In- en externe contacten - Zorggroep Apeldoorn en omstreken

advertisement
Instelling: Zorggroep Apeldoorn e.o. locatie De vier dorpen
Functienaam:
Verzorgende niveau 3-IG
Opgemaakt door:
Dienst:
Verzorging
Aanmaakdatum:
Afdeling:
Verzorging
Autorisatie:
september 2001
Afdelingsgegevens
Aantal cliënten/bewoners/medewerkers:
Doelstelling afdeling:
Plaats in de organisatie:
Ontvangt hiërarchisch leiding van de zorgmanager en operationeel van de teamleider.
Doel van de functie:
Het zelfstandig kunnen verplegen, verzorgen en begeleiden van cliënten uitgaande van de
zorgvisie van De Vier Dorpen zodat zij zich veilig en prettig voelen binnen het verzorgingshuis.
Hoofdtaken en uitwerking in activiteiten:
Verzorgende werkzaamheden
 Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van cliënten en verricht daartoe werkzaamheden
gericht op het psychisch, somatisch en sociaal welbevinden van de cliënten conform de
afspraken uit het zorgplan.
 Begeleidt, stimuleert en assisteert bewoners bij het verrichten van de A.D.L.-activiteiten
met betrekking tot het bewaken van de lichaamsfuncties.
 Verricht verzorgende werkzaamheden en verricht verpleegtechnische handelingen, waartoe
bevoegd en bekwaam.
 Stelt in overleg met de cliënt en/of familie het zorgplan op, kan terugvallen op collega’s.
 Het observeren van cliënten en rapporteren in het zorgplan. Meldt bijzonderheden, indien
aanwezig, aan contactverzorgende, verantwoordelijke dienst, indien nodig aan
leidinggevende of de behandelende arts en doet voorstellen tot verbetering.
 Komt afdelingsgebonden afspraken na.
 Speelt in op vragen en calamiteiten van cliënten en verwijst zonodig door.
 Begeleidt de cliënt bij ziekte, psychosociale problemen en terminale fase.
 Legt kontacten met familie en externen.
Overdragen informatie
 Neemt deel aan de dagelijkse werkoverdracht en evaluatie
 Verstrekt gerichte informatie aan behandelaars en geeft uitvoering aan gestelde richtlijnen.
 Neemt deel aan werkoverleg
 Kan deelnemen aan werkgroepen en/of commissies
 Adviseert de leidinggevende met betrekking tot de kwaliteit van zorg en het uitvoerend
zorgbeleid
Verzorgende niveau 3-IG
Overige taken
 Voert een aantal aan de functie gerelateerde adminstratieve taken uit
 Zorgt voor het dagelijks onderhouden van het interieur van de appartementen van de
cliënten
 Zorgt voor het verzamelen en distribueren van wasgoed, linnengoed en kleding
 Ondersteunt de bewoner bij een goed beheer van hulpmiddelen.
 Begeleidt leerlingen en stagiaires /oproepkrachten
 Kan teamleiderstaken waarnemen bij kortdurende afwezigheid.
 Ziet toe op de zorg en veiligheid van intern en externe cliënten en woonomgeving.
Kwaliteitzorg
 Het (in opdracht) uitvoeren van periodieke kwaliteitsmetingen
 Het meedoen aan discussies over kwaliteit in de dagelijkse dienstverlening
 Het integreren van kwaliteitszorg in alle aspecten van de bedrijfsvoering
Professionele ontwikkeling
 Het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen professionele ontwikkeling door het volgen
van cursussen en trainingen
 Het terugkoppelen van opgedane kennis en ervaring ( van cursussen en trainingen) aan
collega’s
 Het afstemmen van de eigen professionele ontwikkeling op de ontwikkelingseisen van de
Organisatie
 Het afstemmen van ontwikkelingen op professioneel gebied met collega’s
In- en externe contacten
Interne
contacten
Externe
contacten
Wie
Inhoud contacten
Frequentie
Wie
Inhoud contacten
Frequentie
Functie eisen
Kennis
Beschikt over kwalificatieniveau 3-IG. Het op peil houden van de vakkennis en bekwaamheden
is vereist. Kennis van de organisatie, procedures en interne regelingen is vereist.
Zelfstandigheid
De verzorgende verricht zelfstandig de werkzaamheden vanuit de gestelde afspraken van het
zorgplan. Lost dagelijkse problemen zelfstandig op.
Terugval is mogelijk op de leidinggevende.
Sociale vaardigheden
In contacten met cliënten, bewoners, relaties/ familie worden eisen gesteld aan onder meer
tact, hulpvaardigheid, invoelingsvermogen en aandacht. Het uitvoeren,stimuleren en
motiveren van cliënten tot zelfzorg van belang. Het controleren en corrigeren van leerlingen en
stagiaires bij de uitvoering van het leerplan. De verzorgende dient te kunnen functioneren in
teamverband.
Heeft affiniteit met cliënten met een somatisch en psychogeriatrisch ziektebeeld.
Collegialiteit en flexibiliteit zijn vereist om werkzaamheden en goede onderlinge
werkverhoudingen te behouden
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
Bij de uitvoering van verzorgende werkzaamheden bestaat het risico van schade aan cliënten
en jezelf.
Verzorgende niveau 3-IG
Kans op het veroorzaken van schade bestaat binnen de werkzaamheden en er wordt doelmatig
omgegaan met inventaris en materiaal. Invloed op het afdelingbeleid is mogelijk door inbreng
in besprekingen.
Uitdrukkingsvaardigheden
Een respectvol en zorgvuldig mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de omgang met
cliënten, relaties /familie en collega’s. Schriftelijke vaardigheden zijn vereist bij rapportage en
overdrachten.
Bewegingsvaardigheid
Bewegingsvaardigheid is nodig bij de dagelijkse verzorging van cliënten en bij
verpleegtechnische handelingen.
Oplettendheid
Er worden eisen gesteld aan oplettendheid bij het observeren van bewoners en het uitvoeren
van de verschillende, onder andere verpleegtechnische, werkzaamheden.
Overige functie-eisen
In het werken met cliënten dienen weerstanden te worden overwonnen waarbij eisen worden
gesteld aan geduld, doorzettingsvermogen en invoelingsvermogen. Ordelijkheid en
systematisch werken zijn van belang en hoge eisen worden gesteld aan hygiënisch werken.
Hanteren van beroepsgeheim.
Inconveniënten
Er is sprake van fysieke belasting door onder meer transfers van bewoners. Psychische
belasting kan plaatsvinden door piekbelasting in het werk en confrontaties met lijden van
bewoners en familie. Er bestaat kans op persoonlijk risico bij besmettingsgevaar. Bezwarende
omstandigheden kunnen ontstaan door het in contact komen met lichaamsvuil en huisvuil.
Verzorgende niveau 3-IG
Download