1 - Oosterhout

advertisement
FUNCTIEBENAMING:
AFDELING/EENHEID
UNIT/CLUSTER:
FUNCTIENIVEAU:
FORMATIE:
DATUM VASTSTELLING:
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur
Directie
16
1,0 fte
1 juni 2003
1. Doelstelling van de functie:
Geeft algeheel leiding aan de ambtelijke organisatie. Voert de wettelijke taken van
gemeentesecretaris uit. Draagt zorg voor het optimaal functioneren van het management
team teneinde de beoogde resultaten te behalen. Heeft oog voor maatschappelijke
ontwikkelingen en is de verbindende factor tussen processen, organen en groepen mensen.
Hij levert een bijdrage aan het democratiseringsproces en voert leiderschapstaken
voldoende uit. Bezit daarnaast de sensitiviteit om signalen van buiten op te kunnen vangen
en vervult een actieve rol in de externe oriëntatie van de gemeente Oosterhout.
2. Plaats van de functie in de organisatie (organigram)
De organisatie bestaat uit een 10-tal afdelingen, één unit, 3-tal allianties en 4-tal
programma’s. De afdelingen staan onderleiding van afdelingsmanagers die tezamen het
management team vormen. De algemeen directeur/secretaris is voorzitter van het
managementteam.
3. Taken en resultaten
 Voert de wettelijke taken van gemeentesecretaris uit.
 Is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de organisatie en voorzitter van het managementteam.
 Levert een initiërende bijdrage aan enerzijds de ontwikkeling van de organisatie en
 anderzijds de strategische ontwikkeling van de gemeente Oosterhout.
 Heeft als specifieke aandachtgebieden organisatiestrategie en de
organisatieontwikkeling.
 Adviseert gevraagd en ongevraagd het college.
 Is verantwoordelijk voor een goede informatie-uitwisseling en communicatie tussen





bestuur en organisatie en vertaalt de bestuurlijke strategie naar de organisatie.
Toetst collegevoorstellen op integraliteit van beleid, middelen en kwaliteitseisen.
Vormt een “tandem” met de burgemeester.
Maakt deel uit van de bestuurlijke driehoek van burgemeester, griffier en secretaris. Heeft
in dit verband regelmatig overleg met de griffie om te komen tot een optimale
informatieuitwisseling.
Vervult een actieve rol in de externe oriëntatie van Oosterhout.
4. Functieprofiel
4.a. Zelfstandigheid/verantwoordelijk/bevoegdheden
Is eindverantwoordelijk voor producten/processen en resultaten van de gehele organisatie.
Op dit niveau gaat het om strategische , richtinggevende en concipiërende beslissingen en
keuzes ten aanzien van het ontwikkelen, vaststellen en realiseren van doelstellingen en
beleid. Keuzes en beslissingen zijn door de functiehouder veelal zelf geïnitieerd en vinden
plaats binnen algemeen geformuleerde doelstellingen. Alternatieven zijn veelal onbekend.
Complexe afwegingen met veel factoren zijn op dit niveau aan de orde. Uitkomst van keuzes
en beslissingen zijn ongewis.
4.b. Contacten
Het contactenpatroon is deels onvoorspelbaar. Contacten zijn gericht op beïnvloeding van
veel spelers in het bestuurlijke veld. Ondersteuning door deskundigen kan voor de
functiehouder aan de orde zijn, doch met inachtneming dat de functiehouder in het contact
het aanspreekpunt is. Doelen, strategie en uitgangspunten van contactpartijen kunnen
verregaande tegenstellingen impliceren. Contactuele opstelling is op dit niveau inherent aan
de functie. Contact vindt veelvuldig plaats met meerdere partijen. Deel van het contact is het
onderbouwen en verdedigen van politiek-bestuurlijke standpunten om een
gemeenschappelijke basis te scheppen voor zo breed mogelijk gedragen oplossingen en
realisering van beleid. De aard van de contacten is gericht op het overtuigen.
4.c. Functie-eisen
 Academisch werk- en denkniveau.
 Kennis van en ervaring met de gemeentelijke organisatie.
 Kennis en inzicht in en ervaring met de bestuurlijke en ambtelijke
besluitvormingsprocessen.
 Politieke sensitiviteit.
 Resultaatgerichte zakelijke managementstijl en ruime management ervaring, analytisch
denkvermogen en vermogen tot delegeren.
 Ervaring met organisatie-veranderingsprocessen.
 Is een verbindende factor tussen de verschillende gremia.
 Het vermogen om de gemeente Oosterhout extern een gezicht te geven.
 Natuurlijk gezag en vermogen om organisatiecultuur uit te dragen en in de etalage te
zetten.



