Betoog begrotingsdebat 2015

advertisement
“Schraalhans
is keukenmeester”
(oftewel: 'we kunnen en moeten zoveel meer')
Inbreng begrotingsdebat 5-6 november 2015
Voorzitter,
Recentelijk maakte minister Plasterk in de media zich zorgen over de bestuurskracht van het lokaal bestuur.
Een herkenbare discussie als je om je heenkijkt: Zandvoort een ambtelijk tekort, Haarlem een financieel
tekort en Bloemendaal een bestuurlijk tekort. En Heemstede. Heemstede staat fier overeind, zowel
bestuurlijk, financieel als ambtelijk. Een bestuurskracht, waar je meer mee kan én moet doen dan dit
college nu doet. We kunnen en moeten zoveel meer.....
Want wat schetst onze verbazing: een nieuwbakken wethouder Financiën die van de daken schreeuwt dat
ze een 'droom' begroting had opgesteld. Let wel, het gaat hier een gewone sluitende begroting (die de
provincie gewoonlijk verlangt) , met zowaar drie prioriteiten: geen verhoging van de OZB, introductie van
milieuvriendelijke onkruidbestrijding, en ophoging van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte. Een
droom waarin schraalhans keukenmeester is. Kom op college, waar zijn uw ambities, waar zijn uw plannen?
We kunnen én moeten zoveel meer....
Dit gebrek aan ambitie is niet verrassend. Het college akkoord, nu geleid door de lokale partij HBB, was al
mager zonder resultaatverplichtingen, de recente Kadernota was ambitieloos, en een motie om 'scherper
aan de wind te zeilen' werd achteloos terzijde geschoven. En dat met financiële meewind, effectieve
overheidsparticipatie en een schijnbaar beheersbaar sociaal domein, hoewel de klankbordfunctie nog wel
verbreed kan worden (motie PvdA/GL). Overigens wilde dit college het dorps karakter propageren, maar
faalde daarin pijnlijk, vanwege een visieloze insteek en gebrek aan vastberadenheid. Een visie op het dorps
karakter is verschraald naar een door de wet afgedwongen visie op volkshuisvestingsbeleid. Een optie, die
steun verdient vanuit de PvdA. Maar het geambieerde lokale profiel van dit college raakte fletser en fletser
….en lijkt bijna een gewoon college. (vraag 1) Herkent het college zich in deze weergave?
Voorzitter,
zoals gezegd, we kunnen én moeten zoveel meer, daarom enkele aansporingen van onze kant;
– overheidsparticipatie komt goed van de grond, zie Geleerdewijk, Glip en Havenlab. De toekomst verlangt
een activerende overheid, die burgerinitiatieven verstaat en jongeren bindt aan het bestuur. Daarom nu
doorpakken, bijv. een participatietraject te starten met jongeren of jongeren voor de mantelzorg te
enthousiastmeren of een onderzoek naar buurtrechten: een verzameling van participatierechten voor
buurtbewoners om als collectief buurtproblemen op te lossen op het terrein zorg, welzijn en leefbaarheid.
(vraag 2) Is het college bereid i.o.m de VNG een onderzoek te doen naar de introductie van buurtrechten,
en te bekijken welke belemmeringen daartoe weggenomen moeten worden?(motie PvdA/GL)
– Binnenkort wordt wederom voor 10 jaar het OV in onze regio gegund. Verschrikt zagen we de afgelopen
jaren een verschraling van het aanbod, en passief opererende colleges op stimulering van OV, die zich
verschuilen achter de provinciale verantwoordelijkheid. Terwijl oudere bewoners in de meer perifere
wijken vragen om vervoer, om zo de zorg en welzijnsvoorzieningen beter te kunnen bereiken en sociale
isolatie te voorkomen. (Vraag 3) Waarom gaat het college niet actief die buurten opzoeken, en met
bewoners alternatieven voor lokaal vervoer ontwikkelen, binnen de provinciale en wettelijke kaders
(motie PvdA/GL)
– Recente bouwprojecten zijn en waren alleen financieel toegankelijk voor de happy few: denk aan Nieuw
Overbos, Merelhorst, en straks de villa's aan het Manpadslaan. Daarom goed dat het college nu snel een
nieuw volkshuisvestingsbeleid op tafel legt, dat inspeelt op recente woningbehoeftes, voor lagere en
middeninkomens, met scherpe prestatieafspraken met de corporaties en gefundeerde keuzes , bijv. bij
Slottuin. (vraag 4) wat is de uitkomst van het overleg met Elan Wonen in het project Slottuin om te komen
tot meer betaalbare huur en koop. Welke invloed heeft uw vertaling van het 'dorps karakter' , te weten
minder hoogbouw, op uw houding jegens Elan?
