Beschouwingen Perspectieven 2012-2015

advertisement
Beschouwingen perspectievennota 2011-2014.
In deze nota beschrijft het college de perspectieven voor de gemeente Bergeijk voor het
begrotingsjaar 2011 en verder. Ze staan in het licht van teruglopende inkomsten uit het
gemeentefonds en een rijksoverheid die veel taken en bevoegdheden overhevelt naar de lokale
overheden. Het college stelt voor om de bezuinigen niet met de “kaasschaaf” door te voeren
maar keuzes te maken waarin het huidige voorzieningenniveau op peil blijft.
In deze beschouwing zal de PvdA Bergeijk haar zienswijze geven op de beleidsaspecten die
ons na aan het hart liggen. De raad is nu immers aan zet om de koers aan te geven.
Onze visie op de samenleving blijft, juist nu er forse bezuinigingen vanuit het Rijk op ons
afkomen, dat de overheid er is om mensen die zich zelf minder goed kunnen redden te helpen
om mee te doen aan de samenleving. Dat is de verantwoordelijkheid van een fatsoenlijke
overheid. En als de rijksoverheid die verantwoordelijkheid van zich afschuift door botte
bezuinigingen zullen wij daar als gemeente onze eigen rol in moeten nemen.
Kinderen van ouders met een laag inkomen moeten ook kansen krijgen. Ook zij moeten mee
kunnen doen op school en mee kunnen doen aan sport en cultuur. Ouderen die weinig
pensioen hebben, of ouderen die fysiek zwak zijn moeten niet buiten de samenleving komen
te staan en vereenzamen.
En wat te denken van de mensen met een persoonsgebonden budget, die ten gevolge van deze
bezuinigingen buiten de boot dreigen te vallen. Ze lopen een groot risico om in een tehuis
terecht te komen als de zorg op maat niet langer vergoed wordt.
Mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkplek moeten bij de WVK terecht kunnen.
Mensen met een beperking moeten geholpen worden een arbeidsplaats te vinden in het
bedrijfsleven. Het is een illusie te veronderstellen dat werkgevers die mensen zomaar in dienst
zullen nemen. Loondispensatie is niet voldoende, ook begeleiding op de werkplek is
noodzakelijk
Verder zet de rijksoverheid het ambitieuze klimaatbeleid van het vorige kabinet bij het
grofvuil. De weg voor kernenergie is volledig vrijgemaakt en er wordt veel geld geïnvesteerd
voor 'supersnelwegen'. Van de grote vervuiler - de bio-industrie - wordt met geen woord
gerept. Van de zes keer dat het 'klimaat' genoemd wordt in het nieuwe regeerakkoord, gaat het
in vier gevallen over zaken die niets met het milieu te maken hebben: vestigingsklimaat (twee
keer), ondernemingsklimaat en topsportklimaat. De twee keer dat wel wordt gesproken over
klimaat, betreft het internationale afspraken.
Voor alle duidelijkheid: met de PvdA in de landelijke regering zou er ook bezuinigd moeten
worden alleen de keuzes zouden anders geweest zijn. De sterkste schouders zouden dan de
zwaarste lasten dragen. Het lijkt nu of kwetsbaarheid gestraft wordt.
PPN PvdA
1
juli 2011
Daarom zullen wij proberen om lokaal onze invloed te gebruiken om te voorkomen dat de
effecten van de crisis en de bezuinigingen terecht komen bij de zwakkeren in de samenleving,
de kwetsbare cultuur en het klimaat. Met deze progressieve blik hebben wij gekeken naar de
voorliggende perspectievennota
De kwetsbare doelgroepen in Bergeijk
Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat en wanneer de gevolgen van het
kabinetsbeleid merkbaar worden in Bergeijk. En dat is juist het probleem. Er zijn veel
berichten over maatregelen en ingrepen maar het blijft onduidelijk wanneer die maatregelen
effectief worden en hoe ze elkaar beïnvloeden. Dat maakt het voor de gemeente bijzonder
moeilijk om de juiste maatregelen te treffen.
Voorbeeld: als we niet weten wanneer de IQ-maatregel ingaat en als we niet weten hoeveel
mensen dat betreft is het lastig om ervoor te zorgen dat er wel dagopvang of
activiteitenbegeleiding voor die doelgroep is.
