arbeidsovereenkomst

advertisement
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD
de ondergetekenden:
(bedrijfs)naam:
……………………………………………………….
naam vertegenwoordiger bedrijf:
……………………………………………………….
straatnaam en huisnummer:
……………………………………. nummer: …….
postcode:
……………………………………………………….
plaats:
……………………………………………………….
KvK-nummer:
……………………………………………………….
hierna te noemen: “werkgever”
en
naam:
……………………………………………………….
BSN:
……………………………………………………….
geboren op
……………………………………………………….
straatnaam en huisnummer:
……………………………………. nummer: …….
postcode:
……………………………………………………….
plaats:
……………………………………………………….
hierna te noemen "werknemer"*1
komen het volgende overeen:
1. indiensttreding en duur
1
1.1.
Werknemer treedt met ingang van ….…………………………….... [BEGINDATUM] bij
werkgever in dienst, op basis van ……. uur per week.
1.2.
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van …….. maanden en eindigt
derhalve van rechtswege zonder dat enige opzegging is vereist op
….…………………………….... [EINDDATUM]
1.3.
De arbeidsovereenkomst kan door partijen tussentijds worden opgezegd en voor die
opzegging gelden de wettelijke termijnen.
* Werknemer dient ten aanzien van vrouwelijke werknemers gelezen te worden als werkneemster.
1
2. proeftijd
2.1.
De eerste maand van de arbeidsovereenkomst geldt als proeftijd, waarin ieder der partijen
de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan opzeggen.
3. taak en inhoud functie
3.1.
Werknemer wordt aangesteld in de functie van ……………………….….. [NAAM FUNCTIE]
en is in die functie belast met de volgende werkzaamheden:
………….………………….………………….………………….………………….………………….
………………….………………….………………….… [OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN]
3.2.
Werknemer is verplicht alle hem door of namens werkgever opgedragen werkzaamheden,
ook indien deze niet tot een normale uitoefening van zijn functie behoren, doch wel indien en
voor zover deze redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht, zo goed mogelijk uit te
voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen.
3.3.
Werknemer zal zijn werk in beginsel verrichten te ………………….……... [PLAATS] maar is
bereid zijn werk op dan wel vanuit andere locaties te verrichten, indien dat voor een goede
vervulling van zijn functie dan wel in het bedrijfsbelang vereist is.
4. salaris en vakantietoeslag
4.1.
Het salaris van werknemer bedraagt € ……….. bruto per maand, op basis van in artikel 1.1
genoemde aantal uren.
4.2.
Aan werknemer zal 8% van zijn basis brutojaarsalaris als vakantietoeslag worden uitbetaald.
Uitbetaling van de vakantietoeslag, lopende over de periode van 1 juni tot en met 31 mei, zal
geschieden in de maand mei.
5. werktijden en overwerk
5.1.
De werktijden van werknemer zijn van …...dag tot ….….dag, van …. : …. uur tot …. : ….
uur, met inbegrip van een half uur pauze per dag.
5.2.
Werknemer verbindt zich, indien de bedrijfsomstandigheden zulks vereisen, een en ander ter
beoordeling van werkgever, overwerk te verrichten. Werknemer is zich ervan bewust dat gelet op de aard van zijn werkzaamheden- hem in dat opzicht opgedragen kan worden om
op avonden of in weekenden overwerk te verrichten en verklaart zich daartoe ook
uitdrukkelijk bereid.
6. vakantiedagen
6.1.
Op basis van een 40-urige werkweek heeft werknemer recht op …… [AANTAL]
vakantiedagen per jaar. Werkt werknemer minder dan 40 uur per week dan wordt het aantal
vakantiedagen naar evenredigheid opgebouwd.
6.2.
Werkgever stelt, na overleg met werknemer, de tijdstippen van aanvang en einde van de
vakantie vast.
7. pensioen
7.1.
