groep 8

advertisement
informatieavond groep 8






lesprogramma
CITO
adviesgesprekken
voortgezet onderwijs
schoolkamp
musical
vakken in groep 8








rekenen
taal
spelling
Tutorlezen
nieuwsbegrip
aardrijkskunde
geschiedenis
natuur







Engels
schrijven
informatieverwerking
creatieve vakken
Kanjertraining
katechese
gym
werken in hoeken

2 weken = 8 opdrachten
 4 opdrachten voor hele groep
 2 keer webkwesties
 2 eigen opdracht
extra oefeningen en instructie,
uitdagend extra werk / activboard
of spel
huiswerk





www.itslearning.com
taal, rekenen, spelling
zaakvakken
Topomania / WRTS
meer eigen
verantwoordelijkheden
CITO entree

inzicht in
ontwikkeling kind en
groep
 wordt niet gebruikt
voor advies VO
 aanpassing
onderwijs (werken in
hoeken)
schooladvies





Eind november (geen reguliere
rapportgesprekken)
Leerling Volg Systeem
overleg met leerkrachten van vorige jaren
geen advies voor een bepaalde school, maar
voor een bepaalde onderwijssoort
leerling mag bij dit gesprek aanwezig zijn
CITO eindtoets





5,6,7 februari
vooraf oefenen (klas en
huiswerk)
uitslag half maart
Citoscore en schooladvies
worden samen opgestuurd naar
VO via Onderwijs Transparant
met alle VO scholen is er
overleg over de aangemelde
leerlingen
voortgezet onderwijs
VMBO
HAVO
basisberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg
gemengde leerweg
theoretische leerweg
LeerWegOndersteunendOnderwijs
voor leerlingen die met speciale ondersteuning het
VMBO doorlopen
OPDC (de Delta)
VWO
scholen

scholengemeenschappen
bieden alle vormen van onderwijs, meestal
in 2 aparte stromen:
1. VMBO basis / kader / (gemengd) en
theoretisch
2. VMBO theoretisch / HAVO / VWO
3. gespecialiseerde scholen die één vorm van
onderwijs aanbieden
keuze maken

bewust maken van eigen
mogelijkheden en capaciteiten
 lessen over schoolkeuze
 bezoek VO scholen (Bonaventura)
 Informatieboekje voor ouders over
alle VO scholen
schoolkamp

19,20,21 mei,
 Noordwijk ???
 fietsen
musical

verdelen rollen hoofdrollen / bijrollen /
décor in april
 optreden voor leerlingen
 optreden voor ouders / afscheidsavond
16 juli
Download