Consumentenmonitor voorjaar 2014

advertisement
AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014
Beleggers
Juni
2014
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
1
Acht op de tien beleggers is op de hoogte van het
provisieverbod voor beleggingen
Voorjaar 2014
60
20
20
1 januari 2014
invoering
provisieverbod
Najaar 2013
29
Voorjaar 2013
34
26
0%
10%
38
31
20%
30%
40%
Ja, en ik weet wat het voor mij betekent
44
50%
60%
70%
80%
90%
Ja, maar ik weet niet wat het voor mij betekent
 80% van de beleggers is op de hoogte van het provisieverbod voor beleggingsdiensten. Ten opzichte van
2013 zijn gemiddeld meer mensen op de hoogte van het provisieverbod, ook weten zij gemiddeld vaker wat
dat voor hen betekent.
100%
Nee
Bent u op de hoogte van het
provisieverbod bij beleggen, dat
op 1 januari 2014 is ingevoerd?
 Beleggers met een hoog vermogen (€50.000 of meer) zijn vaker op de hoogte van het provisieverbod.
Alle beleggers
n = 477
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
2
Beleggers via vermogensbeheer zijn minder vaak
op de hoogte van het provisieverbod
Totaal
60
Zelfstandig beleggen
20
64
Beleggingsadvies
20
61
Vermogensbeheer
10%
20%
16
20
46
0%
20
19
22
30%
Ja, en ik weet wat het voor mij betekent
40%
50%
33
60%
70%
80%
90%
Ja, maar ik weet niet wat het voor mij betekent
 Beleggers die beleggen via vermogensbeheer zijn vaker niet op de hoogte van het provisieverbod (+13%) en
als ze wel op de hoogte zijn, dan weten zij minder vaak wat het provisieverbod voor hen betekent (-14%).
100%
Nee
Bent u op de hoogte van het
provisieverbod bij beleggen, dat
op 1 januari 2014 is ingevoerd?
Alle beleggers
n = 477
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
3
Meerderheid is via de bank op de hoogte gesteld
van het provisieverbod voor beleggingen
58
62
Via de bank
59
43
45
55
Uit de media
35
22
9
Via mijn vermogensbeheerder
51
8
Via mijn adviseur
40
3
3
Anders
8
0
10
Totaal
20
Zelfstandig beleggen
30
40
Beleggingsadvies
50
70
Vermogensbeheer
 58% van de beleggers is via de bank op de hoogte gesteld van het provisieverbod voor beleggingsdiensten.
 Zelfstandige beleggers (55%) zijn meer dan gemiddeld via de media op de hoogte gesteld. 40% van de
beleggers die met behulp van een beleggingsadviseur beleggen, is via de adviseur op de hoogte gesteld.
Meer dan de helft van de beleggers die via een vermogensbeheerder beleggen (51%), is via de
vermogensbeheerder op de hoogte gesteld.
 Ten tijde van de najaarsmeting van 2013 waren de meeste beleggers op de hoogte gesteld via de media
(57%) en minder mensen waren op de hoogte gesteld via de bank (38%).
60
Door wie bent u op de hoogte
gesteld van het provisieverbod
voor beleggingsondernemingen?
Beleggers die op de hoogte zijn
van het provisieverbod voor
beleggingsdiensten
n = 397
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
4
Bijna driekwart van de beleggers heeft informatie
over kosten gezien, meestal per post of e-mail
Hoe heeft u dit inzicht in de hoogte van de kosten van uw (belangrijkste)
financiële instelling verkregen? (n = 354)
12
Per post of e-mail
Via de website
15
73
Ja
64
Nee
50
Persoonlijk gesprek met adviseur
8
Zelf opvragen
7
Via een andere website/vergelijkingssite
2
Telefonische navraag doen
2
Via websites voor beleggers
2
Weet ik niet
0
10
 Bijna driekwart van de beleggers (73%) heeft informatie over de hoogte van de kosten omtrent hun
beleggingen gezien, die ze meestal per post of e-mail (64%) hebben ontvangen.
20
30
40
50
60
70
 Ten opzichte van het najaar van 2013 hebben significant meer beleggers informatie omtrent de kosten van
beleggen ontvangen van hun financiële instelling (+16%).
Heeft u afgelopen jaar van uw
(belangrijkste) financiële instelling
informatie over de hoogte van de
kosten gezien omtrent beleggen?
 Ten opzichte van het najaar van 2013 is het aandeel beleggers dat via de website van hun belangrijkste
financiële instelling informatie heeft verkregen over de kosten toegenomen (+18%).