– Want die druk op betaalbare huur en koop komt ook door de verhoogde toestroom van statushouders (en
vluchtelingen). Nu kan het college de vraag nog handelen, maar in de toekomst wordt het lastiger. Het
college, ihb de burgemeester heeft de kwestie goed geagendeerd in Heemstede. Dit initiatief heeft veel
draagvlak gekregen, maar betrokken bewoners verwachten nu een doordachte actie van het college.
(vraag 5): welke bijdrage denkt het college nu daadwerkelijk aan te bieden gehoord het regionale
portefeuillehoudersoverleg gisteren? Hoe vult u de afgesproken leverplicht in? En welke andere ideeën
heeft het college, ingeval Heemstede weinig kan bieden op het terrein van huisvesting?
– Kijken we naar onderwijs, dan zien we dat de nieuwe vormgeving van het passend onderwijs nog niet
passend is, zo luidt het rapport van de Kinderombudsman. Veel scholen slagen er nog niet in om voor ieder
kind een passende plek te vinden. (Vraag 6). Hoe is de lokale situatie op PO en VO ter zake, en indien dat
aanleiding geeft, welke initiatieven denkt het college te nemen?
– Afgelopen colleges hebben stevig geïnvesteerd in sport(voorzieningen), met name voor tennis en hockey.
Verenigingen die groeiden, of groei wilde bevorderen werden financieel geholpen via verbetering van
fysieke voorzieningen. Nu blijkt dat HBC (door G-voetbal) ook sterk groeit, dreigen er onvoldoende
kwalitatief geschikte speel- en trainingsvelden beschikbaar te zijn. Dit vergt tenminste een extra
kunstgrasveld. (vraag 7) Wil het college deze investering alsnog opnemen in haar
investeringsprogramma? (amendement PvdA/GL)
– Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat het college het (fiets en wandel) veiliger maken van de
Binnenweg koppelt aan de ontwikkeling van de winkelvisie. Dat kost onnodig veel tijd, en dat schaadt de
veiligheid. (vraag 8) Welke mogelijkheden ziet het college om voorstellen om de veiligheid van de
Binnenweg te vergroten sneller in discussie te brengen zodat dit voorjaar besluiten kunnen worden
genomen?
– In het college-akkoord neemt het college zich voor een plan te maken voor behoud van het zwembad.
Gelet op het belang van deze voorziening en de financiering vergt dit een behoorlijke voorbereidingstijd.
(vraag 9). Wanneer start het college een onderzoek om enkele scenario's te ontwikkelen in samenspraak
met betrokkenen, en meer specifiek de jeugd, jonge gezinnen, scholen en ouderen? (motie PvdA/GL)
– wij hebben eerder aangedrongen op een evaluatie van de gevolgen van de bezuinigingen op de
instellingen. Hebben deze bezuinigingen echt geleid tot efficiency, of zijn er helaas voorzieningen
onherstelbaar afgebroken? Een evaluatie, die het college kan helpen om eerder genoemde bezuinigingen,
zoals op het subsidiebeleid, te heroverwegen. (vraag 10) Is het college bereid zo'n evaluatie voor de zomer
te houden?
Voorzitter,
U begrijpt uit al deze vragen, de PvdA wil het college aansporen actiever te besturen, gelet op de lokale
urgentie, het financiële getijde en de opgebouwde bestuurskracht. Het college heeft nog 2,5 jaar de tijd om
lokaal historie te schrijven, dus pak die kans. Onder dankzegging aan een ieder die meegewerkt heeft aan
deze begroting, zou ik willen besluiten met de oproep: 'besturen is immers meer dan beheren....we
kunnen en moeten zoveel meer”
Download