Stichting MC van Beek

advertisement
STICHTING M.C. VAN BEEK,
Lommerlust 7,
3702 BT Zeist.
tel. 030-6919587
BELEIDSPLAN.
DOEL.
De doelstelling van de stichting is vastgelegd in artikel 2 van de statuten. Voor de actuele
situatie is die doelstelling verwoord in “Overwegingen bij de besluitvorming van aanvragen”
d.d. 10 november 2005 en luidt als volgt:
Het fonds van de Stichting M.C. van Beek geeft financiële ondersteuning aan projecten (bij
voorkeur vanuit een christelijke grondslag)
a. Gericht op huisvesting in een maatschappelijke omgeving (in tegenstelling tot instituutsomgeving) van psychiatrische patiënten.
b. Op het gebied van rehabilitatie van mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek.
c. Gericht op sociale integratie van mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek.
d. Gericht op onderzoek en informatieverspreiding over huisvesting, rehabilitatie en sociale
integratie van mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek.
In de praktijk fungeert de stichting als steunfonds t.b.v. psycho-sociale instellingen.
VERMOGEN.
Het vermogen van de stichting bestaat uit hetgeen is verkregen uit de nalatenschap van
mevrouw M.C. van Beek.
Artikel 3.2 van de statuten geeft aan dat het kapitaal inflatiebestendig in stand gehouden moet
worden. Daarom zal jaarlijks een bedrag op basis van het inflatiepercentage aan het kapitaal
worden toegevoegd.
Het batig saldo (nà inflatiedekking) is beschikbaar voor uitkeringen overeenkomstig de doelstelling. Koerswinsten resp. koersverliezen worden geboekt op een “Voorziening koersrisico’s” die maximaal 10% van het belegde vermogen zal bedragen.
Een beleggingscommissie, bestaande uit tenminste 2 bestuursleden, rapporteert periodiek over
de beleggingen aan het bestuur.
UITKERINGEN.
De ingediende aanvragen worden door een commissie van 2 personen beoordeeld. Tenminste
2x per jaar worden de van een advies voorziene aanvragen ter beslissing aan het bestuur voorgelegd. In principe bedraagt de maximale uitkering € 15.000 per aanvrage.
(dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 november 2007 en is geldig voor onbepaalde tijd)
Download