Organisatie: Zorggroep Apeldoorn, locatie Casa Bonita Divisie

advertisement
Organisatie:
Divisie:
Functie:
Zorggroep Apeldoorn, locatie Casa Bonita
Verpleging en Verzorging
Helpende
Kern van de functie
Verzorgen en begeleiden van, niet gecompliceerde, verzorgings- en verplegingsbehoeftige patiënten.
Plaats in de organisatie
Ontvangt hiërarchisch leiding van het afdelingshoofd.
Ontvangt operationeel leiding van de teamleider.
Ontvangt operationele aanwijzingen van de teamleden.
Ontvangt functionele aanwijzingen van het zorgteam.
Organogram (zie bijlage)
In- en externe contacten
Interne
contacten
Ondersteunende diensten Voorkomende zaken
Patiënten
Patiëntencontact
Externe
contacten
Familie, relaties en
bezoekers
Patiënt
Incidenteel
Dagelijks
Regelmatig
Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen
1. Uitvoeren van begeleidende en verzorgende werkzaamheden.
2. Overdragen van informatie.
3. Overige taken.
Uitwerking in activiteiten
1. Uitvoeren van begeleidende en verzorgende werkzaamheden
 Is belast met de uitvoering van de begeleiding en verzorging van de patiënten op basis van in het
zorgplan vastgestelde afspraken. De werkzaamheden zijn eenvoudig van aard. De
werkzaamheden zijn aanvullend op de eigen mogelijkheden van patiënten en hebben betrekking
op verzorging, ondersteuning en stimulering bij de ADL-activiteiten met als doel de
zelfredzaamheid te verhogen/ in stand te houden. Voor wat betreft de verzorgende activiteiten
wordt uitgegaan van het vaardighedenboek.
 Observeert patiënten aan de hand van de lijsten uit het zorgdossier en geeft bevindingen door aan
de teamleden.
 Stimuleert en activeert patiënten volgens behandelplan.
 Assisteert de (zieken)verzorgende bij complexe zorg.
Functiebeschrijving helpende d.d. 1 april 2001
1
2. Overdragen van informatie
 Neemt deel aan het werkoverleg.
 Neemt deel aan unitbesprekingen, 3 à 4 maal per jaar (kwaliteit / teambuilding).
 Neemt deel aan overdrachten bij aanvang en einde van een dienst.
3. Overige taken
 Signaleert technische gebreken en zorgt voor melding.
 Signaleert knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en geeft
deze door aan de leidinggevende.
 Verricht huishoudelijke werkzaamheden.
Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden
Kennis
Kennis/ervaring op niveau 2 is vereist.
Zelfstandigheid
De werkzaamheden worden verricht binnen het kader van het individuele zorgplan van de patiënt.
Dagelijkse problemen worden opgelost in overleg met de teamleden of de afdelingsleiding.
Sociale vaardigheden
De contacten met patiënten, familie/contactpersonen van patiënten en het werken in teamverband stellen
eisen aan tact, hulpvaardigheid, invoelingsvermogen en intermenselijke zorg en aandacht. Stimuleert en
motiveert patiënten tot zelfzorg, corrigeert bij onacceptabel gedrag.
Risico’s, Verantwoordelijkheden en Invloed
In het onderhouden van de contacten met patiënten en incidenteel met familie en contactpersonen kan
immateriële schade ontstaan. Bij de verzorging van patiënten kan sprake zijn van toebrengen van
lichamelijk/geestelijk letsel, alsmede materiële schade.
Uitdrukkingsvaardigheid
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang voor de overdracht en met betrekking tot de in- en
externe contacten.
Bewegingsvaardigheid
Bewegingsvaardigheid is nodig voor verzorgende handelingen.
Oplettendheid
Oplettendheid is nodig om veranderingen in de lichamelijke, geestelijke en sociale toestand van de
patiënten tijdig te kunnen signaleren.
Overige functie-eisen
Geduld, doorzettingsvermogen, integriteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en systematisch en hygiënisch
werken zijn van belang bij het verzorgen van patiënten. Voor een goede samenwerking is het kunnen
omgaan met feedback van belang.
Functiebeschrijving helpende d.d. 1 april 2001
2
Inconveniënten
Fysieke belasting treedt op door onder meer dagelijks tillen van patiënten en werken in ruimtes met
wisselende temperaturen. Bezwarende werkomstandigheden bestaan onder meer uit het in contact komen
met menselijke afvalstoffen en eventueel besmettelijke ziekten. Psychische belasting vindt plaats door
piekbelasting in het werken en confrontaties met lijden, onaangepast c.q. storend gedrag van patiënten.
Lichamelijk letsel is tevens mogelijk door onaangepast c.q. storend gedrag van patiënten.
Functiebeschrijving helpende d.d. 1 april 2001
3
Gezien: p&o, d.d.
Akkoord: divisiemanager, d.d.
Akkoord: algemeen directeur, d.d.
Functiebeschrijving helpende d.d. 1 april 2001
4
Download