RV 11 - Gemeente Leiden

advertisement
Raadsvergadering
16 februari 2012
MOTIES
AANVAARD
ste
1
indiener
GL
CU
SP
SP
Onderwerp
1ste
indiener
M110134/2
CU
M1 I.pellatie VVD
M2 I.pellatie GL
Onderwerp
M110134/1
M110134/3
M110134/5
Motie VOD
Monitoring Cultuureducatie
Kunst in de openbare ruimte
Kunst en cultuur in de wijk
Pilotproject ‘Afval loont’ van Rijck
VERWORPEN
meer particulier initiatief in cultuursector
“Gemeenteraad aan het stuur!”
“153 miljoen terug naar OV”
INGETROKKEN
ste
M110134/4
1
Onderwerp
indiener
VVD
Het doel en de middelen: vlakkevloertheater in Leiden
RV 11.0134
Cultuurnota 2012-2018
Motie: M110134/1
Onderwerp: Monitoring Cultuureducatie
De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 februari 2012,
constaterende dat:
- het college in haar Cultuurnota cultuureducatie als een van haar speerpunten
benoemt;
- uit de nota blijkt dat dat vooral geldt voor het basisonderwijs en dat de
verantwoordelijkheid voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs vooral bij de
middelbare scholen zelf wordt gelegd;
- er ook van Rijkswege minder aandacht wordt besteed aan cultuureducatie voor het
voortgezet onderwijs;
overwegende dat:
- een doorlopende culturele leerlijn voor alle Leidse kinderen van belang is;
- het (nog) onzeker is of alle scholen die verantwoordelijkheid voor cultuureducatie
kunnen dragen;
- te verwachten is dat dat vooral geldt voor scholen met kinderen die niet uit zichzelf
snel met kunst en cultuur in aanraking zouden komen;
- in dat geval de ambities van dit college niet kunnen worden waargemaakt en
bijsturing gewenst is;
verzoekt het college:
- De Raad over twee jaar te rapporteren over de resultaten van de samenwerking
tussen Leidse culturele instellingen en de basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs op het gebied van cultuureducatie door een overzicht te geven van het
aantal en de aard van de educatieactiviteiten en de aantallen deelnemende scholen
en leerlingen, en inzicht te geven in hoeverre de ambities van het college op het
gebied van cultuureducatie worden waar gemaakt.
Stéphanie Bakker (GroenLinks)
Henny Keereweer (PvdA)
Aad van der Luit (D66)
Deze motie wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard met dien verstande dat de fracties
van CU, LL en VVD worden geacht tegen de motie te hebben gestemd.
RV 11.0134
(Cultuurnota 2012-2018)
Motie: M110134/3
Onderwerp: kunst in de openbare ruimte
De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 februari 2012,
constaterende dat:
- het College in de Cultuurnota 2012-2018 voorstelt meer werk te maken van kunst in
de openbare ruimte;
overwegende dat:
- kunst in de openbare ruimte een verrijking kan zijn voor de buurt;
- inspraak van inwoners op hun leefomgeving wenselijk en gebruikelijk is;
- dit ook moet gelden voor plaatsing van kunst in de openbare ruimte;
- inspraak vooraf teleurstelling achteraf kan voorkomen;
- inspraak vooraf bovendien de dialoog tussen kunstenaar en publiek kan vergroten;
verzoekt het college:
- in de beleidsnotitie ‘Kunst in de openbare ruimte’ als kader op te nemen dat (direct)
omwonenden inspraak hebben over de te plaatsen kunst in hun leefomgeving;
Guido Terpstra (ChristenUnie)
Juliette Gilissen (VVD)
Deze motie wordt zonder hoofdelijke stemmming aanvaard met dien verstande dat de fracties
van GL, LL, D66 en SLO worden geacht tegen de motie te hebben gestemd.
RV 11.0134
(Cultuurnota 2012-2018)
Motie: M110134/5
Onderwerp: Kunst en cultuur in de wijk
De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 februari 2012, gehoord
hebbende de discussie over de Cultuurnota in de raadscommissie Onderwijs en
Samenleving,
constaterende dat:
- culturele activiteiten in de wijken als belangrijk wordt benoemd in de Cultuurnota;
- één van de ambities ‘talentontwikkeling en binding in Leiden’ is;
- het Cultuurfonds Leiden bij wil dragen aan de ontwikkeling van kunst in de wijken;
voorts constaterende dat:
- de bijdrage van het landelijke Fonds Cultuurparticipatie in 2012 afloopt en de
voortgang van de financiële bijdrage afhankelijk is van discussies op landelijk niveau;
overwegende dat:
- er nu nog onduidelijkheid bestaat over de toekomst van verschillende projecten en
de mogelijkheden voor kunst en cultuur in de wijken;
- het wenselijk is daarover van gedachten te wisselen als er meer duidelijkheid is
vanuit de landelijke overheid en het college de consequenties kent voor Leiden;
verzoekt het college:
- om zo snel als mogelijk de gemeenteraad een overzicht te verstrekken van de
activiteiten en de verdeling van het budget voor kunst en cultuur in de wijken van
Leiden, zodra de uitkomsten van de landelijke discussies over de financiën bekend
zijn, zodat het onderwerp gedegen besproken kan worden in de raadscommissie
voor cultuur;
Eva de Bakker (SP)
Henny Keereweer (PvdA)
Stéphanie Bakker (GroenLinks)
Aad van der Luit (D66)
Deze motie wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.
