CBBS info Functiebelasting Verzorgende C

advertisement
Functiebelastingsprofiel Verzorgende C
Dit Functiebelastingsprofiel bevat:




een leeswijzer voor het profiel
het profiel dat is opgesteld aan de hand van het CBBS materiaal van het UWV over deze
functie m.b.t. de statische houding en dynamische handelingen
de beschrijving van de inhoud en taken van de functie zoals deze door het UWV is opgesteld
tijdens de functieanalyse, alsmede de gegevens over opleidingsniveau en arbeidspatroon
eisen die gesteld worden aan het persoonlijk functioneren, sociaal functioneren en het
aanpassen aan de fysieke werkomgeving (volgt nog)
Leeswijzer voor de betekenis van de gebruikte begrippen in het functiebelastingsprofiel

dagelijks voorkomende belasting (= ja) of niet dagelijks voorkomende belasting (nee)

algemeen voorkomend (ja) is de belasting die gedurende het grootste deel van de werktijd
voorkomt (ja) of bijzondere belasting c.q. piekbelasting (nee).

de mate van de belasting (zoals aantal kilo’s tillen of centimeters reiken)

de tijd of duur van de belasting (hoe lang deze achtereen per keer voorkomt in minuten)

de frequentie per uur (hoe vaak de belasting per uur voorkomt)

