Presentatie preventief toezicht op de begroting

advertisement
Van Repressief
naar Preventief
toezicht
15 januari 2015
Commissie EFB
Waarom preventief toezicht?
• Delft heeft geen sluitende meerjarenbegroting
• Geen herstel binnen meerjarenramingen
• Delft heeft de begroting niet op tijd opgeleverd
(nà 15 november 2014)
Gevolg?
Waar voorheen de financiële besluitvorming zelfstandig
door de gemeente(raad) kon plaatsvinden moet deze nu
ook door de Provincie geaccordeerd worden.
De PB 2015-2018 is niet goedgekeurd door de provincie,
waardoor we terugvallen op eerdere besluitvorming 
PB 2014-2017 incl. goedgekeurde begrotingswijzigingen.
Wat is preventief toezicht?
Het onder preventief toezicht staan betekent dat:
a. de begroting 2015 vooraf goedkeuring behoeft van
de Provincie;
b. zolang deze goedkeuring niet is verkregen, de
gemeente, behalve in gevallen van dringende spoed,
geen uitgaven buiten het begrotingskader 2014 mag
doen en/of verplichtingen aan mag gaan zonder
voorafgaande toestemming van de toezichthouder
NB: gaat de gemeente zonder goedkeuring toch een verplichting
aan (of doet zij een uitgave buiten de begrotingskaders), dan is
sprake van een onrechtmatige daad
c. begrotingswijzigingen vooraf goedkeuring
behoeven van de Provincie.
Wat betekent preventief
toezicht?
Zolang de begroting niet is goedgekeurd door de
provincie, zal zij alleen toestemming geven aan
voorstellen die voorzien zijn van:
1. een dekkingsvoorstel
2. een toelichting op de criteria:
onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar.
Ad 2. Hieraan wordt voldaan wanneer:
• sprake is van wettelijke verplichtingen
• uitstel leidt tot aansprakelijkheid of
kapitaalvernietiging
• toekomstige onvermijdbare uitgaven worden
voorkomen
Welke begrotingsvoorstellen raakt dit?
Alle voorstellen moeten worden voorgelegd aan de
provincie voordat deze uitgevoerd kunnen worden.
Denk aan:
- Spoorzone: scopewijzigingen, spaarmodel /weerstand
- Bestaand beleid: besparingsverliezen, beheerplannen voor Wegen en Civiele constructies
- Intensiveringen: areaaluitbreiding Harnaschpolder
- Investeringen: fietsparkeren stationsgebied, HNK
- GREX: Harnaschpolder
- Sociaal domein: uitvoeringskader is rijksbudget
Hoe nu verder?
• Provincie vraagt om herstelplan
• Motie PB 2015: scenario’s sluitende begroting
Acties:
1. Actualiseren financieel meerjarenbeeld
2. Verkenning mogelijke scenario’s
Resultaten: Kaderbrief 2015
Download