Werknemer gaat in het kader van deze arbeidsovereenkomst niet deelnemen aan een
pensioenregeling.
2
8. arbeidsongeschiktheid
8.1.
Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het bedrag als bedoeld in artikel 17, eerste lid,
van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een
dag, behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar
tijdruimte vastgestelde loon, maar de eerste 52 weken ten minste op het voor hem geldende
wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in
verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe
verhinderd was.
8.2.
Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid is werknemer verplicht:
a. op de eerste dag van de ziekte/arbeidsongeschiktheid onmiddellijk en in ieder geval
voor 8.00 uur hiervan kennis te geven aan werkgever, tenzij zulks redelijkerwijs niet van
hem gevergd kan worden;
b. op door werkgever vast te stellen tijdstippen thuis te zijn ten behoeve van controle door
een medewerker/arts van de Arbo-/bedrijfsgezondheidsdienst;
c. zich te gedragen naar de aanwijzingen door de behandelend medicus te geven en alles
te doen dat in zijn vermogen ligt om een spoedige werkhervatting mogelijk te maken;
d. de controlerende medewerker/arts van de Arbo-/bedrijfsgezondheidsdienst alle
inlichtingen te verstrekken die deze wenselijk acht en zich aan een onderzoek te laten
onderwerpen, indien deze een onderzoek noodzakelijk mocht achten;
e. bij de ziekmelding mededeling te doen van het verpleeg-/verblijfadres indien dit afwijkt
van het huisadres.
9. werkzaamheden voor derden
9.1.
Werknemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever tijdens de
arbeidsovereenkomst geen werkzaamheden voor derden verrichten en zich onthouden van
het zaken doen voor eigen rekening, voor zover strijdig met het belang van werkgever.
Evenmin zal werknemer voor zichzelf financiële of andere voordelen van derden aanvaarden
of bedingen, hetzij direct, hetzij indirect, die geacht kunnen worden in verband te staan met
zijn werkzaamheden bij of voor werkgever.
9.2.
Werknemer zal zich onthouden van het doen van pogingen om (potentiële) relaties en/of
opdrachtgevers van werkgever direct of indirect te bewegen om diensten of producten af te
nemen van derde partijen (waaronder tevens wordt verstaan een opvolgend werkgever van
werknemer), voor zover het betreft diensten of producten die ook door werkgever worden
aangeboden, die werkgever voornemens is om aan te gaan bieden of die door werkgever
aangeboden zouden kunnen gaan worden.
10. geheimhouding/ eigendomsrechten
10.1. Werknemer erkent dat hem hierbij strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na
beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ter zake van alle gegevens respectievelijk
bijzonderheden de onderneming dan wel zijn opdrachtgever - of met deze in welke
rechtsvorm dan ook gelieerde ondernemingen – betreffende, ongeacht of deze gegevens
respectievelijk bijzonderheden (achteraf) als juist of onjuist moeten worden aangemerkt.
10.2. Ten aanzien van de door werknemer verrichte werkzaamheden geldt dat aan werkgever alle
eventuele industriële en intellectuele eigendomsrechten toekomen, alsook alle rechten op de
door werknemer in het kader van deze arbeidsovereenkomst voorbereide of gedane
uitvindingen en alle rechten op zaken/goederen waarvan de totstandkoming aantoonbaar
heeft plaatsgevonden door middel van aan werkgever ontleende kennis of vaardigheid.
Indien en voor zover werknemer dienaangaande enig recht zou hebben op vergoeding, geldt
dat deze vergoeding geacht wordt te zijn begrepen in het overeengekomen salaris.
3
11. personeel
11.1. Het is werknemer strikt verboden om personeel van werkgever, of personeel van aan hem
gelieerde (rechts)personen:
(1)
(2)
er toe te bewegen in dienst te treden bij (een onderneming van) werknemer dan wel
bij een andere werkgever;
er toe te bewegen voor eigen rekening activiteiten te gaan ontplooien;
voor zover daarmee activiteiten (gaan) worden ontplooid die concurreren met die van
werkgever.
