BaO - onderwijzer - Scholengroep Kla4

advertisement
Functiebeschrijving
BaO - ONDERWIJZER
Deze functiebeschrijving werd op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol2013/003 van 27.08.2013
Instelling: …………………………………………………………………..………..………………………………
Naam personeelslid: …………………………………………………………………..………..………………………………
Inleiding
Situering
U oefent uw functie uit binnen het algemene kader van de onderwijsregelgeving, zoals die is vastgelegd in
onder meer het decreet rechtspositie en het arbeidsreglement. U houdt daarbij rekening met de principes van
het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, en met de gehechtheids- en de
neutraliteitsverklaring, die u heeft ondertekend bij uw indiensttreding.
In de functiebeschrijving sommen we alle gebieden op, waarin resultaten van u worden verwacht. Elk
resultaatgebied wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal concrete taken, en eventueel ook vaardigheden
en attitudes. Hierbij onderscheiden we drie soorten taken:
 B = basistaak: voor alle personeelsleden op wie deze functiebeschrijving van toepassing is.
 S = specifieke taak: geldt waar de noodzaak zich voordoet; geldt bijgevolg slechts voor sommige
personeelsleden; of een specifieke taak wordt opgenomen in de functiebeschrijving van een
personeelslid zal beslist worden na onderling overleg tussen de betrokken partijen.
 U = uitbreidingstaak: kan alleen ten gunste van het personeelslid worden aangerekend.
Evaluatieprocedure
De evaluatieprocedure voorziet in een eerste en een tweede evaluator. De eerste evaluator heeft de volle
bevoegdheid voor de functiebeschrijving en de evaluatie. De tweede evaluator kan zowel door u (het
personeelslid) als door de eerste evaluator op elk moment van de procedure gevraagd worden om
ondersteuning te bieden of advies te geven. Hij heeft een kwaliteitsbewakende rol en kan nooit in de plaats
van de eerste evaluator treden.
Uw tweede evaluator is de algemeen directeur van Scholengroep Kla4. U kan hem bereiken op het telefoonnummer 03 460 35 70 en op het e-mailadres [email protected].
Scholengroep Kla4
Functiebeschrijving van onderwijzer
Pagina 1 van 6
Algemene communicatie
Besef dat u de school/instelling, de scholengroep en het GO! vertegenwoordigt. De manier waarop u via
Smartschool / het internet communiceert, straalt ook op hen af. Vergeet niet dat wat u achterlaat op
Smartschool / internet blijvend is: communiceer dus op een doordachte manier.
Elektronische communicatie (via Smartschool, e-mail of een ander schooleigen kanaal)
De elektronische communicatie tussen directie en personeel enerzijds, en tussen school/instelling en leerlingen
anderzijds, verloopt volgens de schoolinterne afspraken. Zo zal in de ene school/instelling nog wel (aanvullend)
via papieren weg gecommuniceerd worden, in andere niet. Indien ja, dan geldt dat voor alle formele informatie.
De ontvanger van de informatie moet een redelijke termijn hebben om de informatie te lezen. Het begrip
“redelijke termijn” wordt gedefinieerd op basis van gezond verstand, maar over het algemeen lijkt een termijn
van twee werkdagen billijk.
Omgekeerd verwachten we dat u het schooleigen elektronische communicatiekanaal minstens om de twee
werkdagen raadpleegt.
Inzetbaarheid
Het Decreet Rechtspositie stipuleert dat de leden van het onderwijzend personeel (waartoe deze functie
behoort) van de scholen die de scholengemeenschap vormen, voor de vervulling van opdrachten voor andere
scholen van de scholengemeenschap kunnen worden ingezet (Art. 40novies).
Resultaatgebieden - algemene afspraken
1. Planning – voorbereiding – administratieve taken
 B De eindtermen en de leerplannen raadplegen en toepassen. Er de krachtlijnen van interpreteren, de
concrete doelen omschrijven en vertalen naar de klaspraktijk.
 B De nodige planningsdocumenten (agenda, weekplan, jaarplan, kindvolgsysteem, multidisciplinair
overleg) ordelijk en overzichtelijk volgens de intern geldende afspraken opstellen en bijhouden.
 B Voldoen aan de administratieve verplichtingen.
 B Overleggen om horizontale en verticale samenhang te garanderen.
 S Bij duobaan en/of parallelklas overleggen met de betreffende collega’s.
2. Lesgeven – klasmanagement – zorg







