lijst van aangenomen en overgenomen amendementen en moties

advertisement
Programmabegroting 2009
Overzicht van overgenomen en aangenomen amendementen en moties
Partij
PvdA
Nr.
2
Aangenomen
door de raad
Amendement
Intensivering accommodatiebeleid. Een deel van wijkhuizen wordt
professioneel ondersteund en een deel niet. Een betere benutting voor een
aantal wijkhuizen verdient ondersteuning. Voor 2009 het
accommodatiebeleid met € 200.000,- te intensiveren. Dekking post
onvoorzien. Bij voorjaarsnota bezien of structurele middelen ingezet
moeten/kunnen worden
Voor de financiering van het Food Connection Point voor 2009
incidentele middelen van maximaal € 75.000,-- beschikbaar te stellen.
VVD
3
Gedeeltelijk
overgenomen
voor één jaar
VVD
4
Gedeeltelijk
overgenomen,
wat betreft
intentie, niet
bedrag.
Begin 2009
komt college
met voorstel
GL
Onderhoud van openbaar groen in sommige delen van de stad
ontoereikend is en soms leidt tot onoverzichtelijke verkeerssituaties. Een
pilot uit te voeren voor 1 jaar door het organiseren van inloopavonden voor
bewoners van een wijk waar aangegeven kan worden waar sprake is van
achterstallig onderhoud (openbaar groen en openbare ruimte). Hiervoor €
150.000,-- beschikbaar stellen voor ambtelijke capaciteit en personele inzet
tlv de post incidenteel onvoorzien. Na evaluatie bij de VJN van 2010
bezien hoe vervolg kan worden gegeven aan de pilot.
5
Fietsbeleid. Bij de vaststelling van het plan ‘Helmond mobiel 2015’ is
unaniem de ambitie vastgelegd om het aandeel van vervoer per fiets
binnen de stad te verhogen tot circa 40% in 2015. Het college stelt in de
begroting 2009 voor het beschikbare budget voor het jaarlijkse actieplan
fiets feitelijk te halveren (van € 200.000,- naar € 102.000,-). Het jaarlijkse
actieplan fiets wordt eenmalig verhoogd met € 120.000,-
Aangenomen
door de raad
Partij
SP
Nr.
1
Overgenomen
VVD
3
Overgenomen
VVD
4
Overgenomen
HA
9
Intentie van
motie
overgenomen.
Er komt een
uitgebreide
risicoparagraaf
GL
11
Intentie van
motie
overgenomen
Motie
Kwalitatieve goede thuiszorg verantwoordelijkheid van gemeente.
Helmond moet de ambitie hebben om te gaan voor een systeem dat de
beste kwaliteit levert i.p.v. het systeem vor de laagste prijs. Verzoekt het
college om voor het opstarten van de nieuwe aanbesteding voor de
thuiszorg onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor 1 systeem van
één prijs voor zowel HV1, HV2 en HV3. resultaten onderzoek betrekken bij
bespreking met de raad in april 2009.
Kwalitatieve weergave werkzoekende bestand en beschikbare
vacatures. Het terugdringen van de werkloosheid vraagt om een andere
aanpak. Van de werkzoekende dienen de kwaliteiten en competenties in
kaart te worden gebracht zodat er sneller een match kan worden gemaakt.
Deze intentie om dit te doen is uitgesproken door de wethouder maar is nog
geen invulling aan gegeven. Verzoekt het college om voor de financiering
van deze kwaliteitsslag een structurele dekking te zoeken.
Vaart achter Techniek levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen
van techniekeducatie in het basisonderwijs. Het college bij de VJN heeft
aangegeven dat der structurele middelen zijn via “Samen Investeren”.
Onlangs is gebleken dat er geen structurele middelen zijn voor de
verlenging van het project. Verzoekt het college om voor de financiering van
het project een structurele dekking aan te geven bij de VJN 2009.
Recessie. De wereldwijde kredietcrisis en recessie in ZuidOost Brabant
heeft directe gevolgen voor werkgelegenheid en woningbouwproduktie, dus
ook voor het grondbeleid van de gemeente en verbonden partijen als
Suytkade CV. Verzoekt het college bij behandeling van voorjaarsnota 2010
uitgewerkte scenario’s te presenteren voor het toekomstige financiële
bestuur van de stad
Structurele overschotten. De gemeente heeft de afgelopen jaren een
batig saldo gehad (2007: 18 milj., 2006: 8,6 milj., 2005: 16,8 milj.). In de
begroting zitten produkten die de afgelopen jaren 3 jaren een aanzienlijk
overschot vertonen. Er is een sterke indicatie dat er meer produkten zijn
overschotten met een structureel karakter. Draagt het college op om bij het
opstellen van jaarrekening 2008 kritischer te onderzoeken welke
overschotten en overschrijdingen als structureel aan te merken zijn, met als
doel de werkelijke structurele ruimte op de begroting inzichtelijk te hebben
bij de behandeling van de volgende voorjaarsnota
Download