Alle beleggers
n = 477
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
5
De helft ervaart dat door het provisieverbod de
kosten inzichtelijker en beter te vergelijken zijn
Kosten inzichtelijker 1
9
38
Betere vergelijking kosten dienstverleners 2 7
0%
Helemaal mee oneens
46
46
10%
20%
Mee oneens
30%
5
41
40%
50%
Niet eens, niet oneens
60%
70%
Mee eens
 Ruim de helft (51%) van de beleggers ervaart dat door de invoering van het provisieverbod de kosten
overzichtelijker zijn geworden en bijna de helft (46%) van de beleggers ervaart dat door de invoering van het
provisieverbod de kosten van dienstverleners beter met elkaar vergeleken kunnen worden.
5
80%
90%
100%
Helemaal mee eens
Stellingen over het provisieverbod.
Alle beleggers
n = 477
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
6
Beleggers ervaren vaker een kostenstijging dan
daling door provisieverbod
Totaal
66
0%
10%
20%
30%
34
40%
50%
Nee
60%
70%
80%
90%
100%
Ja
Zijn uw totale kosten voor beleggen na invoering van het provisieverbod gestegen, gedaald of gelijk gebleven? (n = 92)*
Totaal
44
0%
10%
20%
38
30%
40%
Gestegen
50%
60%
Gelijk gebleven
18
70%
90%
100%
Gedaald
 Ruim een derde (34%) van de beleggers heeft van hun beleggingsdienstverlener een factuur ontvangen over
het eerste kwartaal van 2014.
 Beleggers ervaren vaker een kostenstijging (44%) dan een daling (18%) door de invoering van het
provisieverbod voor beleggingsdiensten. Ten opzichte met de najaarsmeting van 2013, waarin naar de
verwachte kostenstijging of daling werd gevraagd, zijn geen significante verschillen waarneembaar.
* De vraag over kostenstijging of –daling is beantwoord door alle respondenten die een factuur over het eerste kwartaal van
2014 hebben ontvangen (n = 163). De respondenten die aangegeven dat zij niet weten of de kosten gestegen, gedaald of
gelijk gebleven zijn (n = 71), zijn niet meegenomen in de grafiek. De grafiek is dus gebaseerd op 92 respondenten.
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
80%
Heeft u de factuur over het eerste
kwartaal van 2014 al ontvangen
van uw beleggingsdienstverlener?
Alle beleggers
n = 477
7
Ook na invoering provisieverbod weet meerderheid niet
hoe hoog jaarlijkse kosten zijn die men betaalt
Gemiddeld
Voorjaar 2014
11
15
12
8
3.3%
54
(n = 477)
invoering
provisieverbod
Najaar 2013
9
12
14
13
53
4.7%
(n = 681)
Voorjaar 2013
13
10
7
13
9
11
8.0%
57
(n = 465)
Najaar 2012
8
14
5.4%
58
(n = 411)
Voorjaar 2012
10
12
10
18
8.8%
50
(n = 283)
0%
10%
20%
Minder dan 1%
30%
40%
1 tot 2%
50%
2 tot 5%
60%
70%
80%
5% of meer
 Ondanks de invoering van het provisieverbod weet de meerderheid van de beleggers (54%) niet hoe hoog
de kosten zijn die men gemiddeld per jaar betaalt.
 Met name beleggers die niet zelfstandig beleggen (69%), zichzelf zien als voorzichtige belegger (69%) en
adviesgevoeligen (66%) zijn vaker niet op de hoogte van de jaarlijkse kosten.
90%
100%
Weet ik niet
Hoe hoog denkt u dat de kosten zijn
die u gemiddeld per jaar betaalt voor
beleggingen?
Alle beleggers
 De kosten worden in het voorjaar van 2014 lager ingeschat dan in de afgelopen 2,5 jaar. Met name
beleggers die via een adviseur beleggen (1.8%), 55-plussers (2.3%) en ambitieuzen (2.1%) schatten de
kosten gemiddeld lager in. De beheersten (4.8%) en 25-34 jarigen (7.1%) schatten de kosten gemiddeld juist
hoger in.
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
8
Beleggers die op de hoogte zijn van provisieverbod weten
vaker wat de jaarlijkse kosten van beleggen zijn
Totaal
60
Ik weet niet wat de kosten zijn van beleggen
20
50
22
Ik weet wel wat de kosten zijn van beleggen
28
71
0%
10%
20%
20
30%
Ja, en ik weet wat het voor mij betekent
18
40%
50%
60%
70%
80%
11
90%
Ja, maar ik weet niet wat het voor mij betekent
 Beleggers die niet op de hoogte zijn van de jaarlijkse kosten van beleggen zijn vaker dan gemiddeld ook niet
op de hoogte van het provisieverbod (+8%).
100%
Nee
Bent u op de hoogte van het
provisieverbod bij beleggen, dat
op 1 januari 2014 is ingevoerd?