B
B
B
B
B
B
B
 B
 B




B
B
B
S
Leertijd effectief benutten en aangepaste werkvormen gebruiken.
Op basis van de voorbereiding pedagogisch – didactisch verantwoord lesgeven.
Soepel inspelen op de reacties en de verworven vaardigheden van de leerlingen.
Vertrekken vanuit de leefwereld en de interesse van het kind.
Onderwijs aanbieden op maat van het kind.
Een gevarieerde klasinrichting en rijk leerdecorum uitwerken.
Zorgen voor aangepaste werkvormen met aandacht voor preventie, differentiatie, remediëring en
verrijking.
Functioneel gebruik maken van modern didactisch materiaal.
Oog hebben voor, signaleren en opvolgen van sociaal-emotionele problemen, gedrags- en
leermoeilijkheden en gezondheidsproblemen.
Zorgen voor een aangenaam en veilig klasklimaat.
Aandacht hebben voor de regels inzake veiligheid en welzijn.
Organiseren van schooluitstappen en activiteiten in functie van het actief en levensecht leren.
Huiswerk meegeven volgens de schoolspecifieke afspraken.
Scholengroep Kla4
Functiebeschrijving van onderwijzer
Pagina 2 van 6
 S Organiseren en/of meewerken aan integratiemomenten welke de overgang naar het secundair
onderwijs vergemakkelijken.
3. Sociale vaardigheden – waarden en normen
 B Gehechtheid aan het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap betonen en het Pedagogisch
Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO) naleven.
 B Het ambtsgeheim respecteren en discreet omgaan met de gegevens van alle participanten.
 B Het bijbrengen en respecteren van een aantal elementaire leefregels, sociale vaardigheden, waarden
en normen, in overeenstemming met het pedagogisch project, het schoolwerkplan en het
schoolreglement.
 B Consequent, correct en zonder vooroordelen optreden bij overtredingen in verband met regels en
normen en er ook preventief mee omgaan.
 B Het welbevinden en de betrokkenheid van alle kinderen bevorderen.
 B Initiatief nemen, mee nadenken over, meewerken aan een betere school.
4. Evaluatie – leerlingbegeleiding
 B Toetsen, kindvolgsysteem en observaties organiseren en interpreteren. Feedback geven aan kinderen
en betrokken participanten.
 B Het proces van je eigen lesgeven evalueren.
 B De resultaten van de product- en procesevaluatie gebruiken voor de volgende lessen.
 B Indien nodig gedifferentieerd evalueren (sticordi, apart leertraject, GON).
 B Zelfevaluaties en evaluaties van medeleerlingen (peer) stimuleren.
 B Rapporteren volgens de schoolspecifieke afspraken.
 S Huistaken verbeteren en feedback geven aan kinderen en ouders.
5. Functioneren in het schoolteam















B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
S
S
S
U
Overleggen en informatie correct en tijdig overbrengen.
Actief participeren en mee organiseren.
Helpen bij de voorbereiding van en deelname aan schoolactiviteiten.
Bijdragen tot een goed klimaat binnen het team.
Meewerken aan de (verdere) ontwikkeling van het schoolwerkplan.
Actief deelnemen aan personeelsvergaderingen.
Inspringen voor/ter vervanging van collega’s.
Respect tonen voor het werk en de initiatieven van al het personeel.
Toezichten stipt en correct uitvoeren.
Respectvol en vriendelijk omgaan met alle collega’s.
Goede contacten onderhouden met alle personeelsleden.
Actief lid zijn van minstens één werkgroep.
Begeleiden van beginnende / nieuwe collega’s.
Bijdragen tot de praktische vorming van stagiairs.
Verantwoordelijkheid dragen voor een aantal specifieke taken en activiteiten:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Communicatie
 B Respectvol, vriendelijk en doelgericht communiceren.
 B Meewerken aan de uitstraling en de promotie van de school. Ten opzichte van derden steeds een
positief standpunt tegenover de school innemen.
 B Indien nodig, in samenspraak met de directie en/of de zorgcoördinator, gesprekken met ouders en/of
externen organiseren.
Scholengroep Kla4
Functiebeschrijving van onderwijzer
Pagina 3 van 6
 B Betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren stimuleren. Duidelijke afspraken maken met
meewerkende ouders.
 B De door de school gebruikte communicatiemiddelen consequent en correct gebruiken.
7. Eigen ontwikkeling – professionalisering
 B Op de hoogte blijven van de actualiteit en van de meest recente evoluties en vernieuwingen op
vakgebied. Hedendaags kwalitatief onderwijs waarborgen.
 B Nascholing volgen in functie van een blijvende professionele ontwikkeling.
 B Feedback geven over gevolgde nascholing.
 B Implementeren van nieuwe technologieën.
 S Actief participeren in het nascholingsbeleid.
 S Hospiteren.
8. Verantwoordelijkheid voor de registratie van aantallen voor de schoolfacturatie
 B De namenlijsten voor bestellingen en activiteiten correct en tijdig doorgeven aan de school om verlies
te vermijden.1
Resultaatgebieden - instellingsgebonden taken
[Enkel te putten uit de door het Tussencomité goedgekeurde lijst. Deze rubriek verwijderen als er geen instellingsgebonden
taken worden toegevoegd.]
 B Tekst basistaak
 S Tekst specifieke taak
 U Tekst uitbreidingstaak
Ondertekening
Als de eerste evaluator en het personeelslid het niet eens raken over de functiebeschrijving of bepaalde
onderdelen ervan, beslist de raad van bestuur. De raad van bestuur hoort vooraf de eerste evaluator en het
betrokken personeelslid (DRP Art. 73sexies §1). Het personeelslid ondertekent voor kennisname (DRP Art.
73sexies §2).
Deze functiebeschrijving werd vastgelegd in een functioneringsgesprek op datum van: …………..…
1
Eerste evaluator
Naam
Functie
Personeelslid
Naam
Datum:
Handtekening
Datum:
Handtekening voor kennisname
In geval van foutieve opgave zal het Rekenhof u niet verantwoordelijk stellen.
Scholengroep Kla4
Functiebeschrijving van onderwijzer
Pagina 4 van 6
Bijlage: COMPETENTIEPROFIEL
Vakbekwaamheid