uur/dag het aantal uren dat er op een dag sprake is van deze belasting in de functie (het
maximum wordt bepaald door het totaal aantal gewerkte uren per dag, maar het kan ook
minder zijn als de belasting niet algemeen voorkomend is)
© Functiebelastingsprofiel Verzorgende C, auteur M.P. Mes, Werkveld Ontwikkelcentrum voor de arbeidsmarkt 060305
referentie
CBBS info Functiebelasting Verzorgende C
Dienstverband 37 uur/week en 8 uur/dag dagelijks
Dagelijks
Statische houding en dynamische handelingen
Algemeen Mate Tijd Frequentie/
Uur/
voorkomend
Uur
werkdag
Toelichting
Staan
Ja
Ja
15 ‘
1
8,0
Achtereen staan, zoals
strijken, afwassen
Staan
Ja
Ja
2‘
15
8,0
Staan en korte afstanden
lopen, sterk afwisselend
Lopen
Ja
Ja
1‘
15
8,0
Staan en korte afstanden
lopen, sterk afwisselend
Trappenlopen
Ja
Ja
8
4,0
Afhankelijk van type woning
aantal verdiepingen
Klimmen
Ja
Ja
20
4,0
Gebruik huishoudtrap, één
hand nodig, ramen wassen
Knielen/hurken
Ja
Ja
1‘
2
8,0
Gebogen actief
zijn
Ja
Ja
10 ‘
4
4,0
Draaien uit de
heupen
Ja
Ja
45°
5
8,0
Buigen
Ja
Ja
60°
15
8,0
Buigen
Ja
Ja
30°
150
8,0
Hoofdfixatie
Ja
Ja
‘5
4,0
Retroflexie bij ramen
wassen
Reiken
Ja
Ja
70 cm
15
8,0
Afhankelijk van benodigde
verzorging
Frequent reiken
Ja
Ja
50 cm
500
8,0
Werken boven
schouderhoogte
Ja
Ja
10
4,0
Tillen
Ja
Ja
40 kg
5
8,0
Dragen
Ja
Ja
10 kg
2
8,0
Pols, hand,
vingergebruik
Ja
Ja
Fijne motoriek
Ja
Duwen / trekken
Ja
Zitten
Ja
15
treden
2,5
mtr
1
1‘
Kortcyclisch torderen,
45 graden
Afhankelijk van
werkzaamheden
Indien nodig patiënt kunnen
verplaatsen
Emmer water, e.d.
Nee
1‘
Schroefbeweging met armhand, (wringen)
cilindergreep, knijp- en
grijpkracht, pengreep,
pincetgreep , meer dan
noodzakelijk voor
onbeperkt dagelijks
functioneren
bijzondere belasting,
tweehandig, bij stofzuigen,
emmer gebruik, etc
Enkele verzorgende
handelingen kunnen
uitvoeren
Verplaatsen meubels,
optrekken patiënt
30 ‘
1
1,0
Besprekingen, rapporteren
© Functiebelastingsprofiel Verzorgende C, auteur M.P. Mes, Werkveld Ontwikkelcentrum voor de arbeidsmarkt 060305
Lijst genoemde werksoorten en werkinhoud van deze referentie functie Verzorgende C
Verricht alle verzorgende huishoudelijke, verzorgende en begeleidende werkzaamheden vanuit een
coördinerende stichting voor thuiszorg
Draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid van de eigen werkzaamheden
Legt mondeling verantwoording af aan leidinggevende
Legt schriftelijk verantwoording af (logboek of rapportage)
Krijgt advies van wijkverpleegkundige en past dit toe
Werkt aan de hand van een indicatiesysteem en gemaakte afspraken met de cliënt
Krijgt mondelinge instructies over gezinssituatie, reden hulp en extra opdrachten
Verwerft zonodig kennis over ziektebeeld via interne cursussen, naslagwerken in de bibliotheek of bij
leidinggevende
Overlegt (wijkgericht) wekelijks met collega’s over de inzet van collega’s en te verrichten
werkzaamheden in cliëntsituaties op basis van ieders kwaliteiten gerelateerd aan de vraag
Treedt bij calamiteiten op (in minder stabiele gezinnen) door op de juiste wijze de helpende hand te
bieden. Koppelt dit achteraf terug aan leidinggevende.
Werkt per week bij 4 tot 5 gezinnen, waarvan regelmatig meerdere per dagdeel en grote diversiteit
qua inrichting en materieel.
Verzorgt: wassen, aankleden, wonden verzorging, e.d.
Begeleidt de hulpbehoevende, voor zover noodzakelijk, op het gebied van (bijna) gehele uitval als
gevolg van lichamelijke beperkingen en/of in ernstige mate van psychische problemen, geestelijk,
maar ook op het gebied van boodschappen, toilet, e.d.
Regelt het huishouden en bijkomende financiële zaken,
Begeleidt (opvoeden) en verzorgt kinderen en ontvangt gasten
Verricht huishoudelijke werkzaamheden, hoofdzakelijk maaltijd- en kledingverzorging, onderhoud huis
(-raad), boodschappen, planten en dieren
Taken:
Verzorgend
Begeleidend
Huishoudelijk
35 %
35 %
30 %
37 uur per week, 8 uur per dag,
maandag tot en met vrijdag, géén weekenddiensten, avond- of nachtdiensten
Opleidingseis: MBO Verzorgende (IG), diploma niveau 3 of gemengde leerweg (BBL sector zorg en
welzijn) na VMBO
© Functiebelastingsprofiel Verzorgende C, auteur M.P. Mes, Werkveld Ontwikkelcentrum voor de arbeidsmarkt 060305
Eisen uit de rubrieken I, II en III
Persoonlijk en sociaal functioneren, aanpassing aan de fysieke omgevingseisen
I Persoonlijk functioneren:
4/5 Zelfstandige taakuitvoering: de invulling van de functie wordt voor een belangrijk deel aan de
functionaris overgelaten
4/5 Probleem oplossen: problemen komen regelmatig voor in de functie. Voor de oplossing is naast
werkroutine, tevens enige inventiviteit vereist
II Sociaal functioneren
2 Omgaan met patiënten: meer dan noodzakelijk is voor het onbeperkt dagelijks functioneren )cliënt
geruststellen, troosten, aanmoedigen tot ADL zelfstandigheid
2 Omgaan met conflicten: klachten van cliënten aanhoren, in een face tot face contact omgaan met
onredelijke of agressieve mensen
0-2 Samenwerken: voor het uitvoeren van de taak is met enige regelmaat interactie met anderen
noodzakelijk, doorgaans op een afgebakende deeltaak
III Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen
Huidcontact: huidcontact met vaste en/of vloeibare stoffen. Schoonmaakmiddelen, verzorgende en
huishoudelijke spullen
Tocht: Het blootgesteld zijn aan sterke luchtverplaatsingen. Buitenwerkzaamheden.
Beschermende middelen: het dragen van persoons- en/of productbeschermende middelen.
Handschoenen.
Persoonlijk risico: een verhoogde kans op lichamelijk letsel als gevolg van de uitoefening van een
functie. Huishoudelijke ongevallen. Kans op ongewenste intimiteiten.
© Functiebelastingsprofiel Verzorgende C, auteur M.P. Mes, Werkveld Ontwikkelcentrum voor de arbeidsmarkt 060305
Download