Notulen - Gemeente Zemst

advertisement
GEMEENTE ZEMST
Provincie Vlaams-Brabant
dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 27-05-2010
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kennisgeving besluit gouverneur definitieve vaststelling dienstjaarrekening 2008. De
raad neemt kennis van het besluit van de provinciegouverneur waarbij de rekening van
het dienstjaar 2008 definitief wordt vastgesteld.
Kennisneming jaarverslag gemeente Zemst dienstjaar 2009. De raad neemt hiervan
kennis.
Tijdelijke politieverordening verkiezingen d.d. 13-06-2010. De raad bekrachtigt het
besluit van de burgemeester met de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de
verkiezingen van Kamer en Senaat van 13 juni 2010.
Volgende maatregelen zijn voorzien in de politieverordening.
- tot en met 13 juni 2010 is het verboden om verkiezingsaffiches aan te brengen op het
openbaar domein;
- daarnaast geldt er een verbod om luidsprekers te gebruiken of een autokaravaan te
vormen van zaterdag 12 juni 2010 om 20 uur tot zondag 13 juni 2010 om 24 uur.
Gemeentelijk reglement leegstand. Naar aanleiding van het nieuwe Grond- en
pandendecreet van 27 maart 2009 wordt het onderdeel leegstand geschrapt in de
gewestelijke heffing en moeten gemeenten een eigen leegstandreglement en register
opstellen en kunnen zij een eigen, gemeentelijke heffing op leegstand invoeren. De raad
keurt dit leegstandsreglement goed.
Grondruil Lareveenstraat/Sint-Bernardusstraat. De raad keurt de volgende overeenkomst
van grondruil goed:
- het privaat perceel aan de Lareveenstraat, met een oppervlakte van 11 are 88 centiare
tegen het gemeentelijk perceel aan de Sint-Bernardusstraat, met een oppervlakte van
5 are 97 centiare met een opleg door de gemeente van 94 463,20 euro.
Grondtransacties rooilijn Verbeetweg. De raad keurt de volgende overeenkomsten goed
die werden afgesloten om de rooilijn ter verwezenlijken:
- grondafstand tegen betaling met een oppervlakte van 828,63 m² tegen betaling van
2 328,44 euro;
- grondruil zonder opleg, 36 ca privaat tegen 56 ca gemeentegrond;
- vergoeding voor opstanden voor een bedrag van 448,00 euro.
Aankoop gildezaal met grond Victor Servranckxstraat. De raad keurt de onderhandse
overeenkomst goed voor aankoop door de gemeente van de gildezaal met een totale
geraamde grondoppervlakte van 1310 m² tegen de prijs van 279 357 euro.
Rooilijnplan Larestraat: definitieve goedkeuring. Het rooilijnplan van de Larestraat werd
na meerdere aanpassingen door de gemeenteraad voorlopig aanvaard en daarna aan een
openbaar onderzoek onderworpen. De ingediende bezwaren handelen voornamelijk over
de rooilijnbreedte. De voorgestelde rooilijnbreedte variërend van 7 tot 11 meter is
noodzakelijk om de inrichting van wegen, grachten en nutsleidingen te kunnen
aanleggen. De raad weerlegt de bezwaren en het keurt het rooilijnplan definitief goed.
Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 te 1980 Zemst
Secretariaat  015 62 71 71
website:www.zemst.be
Fax 015 62 71 77
PCR: 000-0025733-28
e-mail:[email protected]
GEMEENTE ZEMST
Provincie Vlaams-Brabant
dienst: Secretariaat
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rooilijn- en onteigeningsplan Groenstraat deel: voorlopige goedkeuring. Het rooilijn- en
onteigeningsplan van een gedeelte van de Groenstraat werd voorlopig goedgekeurd door
de gemeenteraad van 23 februari 2006. Ingevolge de gewijzigde wetgeving voor het
vaststellen van rooilijnen dient de procedure hernomen te worden. De raad aanvaardt ten
voorlopige titel het rooilijn- en onteigeningsplan voor een deel van de Groenstraat. Nu
volgt een openbaar onderzoek.
Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure met bekendmaking:
pensioenverzekering voor mandatarissen en statutairen gemeente en OCMW. Om in de
toekomst te kunnen blijven instaan voor de uitbetaling van de pensioenen van de
mandatarissen en de stijgende pensioenlasten van de vastbenoemden, is het aangewezen
om een deel van de reserves die de gemeente en het OCMW doorheen de jaren hebben
opgebouwd, hiervoor te bestemmen. De besturen wensen dit te doen door middel van het
aangaan van een pensioenverzekering die zal toegewezen worden via een
gunningprocedure. De raad hecht zijn goedkeuring aan het bijzonder bestek. De opdracht
zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking.
De raming bedraagt € 6 000 000, inclusief btw, voor 4 jaar.
Gemeentelijk reglement Sociaal Wonen. Naar aanleiding van het grond- en
pandendecreet worden normen opgelegd voor sociale woningbouw per omvangrijk
bouw- of verkavelingsproject. De raad keurt hiervoor een gemeentelijk reglement goed.
Intergemeentelijke samenwerking:
A. Providentia: bekrachtiging statutenwijziging. De raad keurt de voorgestelde
statutenwijzigingen goed van deze sociale huisvestingsmaatschappij, waarbij de
gemeente Zemst aangesloten is.
B. Incovo: statutenwijziging. De raad keurt het voorstel van statutenwijziging van de
huisvuilintercommunale goed.
Intergemeentelijke samenwerking: agenda’s algemene vergaderingen:
A. Iverlek d.d. 22-06-2010;
B. Finilek d.d. 22-06-2010;
C. Haviland d.d. 24-06-2010;
D. Havicrem d.d. 23-06-2010;
E. Incovo d.d. 25-06-2010.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda’s van de algemene vergaderingen van
bovenvermelde intercommunales.
Intergemeentelijke samenwerking: aanwijzing afgevaardigden algemene vergaderingen:
A. Iverlek d.d. 22-06-2010. De raad wijst raadslid Dirk Van Roey aan als afgevaardigde
en schepen Monika Einfalt als zijn plaatsvervanger.
B. Finilek d.d. 22-06-2010. De raad wijst schepen Bart Nobels aan als afgevaardigde en
schepen Monika Einfalt als zijn plaatsvervanger.
C. Haviland d.d. 24-06-2010. De raad wijst schepen Louis Van Roost aan als
afgevaardigde en schepen Piet Van Grunderbeek als zijn plaatsvervanger.
D. Havicrem d.d. 23-06-2010. De raad wijst raadslid schepen Louis Van Roost aan als
afgevaardigde en raadslid Dirk Van Roey als zijn plaatsvervanger.
E. Incovo d.d. 25-06-2010. De raad wijst volgende 3 afgevaardigden aan: schepen
Monika Einfalt, raadslid Bob Van Steenbergen en raadslid Marcel Versteven.
Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 te 1980 Zemst
Secretariaat  015 62 71 71
website:www.zemst.be
Fax 015 62 71 77
PCR: 000-0025733-28
e-mail:[email protected]
GEMEENTE ZEMST
Provincie Vlaams-Brabant
dienst: Secretariaat
15. Definitief voorstel straatnaamgeving: Achter de Melkerij. Tijdens zijn zitting van maart
stelde de raad voor om de nieuwe ontsluitingsweg voor het sociaal bouwproject aan de
Kloosterstraat de naam ‘Achter de Melkerij’ te geven. Na het openbaar onderzoek
waarbij geen bezwaren werden ingediend, besluit de raad aan de nieuwe ontsluitingsweg
voor het sociaal bouwproject aan de Kloosterstraat definitief de naam ‘Achter de
Melkerij’ toe te kennen.
16. Voorstel straatnaamgeving bouwproject Laremolenweg: Sint-Engelbertusstraat. In
Zemst-Laar is er een woonuitbreidingsgebied langsheen de Spiltstraat aan de overkant
van de gemeenteschool. Achter het plein tegenover de school gaat de sociale
bouwmaatschappij een woonproject van vierentwintig woningen realiseren. Om de
verkeersintensiteit in dit gedeelte van de Spiltstraat te beperken zal voornoemde
woonzone met een nieuwe weg ontsloten worden naar de Laremolenweg en daar
aansluiten op de Spiltstraat. De raad stelt voor om deze straat de naam SintEngelbertusstraat te geven. Er wordt vervolgens een openbaar onderzoek gehouden. Na
afloop van de procedure kan de gemeenteraad definitief de nieuwe straatnaam vaststellen.
17. Gemeentelijke borgstelling VK Weerde bouw nieuwe clublokalen. Voetbalclub VK
Weerde is momenteel nieuwe clublokalen aan het bouwen op de Galgenberg in Weerde.