Alle beleggers
n = 477
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
9
Beleggersprofiel
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
10
Drie op de vijf beleggers belegt zelfstandig
59
Ik beleg zelfstandig
53
60
20
Ik beleg zelf met advies van een financieel adviseur
21
21
21
Ik beleg via vermogensbeheer
26
20
0
10
20
Voorjaar 2014
30
40
Najaar 2013
50
60
70
Voorjaar 2013
 Bijna drie op vijf beleggers (59%) belegt zelfstandig, 20% met behulp van een adviseur en 21% via een
vermogensbeheerder.
Wat is voor u de belangrijkste
wijze waarop u belegt?
 Beheersten (71%) beleggen relatief vaak zelfstandig. Adviesgevoeligen beleggen relatief vaak met behulp
van een vermogensbeheerder (30%).
Alle beleggers
Voorjaar 2014 n= 477
Najaar 2013 n = 681
Voorjaar 2013 n = 465
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
11
Zes op de tien beleggers belegt in beleggingsfondsen, ruim de helft belegt in aandelen
61
Beleggingsfondsen
56
Aandelen
36
Spaarrekening of spaardeposito
23
Obligaties
71
64
47
29
14
14
Sparen met belastingvoordeel
7
Opties of andere derivaten zoals futures
4
Indexbeleggingsfondsen, Indextrackers of ETF`s
9
6
3
3
Garantieproducten
2
1
Hefboomproducten
7
Andere beleggingsvormen
Weet ik niet
0
0
10
3
10
20
30
Totaal
40
50
60
70
Beleggers hoog HH vermogen (>50K)
 Zes op de tien beleggers belegt in beleggingsfondsen (61%) en ruim de helft belegt in aandelen (56%).
 Beleggers met een hoog vermogen (€50.000 of meer) sparen of beleggen meer dan gemiddeld in
beleggingsfondsen (71%), aandelen (64%), spaarrekening/spaardeposito (47%) of obligaties (29%).
In welke vormen spaart of belegt
u / wordt er voor u belegd?
 Gemiddeld belegt men in twee verschillende beleggingsvormen.
Alle beleggers
 Zelfstandige beleggers beleggen gemiddeld vaker in aandelen (65%) en beleggers die via
vermogensbeheerder beleggen, beleggen vaker in obligaties (32%).
n = 477
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
80
12
Een vijfde van de beleggers heeft een beleggingsportefeuille van minder dan €5.000,> €100.000
9
€50.000 – €100.000
n = 44
9
n = 43
€25.000 – €50.000
n = 74
16
€10.000 – €25.000
18
€5.000 – €10.000
n = 85
15
< €5.000
n = 69
19
Onbekend
14
0
5
10
15
 19% van de beleggers heeft een beleggingsportefeuille van minder dan €5.000,-. 9% heeft een totaal belegd
vermogen boven de ton.
n = 92
n = 69
20
25
Wat is op dit moment de totale
waarde van uw beleggingen?
 55-plussers hebben vaker dan gemiddeld (10%) een belegd vermogen van meer dan een ton.
 Zelfstandige beleggers (25%) en beleggers met een laag vermogen hebben vaker dan gemiddeld een
belegd vermogen van minder dan €5.000,-.
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
Alle beleggers
n = 477
13
Ruim de helft van de beleggers belegt voor
vermogensbehoud
Vermogensbehoud
52
Voor een specifiek doel
35
Voor plezier/de uitdaging van beleggen
32
Voor consumptie
10
0
10
20
30
40
50
60
Welk deel (in %) van uw beleggingsportefeuille belegt u per doel?
Totaal
45
0%
10%
Vermogensbehoud
20%
30
30%
Voor een specifiek doel
40%
50%
60%
21
70%
80%
Voor plezier/de uitdaging van beleggen
90%
100%
Voor consumptie
 Ruim de helft van de beleggers (52%) belegt voor het behoud van hun vermogen. Ongeveer een derde
(35%) heeft een specifiek doel voor ogen of belegt voor hun plezier (32%). Slechts een op de tien (10%)
beleggers belegt voor consumptiedoeleinden.
 Zelfstandige beleggers beleggen meer dan gemiddeld voor hun plezier (42%). Beleggers die beleggen via
een vermogensbeheerder beleggen vaker dan gemiddeld voor een specifiek doel (52%).
 Beleggers beleggen het grootste deel van hun beleggingsportefeuille in vermogensbehoud (45%). Een kwart
van de beleggers (24%) belegt alleen voor een specifiek doel en een zesde (16%) alleen voor hun plezier.
© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2014
5
Met welk doel belegt u?
Meer antwoorden mogelijk
Alle beleggers
n = 477
14
Download