Verzorgende IG - RST Zorgverleners

advertisement
Functiebeschrijving
Organisatie
Functie
Status
: RST Zorgverleners
: Verzorgende IG
: Vastgesteld op 27-2-2006
Plaats in de organisatie
De verzorgende IG werkt binnen een 24-uursteam samen met de wijkverpleegkundigen,
verpleegkundigen in de wijk en/of verzorgenden D. Ontvangt leiding van de leidinggevende.
Kan aanwijzingen geven aan verzorgenden D.
Doel van de functie
De verzorgende IG richt zich op lichamelijke verzorging, verpleging en begeleiding van
(chronisch) zieken, gehandicapten en ouderen in de thuissituatie. De verschillende soorten
werkzaamheden zijn zowel curatief, palliatief als preventief en betreffen voorts revalidatie,
reactivering, GVO enzovoort.
Resultaatgebieden
1. Verzorgende/verplegende werkzaamheden
• Verricht persoonsgerichte lichamelijke verzorging, eventueel in samenwerking met
anderen.
• Stelt zorgplannen op in (laag)complexe situaties conform verpleegkundig proces.
• Signaleert en registreert veranderingen in gezondheid en welbevinden van de cliënt en
past beleid daar op aan.
• Informeert en pleegt overleg met de cliënt en mantelzorg, luistert, toont begrip, tracht
medewerking te verkrijgen en overtuigt.
• Verricht verpleegtechnische handelingen volgens zorgplan en volgens lijst
voorbehouden handelingen.
• Verricht werkzaamheden op het gebied van preventieve, curatieve en palliatieve zorg
volgens zorgplan en protocol en verwerkt wijzigingen in het verpleegplan.
• Ziet na overleg met derden toe op het opvolgen van behandelings- en verpleegkundige
instructies.
• Is tijdens zorgmomenten ondersteunend op psychosociaal vlak.
• Kan eerstverantwoordelijke zijn in (laag)complexe situaties.
2. Overige werkzaamheden
• Onderhoudt periodiek contact met collega's en de leidinggevende (werkbespreking,
complexe zorgverleningssituaties).
• Onderhoudt contact met andere hulpverleners voor zover nodig.
• Voert werkzaamheden uit op het gebied van preventie.
• Werkt in voorkomende gevallen nieuwe medewerkers in.
• Begeleidt in voorkomende gevallen leerlingen en stagiaires.
Functie-eisen
Kennis
Opleiding Verzorgende IG of ziekenverzorgende (niveau 3-IG). Ontwikkelingen binnen het vak
worden bijgehouden. Is op de hoogte van de geldende regels en richtlijnen, procedures en
protocollen, zowel binnen RST Zorgverleners als daarbuiten. Kennis van Word en Excel is
vereist. Heeft kennis van organisaties in de gezondheidszorg.
Zelfstandigheid
De werkzaamheden worden verricht binnen het zorgplan en cliëntenplanning. Signaleert
eventuele veranderingen in de zorgvraag en rapporteert deze, en schakelt zelfstandig andere
disciplines in. Is in staat om in te spelen op sterk veranderende omgevingen en past zelfstandig
zorgplan aan. Kan prioriteiten stellen en is creatief bij het zoeken naar oplossingen.
Bij problemen kan worden teruggevallen op de wijkverpleegkundige, verpleegkundige in de wijk
of de leidinggevende of op andere betrokken hulpverleners.
Sociale vaardigheden
Stimuleert en motiveert cliënten bij het uitvoeren van activiteiten, is hulpvaardig en
servicegericht en beschikt over tact en invoelend vermogen. Heeft een collegiale houding ten
opzichte van collega’s.
Is in staat om een functionele relatie aan te gaan met de cliënt en diens familie. Is in staat om
samen te werken met andere disciplines. Kan de vaardigheden aanpassen aan de snel
wisselenden omstandigheden en aanpassen aan het niveau van de cliënt.
Risico's verantwoordelijkheden en invloed
Is verantwoordelijk voor het op de juiste manier uitvoeren van de werkzaamheden. Er is kans
op het veroorzaken van lichamelijk- of geestelijk letsel bij cliënten door fouten in de
zorgverlening en verpleegtechnische handelingen. Daarnaast kan indirect RST Zorgverleners
materiële en immateriële schade berokkend worden. Heeft invloed op het vaststellen van het
zorgplan.
Uitdrukkingsvaardigheid
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist in verband met het communiceren met
cliënten/familie, collegae, huisartsen en eventueel andere hulpverleners en op begrijpelijke
wijze uitleg geven over vakjargon.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het schrijven van zorgplannen e.d.
Bewegingsvaardigheid
Bewegingsvaardigheid is vereist voor het uitvoeren van voornamelijk verzorgende en
verplegende werkzaamheden en verpleegtechnische handelingen. Dient te kunnen werken met
een pc.
Oplettendheid
Oplettendheid is vereist in alle fases van het zorgproces vooral ook bij het observeren en
uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en in snel wisselende omstandigheden.
Onvoldoende oplettendheid kan nadelige gevolgen hebben voor de cliënt.
Overige functie eisen
Eisen worden gesteld aan hygiënisch en ordelijk werken volgens richtlijnen. Systematiek en
doorzettingsvermogen zijn nodig tijdens het verzorgen en verplegen van de client. Gevoel voor
menselijk lichaam, materiaal en apparatuur zijn in de verzorging nodig. Nauwkeurigheid is nodig
bij verslaglegging en het toedienen van medicatie. Integriteit is vereist bij het verzorgen en
verplegen van cliënten en het omgaan met vertrouwelijke gegevens.
Bezwarende werkomstandigheden
Psychische belasting kan ontstaan bij pieken in het werkaanbod, het onder druk moeten werken
en de dagelijkse confrontatie met leed van de cliënten.
Er is sprake van fysieke belasting bij de dagelijkse verzorging en verpleging, en reactivering van
cliënten in daartoe niet uitgeruste en wisselende werkomstandigheden.
Bezwarende werkomstandigheden en/of risico op persoonlijk letsel zijn er door het werken met
injectienaalden, excretieproducten, en in contacten met infectieuze of agressieve/verwarde
cliënten.
De werkzaamheden worden zowel overdag,’s avonds of eventueel ’s nachts uitgevoerd en bij
alle wisselende weers- en verkeersomstandigheden.
Salariëring volgens FWG 40
Brutoloon
: minimaal € 1.728,71 en maximaal € 2.557,85 per maand bij volledige
werkweek (36 uur)
Bruto-uurloon : minimaal €11,05 en maximaal € 16,34 per uur
Download