11.2. Met personeel van werkgever worden in deze bepaling tevens personen bedoeld die door
werkgever bij derden zijn ingehuurd, zoals uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers.
12. boetebeding
12.1. In geval van schending door werknemer van artikel 9 (werkzaamheden voor derden), 10
(geheimhouding/ eigendomsrechten), 11 (personeel) van deze overeenkomst verbeurt
werknemer aan werkgever, voor zover vereist in afwijking van artikel 7:650 BW, lid 3 en lid 5
in het bijzonder, een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding,
vermeerderd met een bedrag van € 1.000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt,
zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist.
12.2. Werkgever behoudt zich het recht voor om in plaats van de boete de ter zake werkelijk
geleden schade op werknemer te verhalen.
13. rechtskeuze
13.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Werkgever
Werknemer
Plaats:
…………..…………………..
…………..…………………..
Datum:
…………..…………………..
…………..…………………..
Naam:
…………..…………………..
…………..…………………..
Handtekening:
…………..…………………..
…………..…………………..
4
Toelichting bij model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Bij het opstellen van dit model zijn keuzes gemaakt. Enkele daarvan worden toegelicht:
- Het model betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Indien de wens bestaat om
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde te sluiten, zijn andere en aanvullende
voorzieningen wenselijk en mogelijk.
- In de arbeidsovereenkomst is een tussentijdse opzegmogelijkheid opgenomen. De werknemer
kan aldus tussentijds opzeggen en de werkgever kan dat (na een van UWV verkregen
toestemming) ook. Er zou voor gekozen kunnen worden om zowel de werkgever als de
werknemer geen tussentijdse opzegmogelijkheid te bieden.
- In het model is geen bepaling opgenomen die een eventuele CAO van toepassing verklaart en
is evenmin opgenomen dat gaat worden deelgenomen aan een pensioenregeling. Indien de
verplichting tot toepasselijkheid van een CAO of deelname in een pensioenregeling zou
bestaan, of partijen de toepasselijkheid daarvan zouden willen overeenkomen, dient dit te
worden aangepast.
- Het artikel over arbeidsongeschiktheid is algemeen opgezet. Het is wenselijk dat artikel af te
stemmen op de afspraken met een eventuele ziekteverzuimverzekeraar en/of arbodienst.
- In een arbeidsovereenkomst kunnen veel zaken worden overeengekomen waarvoor dit model
nog geen bepalingen kent. Gedacht kan worden aan:
o meer flexibele afspraken ten aanzien van de werktijden en werkuren;
o een bonusregeling;
o een concurrentie- en/of relatiebeding;
o kostenvergoedingen (reiskosten, telefoonkosten e.d.);
o regelingen over werktijden en overwerk en de daarbij behorende vergoedingen;
o regelingen over gebruik van aan werknemer verstrekte zaken (zoals bedrijfskleding,
een bedrijfsauto, computer of bijvoorbeeld telefoon).
o regelingen met betrekking tot internet- en telefoongebruik.
o regelingen die bijvoorbeeld beschrijven op welke wijze gedrag op social media
wenselijk is, op welke wijze controles (zoals op diefstal) worden uitgevoerd, op welke
wijze gedragingen in de privé sfeer wenselijk zijn (relatie met collega, drankgebruik,
piercings en tatoeages, etc.) en welke maatregelen mogelijk volgen bij ongewenst
gedrag.
Bij het gebruik van enkele in dit model opgenomen voorzieningen of op te nemen voorzieningen moet
met het volgende rekening gehouden worden:
- een proeftijd kan niet worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst een looptijd
heeft van 6 maanden of korter;
- een concurrentie- en/of relatiebeding is in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts
geldig indien de werkgever bij het overeenkomen van dat beding een zwaarwegend belang
heeft en dat belang ook deugdelijk in de arbeidsovereenkomst is gemotiveerd.