Deze nieuwbouw wordt opgetrokken op gemeentelijke grond. De club besliste daarom
een lening aan te gaan bij een financiële instelling. De raad gaat akkoord dat het
gemeentebestuur borg staat voor deze lening zodat de club gunstiger leningvoorwaarden
kan bekomen.
18. Koepelmodule en module 4 bij het mobiliteitsconvenant voor aangepaste verlichting
Tervuursesteenweg te Elewijt. De raad hecht zijn goedkeuring aan deze modules die
worden afgesloten opdat het gemeentebestuur een tegemoetkoming kan krijgen van het
Vlaamse Gewest voor de aanpassing van de openbare verlichting ter gelegenheid van de
wegenwerken langs de Tervuursesteenweg tussen Rubenslaan en Schumanlaan.
19. Riolering- en wegenwerken verkaveling Elewijtsesteenweg: ontwerp. De raad keurt het
ontwerp en het bestek van deze werken goed waarvan de raming € 155 000 bedraagt
(€ 135 000 ten laste van de verkavelaar en € 20 000 voor de verbetering van de Plasstraat
ten laste van de gemeente). Deze opdracht zal gegund worden via beperkte aanbesteding.
20. Samenwerkingsovereenkomst Aquafin gecombineerde rioleringswerken Vijverlaan en
Eilandstraat met collector Hofstade. De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met
de nv Aquafin goed voor uitvoering van de rioleringswerken in de Eilandstraat en de
Vijverlaan tussen de Grote en de Kleine Barebeek. De samenwerking heeft betrekking op
het vlak van studiewerk, de uitvoering van de werken en de veiligheidscoördinatie.
21. Gunningvoorwaarden via openbare aanbesteding:aanleg infiltratieregenwaterleiding
Weerdesteenweg, Weibeemdstraat en Waversebaan (delen). De raad hecht zijn
goedkeuring aan het ontwerp van deze werken en aan de gunningwijze die via openbare
aanbesteding zal gebeuren. De totale kosten worden geraamd op € 95 000.
22. Kaderovereenkomst Iverlek inzake energiediensten. De gemeenteraad hecht zijn
goedkeuring aan de kaderovereenkomst met Iverlek inzake energiediensten voor lokale
besturen. Deze overeenkomst wordt afgesloten aangezien Iverlek hierdoor aan de lokale
besturen ondersteuningsactiviteiten biedt betreffende energiebesparing, hernieuwbare
energie en energie-efficiëntie. Via deze kaderovereenkomst kan de gemeente voor
Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 te 1980 Zemst
Secretariaat  015 62 71 71
website:www.zemst.be
Fax 015 62 71 77
PCR: 000-0025733-28
e-mail:[email protected]
GEMEENTE ZEMST
Provincie Vlaams-Brabant
dienst: Secretariaat
studies, projecten inzake energiediensten Iverlek aanstellen om de noodzakelijke
overheidsopdracht te voeren en het project verder uit te werken en begeleiden. Door deze
schaalvergroting (meerdere opdrachten van verschillende gemeenten) wenst men een
goedkopere prijszetting te bekomen.
24. Goedkeuring principe tot invoeren van beurtenkaart voor de containerparken van Incovo +
25. Goedkeuring principe om opnieuw gratis groot huisvuil op te halen in Zemst.
De voorstellen van de VLAM-fractie om enerzijds het principe in te voeren van een
beurtenkaart voor de containerparken van Incovo en anderzijds om het principe goed te
keuren om opnieuw gratis huisvuil op te halen in Zemst, worden door de raad verworpen.
GESLOTEN ZITTING
23. Bekrachtiging tijdelijke aanstelling doorlopende duur onderwijzeres. De raad bekrachtigt
het besluit van het college van burgemeester en schepenen waarbij een administratieve
fout wordt rechtgezet en aan de betrokken leerkracht, met terugwerkende kracht vanaf 1
september 2009, een Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur wordt toegekend.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat
van 15 juni 2010 tot en met 5 juli 2010 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
Namens het college
i.o. Louis Van Releghem
gemeentesecretaris
Bart Coopman
voorzitter-burgemeester
Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 te 1980 Zemst
Secretariaat  015 62 71 71
website:www.zemst.be
Fax 015 62 71 77
PCR: 000-0025733-28
e-mail:[email protected]
Download