Van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet

advertisement
Van het Primair Onderwijs naar
het Voortgezet Onderwijs
Groep 1 en 2
 In de kleutergroepen worden in januari en juni LVS
CITO taal en rekenen afgenomen.
Groep 3 t/m 7
 In januari en juni worden verschillende LVS CITO
toetsen afgenomen.
 Begrijpend lezen / luisteren
 Rekenen
 Spelling
 Woordenschat
 Technisch lezen ( AVI en DMT )
 LVS CITO Engels ( groep 7) in juni
Entree toetsen
 In groep 6 en 7 worden in april de entreetoetsen
afgenomen.
 De resultaten worden met de ouders besproken.
 Hieruit berekent CITO een verwachte score voor de
eindtoets CITO.
Groep 8
oktober/november
 AVI toetsen/technisch lezen
 LVS CITO begrijpend lezen
 LVS CITO spelling
 LVS CITO woordenschat
 LVS CITO rekenen
Het voorlopig advies
 In november overlegt de leerkracht van groep 8 met de
leerkracht van het vorig jaar en de intern begeleider.
 Met de ouders wordt het voorlopig advies besproken
tijdens het eerste rapportgesprek.
 Tevens ontvangt u de verwachte score voor de
eindtoets.
Het drempelonderzoek
 Als de verwachte score rond de 520 is,
kan uw kind ( met toestemming van de ouders)
aangemeld worden voor een drempelonderzoek van
het Steunpunt Onderwijs.
 Is de eindscore lager dan 520, dan wordt het
drempelonderzoek alsnog afgenomen.
Waar kijken we naar?
 Resultaten van LVS en methodegebonden toetsen.
 Taakgerichtheid
 Betrokkenheid
 Werkhouding
 Huiswerkattitude
 Verwachte score van CITO
Vervolg LVS
januari
 DMT toets/technisch lezen
 LVS CITO Engels
februari
 AVI toetsen/technisch lezen
De CITO eindtoets
In 2014 wordt de CITO eindtoets afgenomen op:
 Dinsdagochtend 11 februari
 Woensdagochtend 12 februari
 Donderdagochtend 13 februari
 Alle kinderen in groep 8 maken verplicht een
eindtoets.
 De CITO eindtoets wordt in de toekomst verplaatst
naar de maand mei.
Welke onderdelen worden
getoetst?
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
taal 1
rekenen 1
taal 2
wereldoriëntatie: biologie
studievaardigheden 1
rekenen 2 (zonder kladpapier)
studievaardigheden 2
wereldoriëntatie: aardrijkskunde
taal 3
rekenen 3
taal 4
wereldoriëntatie: geschiedenis
Na de toets
In week 11 (de week vanaf 10 maart 2014)
wordt de rapportage verwacht.
U en uw kind worden uitgenodigd voor een gesprek over:
1. De CITO uitslag
2. Het tweede rapport
3. Het OKR=Onderwijskundig rapport
4. Het schooladvies van uw kind
Belangrijk om te weten
 Wat wil de leerling?
 Wat kan de leerling?
 Wat heeft de leerling er voor over?
Het Onderwijskundig Rapport =
OKR
 Wanneer uw zoon/dochter de overstap maakt van
de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs
vraagt de nieuwe school om een OKR.
 De school maakt dit OKR en u krijgt het ter
inzage.
 Daarna wordt het met u besproken.
 Wanneer u hiervoor toestemming geeft, wordt het
opgenomen in Onderwijs Transparant.
 U bepaalt (door het afgeven van een code) of de
VO school het rapport mag inzien.
Een nieuwe school kiezen
is uw taak
 Op onze school wordt een voorlichtingsavond
gegeven door Het College Vos.
 U bezoekt de scholen in de regio tijdens de
informatieavonden en open dagen. (gids!)
 Met de groep gaan we een middag kennismaken op
het College Vos.
 Wanneer kinderen individueel een dagdeel willen
meedraaien op een andere school voor voortgezet
onderwijs, wordt hiervoor in overleg met de
leerkracht toestemming verleend.
Wat als……..
 Het advies van de school afwijkt van uw
verwachting?
 De CITO score afwijkt van het advies?
 De eindscore afwijkt van de verwachte
score?
De warme overdracht
 Aan het eind van het schooljaar worden alle leerlingen
besproken tijdens een “warme overdracht”. Dit zijn
gesprekken tussen leerkrachten van groep 8 en de
mentoren van de verschillende VO scholen.
 In oktober/november vindt er weer een “warme
overdracht” PO/VO plaats.
 De scholen voor voortgezet onderwijs sturen
regelmatig cijferlijsten.
Zo blijven we op de hoogte van de prestaties van onze
“oud leerlingen”.
Download