De leerinhoud van het lager onderwijs beheersen en over de nodige vaardigheden en attitudes
beschikken.
Beschikken over een brede algemene kennis en ontwikkeling.
Basisvaardigheden bezitten over medische verzorging en hygiëne.
Basisinzicht hebben in de doelstellingen, de mogelijkheden en de werking van het buitengewoon
onderwijs.
Voldoende kritisch ingesteld zijn ten opzichte van de efficiëntie van het eigen optreden in en buiten
klasverband.
Over sociale vaardigheden beschikken.
Een pedagogische gedrevenheid bezitten.
De eindtermen en de leerplannen kunnen raadplegen en toepassen.
Kunnen omgaan met nieuwe technologieën.
Continu aandacht schenken aan zorgbreedte en zorgverbreding.
Persoonlijke bekwaamheden

Kindgerichtheid
In staat zijn om activiteiten en aanpak zodanig uit te voeren dat ze vertrekken vanuit de leefwereld van
het kind en er tevens op gericht zijn.

Geduld
Op een rustige en beheerste manier met de kinderen en hun ouders, met collega’s en directie omgaan,
ook in moeilijke en onvoorziene omstandigheden.

Observatievermogen
Zowel verbale als non-verbale signalen oppikken en actief op zoek gaan naar de achtergronden van
problemen.

Organisatietalent
Taken op een planmatige en doeltreffende wijze kunnen organiseren.

Geven van geborgenheid
Op een affectieve manier het kind een gevoel van veiligheid geven en leren omgaan met emoties.

Creativiteit
In staat zijn nieuwe ideeën en technieken uit te werken en aan te wenden om de aandacht van het
kind te prikkelen en zijn/haar fantasie te stimuleren.

Samenwerken met anderen
Constructief met anderen aan hetzelfde doel werken en bereid zijn activiteiten die niet onmiddellijk
het eigen belang dienen over te nemen van en te organiseren voor collega’s. Oog hebben voor sociale
en maatschappelijke problemen.

Relatiebekwaamheid
Naargelang de noodzaak, informele en formele contacten onderhouden met leerlingen, ouders,
externe instanties. Zich in het contact diplomatisch gedragen.

Sociale ingesteldheid
Ruimer kunnen denken en oog hebben voor sociale, maatschappelijke fenomenen.

Verantwoordelijkheidsgevoel
Preventief en daadwerkelijk waken over de veiligheid en gezondheid van de kinderen. De kinderen een
(zelf)verantwoordelijke ingesteldheid bijbrengen en dit voorleven.
Scholengroep Kla4
Functiebeschrijving van onderwijzer
Pagina 5 van 6

Vernieuwingsgericht
In staat zijn nieuwe werkvormen, didactische materialen en voorbeelden te ontwikkelen en ze op een
doelmatige en vernieuwende wijze aan te wenden.

Flexibiliteit
Openstaan voor andere meningen. Doelmatig blijven functioneren onder veranderende
omstandigheden.

Enthousiasme
Zich op een bewuste en positieve manier blijvend inzetten voor het kind en zijn/haar ontwikkeling.
Scholengroep Kla4
Functiebeschrijving van onderwijzer
Pagina 6 van 6
Download