% •\\Fvsieke kopieën naar: U I . 1101443 De gemeenteraadsleden

advertisement
%
•\\ Fvsieke kopieën naar:
De gemeenteraadsleden
UI.1101443
\ 8Digitale kopieën naar:
Collegevan BenW,Seer,
Directie, Griffier, BCA,
MinuteI Concept
C cernleden
_
„ _
„
l:\BCA\Activiteiten\beleidscoordmatie\art.
41\2011\concepten\2011-01-28,GrBr,
qevolgenbomenkapvoorvogelstand.doc
.
M
Fractie Groen Brabant
,
i , .,
M
..„„„.„„
Versie:14-2-201110:22:00
u
deheerC.J. Noltee
^ „
nJD
Steller:AdBurger
Voorstraat 26
4902 PM OOSTERHOUT
Datum
__ *n«4
Uw kenmerk
Telefoonnummer:4892 22
Inafschriftaan:
Ons kenmerk
BCA/AB
In behandeling bij
[email protected] (0162)48 92 22
Onderwerp
vragen exart.41 (gevolgen bomenkapvoor vogelstand)
Geachte heer Noltee,
Op28januari jl. hebt uschriftelijke vragen ex art.41van het Reglement van Orde van de
Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over degevolgen vanvoorgenomen bomenkap voor de
vogelstand inOosterhoutr. Wij beantwoorden uwvragen alsvolgt.
Vraag1. Klopthetdatu675bomen willatenvellen,zonderrekening tehouden met vogelsdiezich
niethoudenaanformaliteitenzoals devastgesteldebroedperiode vanaf 15maart?
Antwoord 1.Als ten behoeve van een infrastructureel project bomen moeten worden gekapt,
gebeurtdit nietzonder dat hieraan eenzorgvuldig besluitvormingsproces isvooraf gegaan. Daarbij
vindt een afweging tussen verschillende belangen plaats,waaronder de belangen dieook inde
Flora-en Faunawet worden beschermd. Deze belangenafweging vertaalt zich inde ontwerpen,de
compensatievoorstellen, de planning en hetvooroverleg met relevante externe partijen. Elk project
wordt uitgevoerd binnen de kaders vandeverschillende wetten en regelingen,zo ook de Flora-en
Faunawet.
Vraag2.Bentuhetmet GroenBrabanteensdatmethet vellenvanbomenookin februari deFloraenFaunawet wordtovertreden?
Antwoord 2.Neen.
Vraag3.Bentuhetmet GroenBrabanteensdatindemaandenoktober,november,december en
januari dezebomengeveld haddenkunnenwordenzonder deFlora- enFaunawet teovertreden?
Antwoord 3.Ja, netzo goedals dat infebruari overigens nog kan.Zoals inantwoord opvraag 1. al
aangegeven zijnvoor ons dewettelijke kaders leidend.Voor dewet isdewerkelijke aanwezigheid
van broedgevallen maatgevend. Dit houdt indat buiten het broedseizoen - volgens jurisprudentie
van 15maarttot 15juli- kanworden geveld zonder daarbij dewet te overtreden.Theoretisch kan
volgens dewet zelfs binnen de genoemde periode worden geveld, mitsdaarbij geen broedgevallen
worden verstoord. Bijvoorkeur voeren wijvellingenduidelijk buiten genoemde periode uit. De
daadwerkelijke uitvoering van vellingen isoverigens van meerdere factoren afhankelijk.
Vraag4.Zoja, bent ubereid metbovenstaande rekening tehouden bijuwkapbeleid?
Antwoord 4.Zoals hierboven alaangegeven,werkenwij binnen de bestaandewet- en regelgeving.
Daarnaastwordtzoveel mogelijk gekeken naar mogelijkheden extra maatregelen tetreffen ten
faveurevan natuur en milieu.Dit laatechter onverlet dat binnen een project keuzes gemaakt
moetenworden,waarbij ook andere dan natuur- en milieuaspecten een rolspelen.
Vraag5. Bentuverder vanmening dathetbelangrijk isdatdebeoordeling vaneenaanvraagomte
kappenconsequent enonderbouwdis?
Antwoord 5.Ja.
Vraag6. Endatzonderconsequente beoordeling rechtsongelijkheid ndehand wordtgewerkt?
Antwoord 6.Van een overheid magworden verwacht datzijeen consistent beleid voert en daarnaar
handelt. Desalniettemin iselke situatie uniek envergt elk afzonderlijk project maatwerk.
Vraag7. Endathetgoedis debeoordeling inzichtelijk temaken om dezetekunnenverantwoorden
naardeaanvrager, depolitiek enderechter?
Antwoord 7.Ja.
Vraag8. Zoja, bent ubereiduwbeleidhieraanaantepassen
Antwoord 8 Onze organisatie staatopenvoor elkvoorstel onze projecten enwerkzaamheden beter
te latenverlopen. Opdit momentzienwijechter geen noodzaak onze handelwijze rondom hetvellen
van bomentewijzigen.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER ENWETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,
, burgemeester,
\
,secretaris.
Download