VOORBEELDBRIEF - Koninklijke Horeca Nederland

advertisement
VOORBEELD
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Koninklijk Horeca Nederland aanvaardt
echter geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Raadpleeg bij onduidelijkheden of
aanpassingen de afdeling Info & Advies.
GETUIGSCHRIFT
Hierbij verklaart … dat …, geboren op … en momenteel woonachtig te …, bij ons werkzaam is
geweest als ….
… heeft gedurende deze periode de volgende werkzaamheden verricht:




…;
…;
…;
….
… heeft zijn/haar werkzaamheden naar tevredenheid verricht en was een gewaardeerd collega.
Wie meer informatie wenst over …’s functioneren bij … wordt van harte uitgenodigd om contact
op te nemen met ondergetekende.
Hoogachtend,
Download