Motie VOD
Motie: 1
Onderwerp: Pilotproject
‘Afval loont’ van Rijck
De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 februari 2012, kennis
genomen hebbende van de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 en de speerpunten die daarin
zijn benoemd,
constaterende dat:
 het pilotproject 'Afval loont' van Ryck, de Nederlandse Recycle Bank, op
verschillende manieren een grote concrete bijdrage zou kunnen leveren aan het
realiseren van verschillende speerpunten van de Duurzaamheidsagenda;
verzoekt het college:
 zo snel mogelijk met Ryck in contact te treden om een businesscase uit te werken,
met inachtneming van de beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit;
 daarbij samen te werken met de gemeente Leiderdorp en met de GEVULEI;
 de uitkomsten op zo kort mogelijke termijn voor te leggen aan de raad;
Julian van der Kraats (SP)
Margreet van Wijk (VVD)
JanThijs Leeuwrik Nieborg (GL)
Tjeerd Scheffer (PvdA)
Dick de Vos (PvdD)
Patrick Meijer (CDA)
Toelichting:
Het project 'Afval loont' van Ryck loopt op dit moment als pilotproject in de gemeente
Pijnacker-Noordorp. Het project bestaat uit kleine bemande inzamelpunten voor plastic,
papier, klein elektrisch en textiel. Er wordt door Ryck per kilo ingebracht afval een klein
bedrag betaald aan degene die het komt brengen. Deze manier van werken leidt in de praktijk
tot meer tonnen ingezameld gescheiden afval, een hogere kwaliteit van het afval, minder
zwerfvuil, meer bewustwording van de waarde van afval als grondstof, minder kilometers door
inzamelings vrachtwagens en lagere kosten voor de verwerking van restafval. Bovendien
levert het werkgelegenheid op.
Haast is geboden, want in maart houdt de status van 'proefproject' op. Aangezien het project
een groot succes is en het ook veel media heeft gehaald, staan de gemeenten in de rij om
ermee te beginnen.
In Leiderdorp heeft het college een soortgelijk verzoek gekregen van de raad
Zie ook www.ryck.nl
Deze motie wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.
RV 11.0134
(Cultuurnota 2012-2018)
Motie: M110134/2
Onderwerp: meer particulier initiatief in
cultuursector
De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 februari 2012,
gelezen hebbende:
- de Cultuurnota 2012-2018;
constaterende dat:
- het college externe oriëntatie, cultureel ondernemerschap en een verminderde
afhankelijkheid van subsidies verwacht;
overwegende dat:
- verschillende culturele instellingen in Leiden de mogelijkheid van particuliere
financiering hebben aangetoond;
- in een financieel moeilijke tijd deze kansen benut dienen te worden;
- de verwachting van het college aanmoediging verdient;
- deze ambitie met meetbare inzet dient te worden nagestreefd;
- de gemeente deze ambitie mede kan faciliteren door de mogelijkheden voor
particuliere financiering te onderzoeken;
verzoekt het college:
- de mogelijkheden voor meer particuliere financiering in de Leidse cultuursector te
onderzoeken, in kaart te brengen en dit aan de raad te presenteren;
Guido Terpstra (ChristenUnie)
Juliette Gilissen (VVD)
Deze motie wordt verworpen met dien verstande dat de fracties van VVD, PvdA, CDA, CU en
PvdD worden geacht voor te hebben gestemd.
Interpellatie
RijnGouweLijn
Motie: M1
Onderwerp: “Gemeenteraad aan het stuur!”
De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 februari 2012,
constaterende dat:
- besluitvorming over de RijnGouweLijn wederom maanden extra op zich laat
wachten;
overwegende dat:
- sinds maart 2010, in twee jaar tijd, door Provinciaal getreuzel niets is gerealiseerd in
de verbetering van het openbaar vervoer voor de stad Leiden;
- de gemeenteraad al die tijd niet of nauwelijks is geïnformeerd over de inhoud en
voorgang van de onderhandelingen met regio en provincie;
- volgens de meest recente berichten 15 mei besluitvorming door Gedeputeerde
Staten is voorzien;
Spreekt uit:
 haar treurnis over het gebrek aan regionale voortgang op dit dossier;
en draagt het college op:
- zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk april, een gedegen notitie aan de raad aan te
bieden met betrekking tot de Leidse onderhandelingspositie; inclusief een financieel
overzicht van verplichtingen van alle partijen;
- de raad onverwijld te informeren zodra het College kennis heeft van een
conceptbesluit t.b.v. Gedeputeerde Staten;
- de trechtering van varianten (desnoods vertrouwelijk) ruim voor 15 mei met de
Leidse gemeenteraad te delen. De gevoelens van de gemeenteraad over die
verschillende varianten binnen de Leidse gemeenteraad als uitgangspunt aan GS te
adviseren bij de verdere besluitvorming;
Paul Laudy (VVD)
Pieter Kos (GL)
Deze motie is verworpen met dien verstande dat de fracties van VVD, GL, CDA en PvdD
worden geacht voor te hebben gestemd.