Ook zien we nu al dat de toename van de vraag naar WMO-voorzieningen niet gefinancierd
kan worden uit een licht stijgend WMO-budget, laat staan alle activiteiten voor nieuwe
doelgroepen zoals mensen die geen PGB meer krijgen en terecht bij het WMO-loket
aankloppen.
Wat gaan de gevolgen zijn van :
o de transitie van de jeugdzorg
o de ingrepen in het minimabeleid
o de overgang van de functie Begeleiding naar de WMO
o de IQ maatregel
o de bezuinigingen op het re-integratiebudget
o de bezuinigingen op het budget voor volwasseneneducatie
o de bezuinigingen op de WSW
o de toename van het gebruik van WMO-voorzieningen
o de veranderingen in de toekenning van PGB´s
o de stijging van de eigen bijdrage voor de kinderopvang
o de kortingen op het speciaal onderwijs
o de toename van de kosten van het leerlingenvervoer
o de wet werken naar vermogen
o de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg
En dan hebben we het nog niet eens over de bezuinigingen op de zorginstellingen of de
verhoging van de eigen bijdragen voor de zorg. Allemaal maatregelen die hun effect gaan
hebben voor mensen die op zorg zijn aangewezen.
Allemaal onzekerheden. Wat wel zeker is dat het aantal mensen dat huishoudelijke zorg nodig
heeft naar inschatting van de ISD stijgt met 5%. Een forse druk op de kwetsbare doelgroep is
een onomstotelijk feit waar we dus voor het perspectief van de komende jaren rekening mee
dienen te houden. Het is voor de PvdA bespreekbaar om aanpassingen te doen aan de
uitvoering van de WMO zolang die mensen die echt zorg en hulp nodig hebben die ook echt
blijven krijgen. En als er veranderingen in het beleid komen moeten we daar als raad
beslissingen over nemen.
Wij zien ook kansen voor de WMO. Prestatieveld 1 gaat over leefbaarheid en daarmee over
de sociale infrastructuur. Gemeenschapshuizen en ouderensteunpunten waar we voor o.a. die
PPN PvdA
2
juli 2011
nieuwe doelgroepen dagactiviteiten kunnen gaan organiseren. Belangrijk is om die
activiteiten te combineren met vrijwilligerswerk. Nieuwe activiteiten kunnen ook zorgen voor
zinvolle vrijetijdsbesteding van vrijwilligers. Samenwerking tussen professionals en
vrijwilligers is daarbij essentieel: we kunnen en willen niet alles overlaten aan vrijwilligers.
Eigen verantwoordelijkheid is mooi maar mag geen afschuifsysteem worden. Ook de
overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen.
Cultuur, sociale infrastructuur en klimaatbeleid
Op lokaal gebied stellen wij vast dat het college de waarde van cultuur, sociale infrastructuur
en klimaat erkent door een goede agenda voor beide beleidsterreinen. Er wordt verstandig
gewerkt aan de invulling van de verschillende iDOP plannen. Initiatieven die ons inziens
zeker door moeten gaan.
De PvdA is niet bang voor wat vreemd en anders is. Mensen uit andere culturen zijn welkom
in Bergeijk en worden geholpen hun plek te vinden. Werknemers uit Oost-Europa verdienen
fatsoenlijke huisvesting. De samenstelling van huishoudens verandert: er komen steeds meer
1 en 2 persoonshuishoudens. Er zijn te weinig goedkope huur- en koopwoningen in Bergeijk.
Ons volkshuisvestingsprogramma moet hierop aangepast worden.
Ook elke maatregel die we kunnen treffen om aan onze klimaatdoelstellingen te werken
zullen we omarmen. Voorbeelden uit het uitvoeringsprogramma klimaatbeleid zijn de
mogelijke toepassing van LED verlichting in de wijk Jeruzalem en langs het fietspad bij de
ploeg, 2 oplaadpunten voor E-cars, onderzoek om het gemeentehuis klimaatneutraal te maken
en eventueel verscherpte EPC normen. Deze initiatieven zijn ons inziens ook financieel
kansrijk, zeker als we ze kunnen realiseren door werk met werk te maken.
