Musicus in de politiek - Provincie Noord

advertisement
portret
Musicus in de politiek
De terugkerende discussie over de provincie als overbodige bestuurslaag
Marijn ten Harmsen van der Beek
is volgens rasliberaal Marijn ten Harmsen van der Beek een rituele dans.
– Statenlid voor de VVD sinds maart 2007.
– Voorzitter commissie Bestuur en Middelen; voorzitter Werkgroep Als gemeentebestuurder én Statenlid ziet hij duidelijk de kracht van beide
niveaus. Maar te allen tijde moet de verantwoordelijkheid op het juiste
Verbetering Begroting, lid commissie Zorg, Welzijn en Cultuur en Rekeningcommissie.
– Fractievoorzitter VVD gemeenteraad Roosendaal.
– Werkzaamheden: eigenaar Harmsen van Beek BV,
niveau liggen. “Als de provincie zegt: het is zo moeilijk om draagvlak te
Creative Business Consulting, musicus, muziekdocent.
– Opleiding: Sweelinck Conservatorium Amsterdam, bedrijfs-­
krijgen bij de gemeenten, is dat een duidelijk signaal.”
kundige Informatica (Open Universiteit, Fontys hogescholen).
– Geboren in 1964 te Haarlem.
– Getrouwd, vier dochters.
Tijs Kierkels
Rasliberaal
een originele Flipje-strip, getekend door
Eelco ten Harmsen van der Beek. Diens
dochter, Fritzi, is de legendarische dichteres/
schrijf­ster. De hele Amsterdamse kunste­
naarsscene wist in de jaren ‘50 en ‘60 de weg
te vinden naar haar villa Jagtlust in Blaricum.
Statenlid Marijn ten Harmsen van der Beek
(VVD) is opgegroeid in een cultureel rijk
milieu. Zijn moeder was beeldend kunste­
nares en het contact met oudtante Fritzi was
steeds heel inspirerend, vertelt hij.
Ten Harmsen van der Beek noemt zichzelf
een rasliberaal en houdt dus niet van een
uit­dijende overheid. “Mijn eerste filter als
Statenlid is altijd de vraag: heeft de provincie
hier wel een taak?”
Een duidelijk voorbeeld waar de provincie
zich buiten moet houden, vindt hij de maat­
schappelijke stages. “Dat is een idee van het
rijk. De scholen kunnen het niet uitvoeren
en er is dus een probleem. Dat heeft het rijk
veroorzaakt; daar ligt geen taak voor ons.
Anders is het bij de gewone stages: daar
heeft de provincie wel een rol, als onderdeel
van het arbeidsmarktbeleid.”
Maar soms ligt de keuze lastiger. Moet de
provincie bijvoorbeeld iets doen aan de pro­
blemen die veroorzaakt worden doordat
autisme in de regio Eindhoven relatief veel
voorkomt? “Dat is een groot probleem. Het
is onacceptabel dat kinderen thuis belanden
omdat het onderwijs het niet aankan. Daar
past geen zwartepieten tussen overheden bij.
Wij vragen de provincie partijen bij elkaar te
brengen, maar niet alleen dat. Ook daarna
de vinger aan de pols houden om tot resultaat
te komen. Dit is wel een grensgeval voor de
provinciale verantwoordelijkheid.”
Muziek
Zelf koos hij voor de muziek. Als paukenist
en slagwerker heeft hij onder meer het
Rotter­dams Philharmonisch Orkest en de
Vlaamse Opera versterkt. Een musicus in de
politiek is een zeldzaamheid. Dat maakt dat
Ten Harmsen van der Beek bij alle culturele
kwesties meteen geraadpleegd wordt. Wat
moeten we met de muziekschool? En omdat
hij ook docent is: hoe gaan we om met het
onderwijs? Eerst heeft de Roosendaalse poli­
tiek geprofiteerd van zijn kennis; sinds maart
2007 is daar Provinciale Staten bijgekomen.
Ook heeft hij zich ingezet voor de landelijk
VVD-partijcommissie onderwijs- en cultuur­
beleid.
Cultuur
Verbinden is een woord dat hij vaak gebruikt
26 |
brabant magazine
3 2008
en dat sluit naadloos aan bij zijn achter­
grond.
“Cultuur werkt verbindend. Dat is ook mijn
hoofdthema: verbinden, mensen bij elkaar
brengen. Dat doe ik in de politiek en in mijn
eigen bedrijf.”
Binnen de activiteiten van dat bedrijf – Crea­
tive Business Consulting – verbindt hij niet
alleen mensen, maar ook cultuur en eco­
nomie, vakgebieden die traditioneel gezien
worden als elkaars tegenpolen. “Het gaat
om ‘creative business’: laten zien dat door
het aantrekken van creatieve activiteiten ook
de economie opbloeit. Deze sector is zeer
innovatief. Ze heeft een broedplaatseffect
voor de hele omgeving. Die gedachte leeft
inmiddels wel, maar krijgt nog te weinig
handen en voeten.”
Voorbeelden? “We brengen overheden, cul­
tu­rele instellingen en bedrijfsleven bij elkaar.
In de Rijn-Schelde Delta inventariseren we
van Rotterdam tot Oostende de sterke pun­
ten en zorgen voor verbindingen. Dat levert
het grote verband profijt op, maar ook de
individuele steden. Zo werken Bergen op
Zoom en Brugge samen bij het openlucht­
spektakel Baselius. Dat is een groots gebeuren
en heeft al geleid tot de opzet van het Faci­
litair Bedrijf in Bergen op Zoom. Ook sti­
muleren we musea om meer over de grens
samen te werken. Verder zijn we bezig met
jeugdkoren in Brabant, Zeeland en Vlaan­
deren, die internationale liederen zingen.
Het moet uitgroeien tot ‘Zingen in de Delta’.
Zo genereren we toeristische, culturele én
economische bedrijvigheid.”
Toekomst
Dit alles maakt dat hij zelf niet meer toekomt
aan musiceren. In 2006 is hij gestopt bij de
Vlaamse Opera. Een kwestie van keuzes
maken, zegt hij. Focussen is nodig om het
openbare bestuur en zijn eigen bedrijfs­acti­
viteiten goed in te kunnen vullen. Ten
Harmsen van der Beek heeft duidelijke
ideeën over hoe een politicus zich op moet
stellen: flexibel, communicatief en actief
contact zoeken met de achterban. “De VVD
Roosendaal heeft een website waar mensen
hun beklag kunnen doen over handelen van
de gemeente. Niet om klagers te organiseren,
maar om mensen greep op de politiek te
geven. Dat wekt natuurlijk verwachtingen.
Ik word regelmatig opgeroe­pen om de rug
recht te houden. Een politicus moet zich
inderdaad duidelijk uitspreken, maar moet
ook in staat zijn zich naderhand te ver­
antwoorden over bereikte compro­mis­sen. Ik
ga dat soort gesprekken graag aan. Dat is de
essentie van volksvertegen­woor­diging.”
Reacties: [email protected]
Marcel Bekken
Aan de muur in zijn woonkamer hangt
brabant magazine
3 2008
| 27
Download