Een kloppend Groene Hart, een krachtig Groene

advertisement
Memo
aan
onderwerp
van
directie
afdeling
telefoon
datum
gemeenteraad
aanbieding eindrapport “Een kloppend
Groene Hart, een krachtig Groene Hart!”
burgemeester en wethouders
ro
ruimtelijk beleid en advies
8671
1 oktober 2012
Memo
Hierbij bieden wij u het eindrapport “Een kloppend Groene Hart, een krachtig Groene Hart!” en
bijbehorende brochure aan. De afgelopen maanden is op initiatief van vier lokale Rabobanken samen
met elf gemeenten in het Groene Hart en drie Kamers van Koophandel onderzoek gedaan naar de
‘Kracht van het Groene Hart’. Onderzochte thema’s zijn recreatie/toerisme, de agrarische sector,
MKB, de vitaliteit van dorpen en de verbinding met de grote steden.
Het Groene Hart staat onder druk. Naast het vervallen van het Groene Hart als ‘Nationaal Landschap’
legt ook de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag een toenemende claim op het gebied. Het groene
Hart verdient en vereist een toekomstperspectief dat door samenwerkende gemeenten in het gebied
gedragen en ondersteund wordt op het terrein van ruimtelijke ordening, economie en
recreatie/toerisme. Aangezien Gouda niet over een landelijk (buiten)gebied beschikt is het voor zowel
bewoners, ondernemers als bezoekers vanuit recreatief-toeristisch en economisch perspectief (MKB)
van groot belang aansluiting te zoeken bij de kwaliteiten die het Groene Hart te bieden heeft.
Als wenkend toekomstperspectief wordt een Groene Hart geschetst dat in 2025 een gekend en
gewaardeerd gebied is dat een wezenlijke bijdrage levert aan de levenskwaliteit van miljoenen
Nederlanders (inclusief de eigen bevolking) op het vlak van wonen, werken, recreëren, voeding en
gezondheid. Door bestaande kwaliteiten en zwakten te erkennen kan geanticipeerd en gestuurd
worden op een vitaal Groene Hart met een sterke identiteit. De hiertoe benodigde vervolgstappen
lopen langs de volgende lijnen:
1. Dit is het Groene Hart - Creëer eigen identiteit en status
2. Samenwerken betekent ook keuzes maken - Bepaal een duidelijke koers
3. Bied de agrariërs perspectief - Zonder hen versteent het Groene Hart.
4. Het MKB is bepalend voor vitaliteit - Stimuleer groei en innovatie
5. De Tuin van de Randstad - Maak verbinding met de grote steden
Wij zullen u informeren over het vervolg en de resultaten van het onderzoek eveneens betrekken bij
het opstellen van de bestuurlijke programma’s in het kader van De Nieuwe Regio.
Op 1 oktober wordt tijdens het symposium ‘Kracht van het Groene Hart’ in Avifauna het eerste
exemplaar aan (demissionair) minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
aangeboden. Om deze reden geldt voor het rapport een embargo tot 1 oktober 21:00 uur.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris,
de burgemeester,
Loes Bakker
Jan Mans
Download