Financiering en financiële ruimte
Wij stellen vast dat:
o De financiële ruimte in het meerjarenperspectief onvoldoende is om het huidige
bestaande beleid uit te voeren.
o Er grote onzekerheden zijn over de taken die er van de overheid gedecentraliseerd
worden richting de gemeente en de financiële gevolgen daarvan .
o Het weerstandsvermogen op orde is.
o De risico’s op onze grondexploitatie groter worden
In het algemeen zijn wij van mening dat:
o Het vormen van reserves/sparen geen doel op zich. Ons weerstandsvermogen(met
name in de algemene reserve)moet toereikend zijn voor het opvangen van eventuele
risico’s. Het is acceptabel en in economische tijden mogelijk zelfs zeer wenselijk om
de ruimte in de reserves aan te wenden ten behoeve van het maatschappelijk belang.
o Het niet wenselijk is om het onderhoudsniveau van TUOB en BORA structureel te
verlagen als dit leidt tot kapitaalvernietiging. Het niveau is al minimaal en verlagen zal
tot meer kosten leiden in de toekomst.
PPN PvdA
3
juli 2011
Met betrekking tot ruimte voor beleid vinden wij dat:
o De OZB boventrendmatig verhogen alleen acceptabel is als het voorzieningenniveau
voor onze burgers toe neemt. En dan bedoelen wij niet alleen wat zichtbaar is maar
ook een goede sociale infrastructuur waardoor de zorg gewaarborgd is. Dus als het
nodig is kan ook dit een reden zijn om de OZB te verhogen.
o Dit ook van toepassing kan zijn voor de toeristenbelasting.
o Een verlaging van de welzijnssubsidies zonder verdere keuzes in dit beleid, verdacht
veel lijkt op een kaasschaafmethode. Daarom is de PvdA Bergeijk tegen verlaging van
de welzijnsubsidies op verenigingen.
o het basisonderwijs een belangrijke voorwaarde is voor het halen van een
startkwalificatie. . Bezuiniging op de facilitaire (extra) ondersteuning van onze
basisscholen heeft dan ook niet onze voorkeur.
o In 2008 heeft de raad geld vrij gemaakt voor twee nieuwe tennisbanen bij de Toss.
Wij gingen ervan uit dat het onderhoud automatisch meeliep in TUOB. Blijkbaar is dit
niet het geval. Gaarne borgen dat dit soort fouten tot het verleden behoren.
o Met de andere voorstellen (onder dit hoofdstuk) kunnen wij instemmen.
Met betrekking tot nieuw beleid zijn wij van mening dat:
o De uitvoering van de IDOP plannen doorgang moet vinden onder de randvoorwaarde
dat de cofinanciering ( van gemeentezijde) geborgd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
fase 3 en 4 van het Hof. Maar ook aan fase 3 van het Dorpscentrum Riethoven. De
ontwikkelingen rond de verkoop van het Woonbos zijn hierbij cruciaal.
o De gemeente een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om klimaatbeleid en het
stimuleren van maatregelen. PvdA is voor invoering van ledverlichting in het
algemeen. Uitvoeren waar vervanging aan de orde is zoals bijvoorbeeld fietspad LooWeebosch en de wijk Jeruzalem. Werk met werk maken en tevens besparen op
energie.
o Al het voorgestelde nieuwe beleid een meerwaarde heeft voor Bergeijk Het zijn zeker
geen luxe voorstellen. Echter de onzekere financiële toekomst in relatie tot de taken
die op ons af gaan komen maakt dat wij alle andere voorstellen toch even parkeren
Samenvattend:
De PvdA wil dat we de komende jaren inzetten op de nul lijn, dus behouden wat we hebben
en uitvoeren van al die plannen die in werking zijn of komen. Als we dat kunnen realiseren
binnen een sluitende begroting, zonder te korten op onze welzijnssubsidies, zonder
lastenverzwaring voor onze burgers en wel de ondersteuning kunnen bieden aan hen die het
echt nodig hebben zijn wij tevreden.
Tegelijkertijd willen we nogmaals benadrukken dat er grote onduidelijkheid is over de
ontwikkelingen die op ons af komen. We willen op tijd geïnformeerd worden en meedenken
over oplossingen voor de problemen die er ongetwijfeld gaan komen.
Een niet al te hoge politieke ambitie maar in onze ogen wel realistisch. Laten we in deze
moeilijke tijden in ieder geval in Bergeijk oog blijven houden voor de zwakkeren in de
samenleving.
PPN PvdA
4
juli 2011
Download