Als een werknemer langer dan 24 maanden in dienst is bij een werkgever ontstaat, behoudens
uitzonderingen, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als een werknemer in totaal 24
maanden of langer in dienst is geweest bij een werkgever, kan de werkgever vanaf 1 juli 2015 ook een
transitievergoeding aan werknemer verschuldigd zijn. Het kan dus wenselijk zijn om de mogelijkheid
om een werknemer gedurende in totaal 24 maanden (maximaal 3) tijdelijke contracten aan te bieden
niet volledig te benutten. Wordt bijvoorbeeld na 23 maanden (na afloop van één of meerdere
contracten voor bepaalde tijd) geen nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten, dan is in beginsel geen
transitievergoeding verschuldigd.
Voor wat betreft het eindigen van de arbeidsovereenkomst na de overeengekomen looptijd, is het
volgende van belang. Op de werkgever komt een verplichting te rusten om de werknemer uiterlijk één
maand voor afloop van de overeenkomst te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en,
indien van verlenging sprake is, onder welke voorwaarden hij daartoe bereid is. De werkgever moet
de werknemer dus ook informeren als de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Voldoet een
werkgever niet (tijdig) aan deze verplichting, dan kan de werknemer aanspraak maken op vergoeding,
ten bedrage van maximaal één maandsalaris.
5
Gelet op de omvang van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij het opstellen van een
arbeidsovereenkomst, is het helaas niet mogelijk om in dit document een volledige lijst van die
aspecten op te nemen. Indien u een arbeidsovereenkomst wenst te gaan gebruiken en/of vragen heeft
over bepaalde voorzieningen die juist wel of niet in dit model zijn opgenomen, kunt u vrijblijvend
contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer: 073 - 648 46 46.
Gebruiksvoorwaarden
Dit model wordt u kosteloos aangeboden door Pantser advocaten B.V.
Om te voorkomen dat een model (zoals een overeenkomst, verklaring of brief) te lang, onleesbaar en
onbegrijpelijk wordt, zijn bij het opstellen daarvan bepaalde keuzes gemaakt. Niet voor alle denkbare
situaties is dus een voorziening opgenomen in het model.
Daarnaast is geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en afspraken die van
toepassing zijn op de situatie bij de gebruiker van het model. Die omstandigheden en afspraken waren
bij de opsteller van het model immers niet bekend. De gebruiker dient dan ook goed te beoordelen of
de voorzieningen opgenomen in het model aansluiten bij de feitelijk door hem gemaakte (of te maken)
afspraken.
Het is van belang om u te realiseren dat slechts na een analyse van uw situatie een op uw wensen
afgestemd document kan worden opgesteld waarin de voor u van belang zijnde voorzieningen zijn
opgenomen.
Hoewel zorg wordt besteed aan het up-to-date houden van modellen, kan niet worden gegarandeerd
dat in de modellen steeds de meest actuele stand van wetgeving en jurisprudentie is verwerkt.
De modellen zijn opgesteld voor in Nederland gevestigde partijen of personen, waarbij de activiteit
waarop het model betrekking heeft steeds in Nederland wordt uitgevoerd. Alhoewel niet is uitgesloten
dat bepaalde modellen ook voor situaties gebruikt kunnen worden waarin niet aan die twee
voorwaarden is voldaan, zijn de modellen niet zonder meer geschikt voor betrekkingen met een
internationaal karakter.
De modellen mogen door ondernemers en ondernemingen worden gebruikt bij het opstellen van
contracten die zij met hun relaties willen sluiten of bij het opstellen van brieven die zij aan hun relaties
willen verzenden. Het op een andere wijze of voor andere doeleinden gebruiken van de modellen is
niet toegestaan.
Gebruik van dit model vindt volledig op eigen risico plaats en er wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het gebruik van dit model.
6
Download