Het vermogen om te inspireren, enthousiasmeren en te motiveren.
Beschikt over relativeringsvermogen, creativiteit, flexibiliteit en humor.
Is ondernemend, toont lef en power in de zaken die hij aanpakt.
Aldus besloten in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 15 juli 2003.
Burgemeester,
namens deze,
Adjunct-secretaris.
GEMEENTE OOSTERHOUT
MOTIVERING
FUNCTIEWAARDERINGSSCORE
Behorend bij organieke functie:
GEMEENTESECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR
Totaalscore: hoofdgroep VI met 18 punten.
Via conversie: functieschaal 16
Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders d.d.: 28 oktober 2003
HOOFDGROEP VI
De werkzaamheden kenmerken zich door het behartigen van integraal, operationeel, sectoraal of
specialistisch management ten aanzien van een afgerond terrein van overheidsbestuur, zorg voor
samenleving, aansturing van een omvangrijke dienst of instelling of wetenschappelijke sector dan wel
fungeren als intermediair tussen de politieke organisatie en de ambtelijke organisatie, een en ander met
als doel het realiseren van een geheel van (beleids)doelstellingen die op politiek-bestuurlijk,
maatschappelijk en/of wetenschappelijk-strategisch niveau zijn vastgesteld. Het beschikken over
deskundigheid op theoretisch, fundamenteel gebied en het hebben van diepgaand inzicht in politiekbestuurlijke, sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of bedrijfsstructuren e.d. De wijze van
uitvoering en de te bereiken resultaten hebben een duidelijke,veelal duurzame invloed op het
functioneren van de maatschappij, het overheidsapparaat en/of op omvangrijke delen van de
samenleving. Het betreft hier werkzaamheden waartoe de bekwaamheid in het algemeen slechts
denkbaar is op basis van een afgeronde wetenschappelijke opleiding, aangevuld met meer dan 7 à 8
jaar aanvullende school- en/of praktijkopleiding (ruime managementervaring en/of wetenschappelijke
ervaring; voltooide tweede-fase-opleiding). Te denken valt aan het leiden van zware beleids- en
staforganen, wetenschappelijke instituten of diensten, hoofden van zeer grote, zware beleids-, staf- en
technische afdelingen, wetenschapstoepassing op topniveau. Voor onderhavige functie wordt
gedacht aan een wetenschappelijke studie in de juridische richting of in de richting van openbaar
bestuur, aangevuld met ruime managementervaring en ervaring met organisatie-veranderingsprocessen.
FUNCTIONELE VORMING
SCORE 2
Na de beroepsopleiding is meer dan 1 jaar t/m 2 jaar school- en/of praktijkopleiding nodig. Te denken
valt aan 1-2 jaar inwerktijd binnen de gemeente.
ZELFSTANDIGHEID
SCORE 8
Voor wat betreft de handelingsvrijheid geldt dat beoordeling/toetsing van het werk of werkresultaat
slechts plaats kan vinden op grond van de uitwerking in de praktijk (score 4). M.b.t. keuzemogelijkheden
geldt dat het werk het ontwerpen en realiseren van nieuwe oplossingen omvat voor problemen in de
sfeer van het beleid, waarbij dit in de regel algemeen geldende structurele oplossingen zijn (score 4).
LEIDINGGEVEN
Eindverantwoordelijkheid
sectorniveau.
voor
product
en
SCORE 4
managementverantwoordelijkheid
voor
PIOFA,
op
CONTACT
SCORE 4
Er is sprake van een controversiële situatie, waarbij een beslissing tot stand komt, hetzij door overtuigen,
hetzij door onderhandelen.
Download