Interpellatie
RijnGouweLijn
Motie: M2
Onderwerp: “153 miljoen terug naar OV”
De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 februari 2012,
constaterende dat:
- besluitvorming over de RijnGouweLijn wederom maanden extra op zich laat
wachten;
- er door het coalitieakkoord in Provinciale Staten 153 miljoen uit het budget voor
investeringen in Regionaal Openbaar Vervoer is weggehaald en dit nu wordt
uitgegeven aan auto-bereikbaarheid;
overwegende dat:
- sinds maart 2010, in twee jaar tijd, niets gerealiseerd is in de verbetering van het
openbaar vervoer voor de stad Leiden;
- de gemeenteraad al die tijd niet of nauwelijks is geïnformeerd over de inhoud en
voorgang van de onderhandelingen met regio en provincie;
- de verknoping van geld voor de RijnGouweLijn en de RijnlandRoute niet per definitie
in het Leidse belang is;
Spreekt uit:
 haar treurnis over het gebrek aan regionale voortgang op dit dossier;
verzoekt het college:
- de teleurstelling van de Leidse gemeenteraad over te brengen aan regio- en
provinciebestuur;
- aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken dat de strikte keuze om 153 miljoen die
vanuit het budget voor Openbaar Vervoer (RijnGouweLijn) naar het budget voor
auto-mobiliteit (RijnLandRoute) wordt geschoven, vanuit Leiden niet wordt gesteund,
en dat wat Leiden betreft dit geld kan worden besteed aan investeringen in regionaal
Openbaar Vervoer;
Pieter Kos (GroenLinks)
Deze motie wordt verworpen met dien verstande dat de fracties van GL en PvdD worden
geacht voor te hebben gestemd.
RV 11.0134
(cultuurnota 2012-2018)
Motie: M110134/4
Onderwerp: Het doel en de middelen:
vlakkevloertheater in Leiden
De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 februari 2012,
constaterende dat:
- de problemen rondom de voortdurende onzekere financiële situatie bij het LAKtheater aan de Cleveringaplaats nog steeds niet zijn opgelost;
- een doel van de Cultuurnota mede is gericht op het voor de toekomst zekerstellen
van een aanbod van vlakkevloertheaterproducties in Leiden;
- er een aanbod ligt van theater Ins Blau om tegen een vaste prijs het aanbieden van
vlakkevloertheaterproducties mogelijk te maken in hun nieuwe onderkomen dat dit
jaar wordt opgeleverd aan de Haagweg;
overwegende dat:
- er de afgelopen periode, waarin duidelijk werd dat het huidige LAK-theater niet
zelfstandig verder kan opereren, geen concrete afdoende maatregelen/oplossingen
zijn bedacht om het LAK-theater te redden;
- hoewel er nog steeds gesprekken gaande zijn met onder andere de Stadspodia, die
zo gewenste oplossingen er nog steeds niet zijn en het niet duidelijk is wanneer een
mogelijke oplossing wel te verwachten is;
- de subsidie van de gemeente voor het mogelijk maken van
vlakkevloertheaterproducties in Leiden er niet minder op wordt als er wel een
oplossing wordt gevonden voor het LAK-theater op de huidige locatie;
- het aanbod van theater Ins Blau mogelijk wel een goedkopere oplossing kan bieden
voor het behouden van vlakkevloertheaterproducties in Leiden;
verzoekt het college:
- in gesprek te treden met theater Ins Blau om de geboden mogelijkheden te
onderzoeken;
- het onderzoek hoofdzakelijk te richten op de vraag of het laten plaatsvinden van
vlakkevloertheaterproducties bij theater Ins Blau een goedkopere oplossing is voor
Leiden dan de tot nu toe vastgehouden lijn: het moet bij het LAK-theater aan de
Cleveringaplaats blijven;
- bij dit onderzoek ook te beoordelen of met een minder aantal voorstellingen dan nu
ook voldaan kan worden en hierbij vergelijkbare steden en hun
vlakkevloertheateraanbod te betrekken;
- hiervan een verslag aan de raad te overhandigen, ruimschoots voordat de raad zich
moet buigen over de subsidies voor het LAK-theater in 2013 en daarna;
Juliette Gilissen (VVD)
Aad van der Luit (D66)
Deze motie is voor de stemming ingetrokken.
Download