Functiebeschrijving

advertisement
Concept Functiebeschrijving
Cliëntvertouwenspersoon
De Baalderborg Groep gaat uit van eigen regie. We doen een beroep op de eigen mogelijkheden
en verantwoordelijkheden (plichten) van onze cliënten. We houden niet alleen rekening met hun
mogelijkheden, maar ook met hun beperkingen. We zetten ons in om alle vormen van
ondersteuning aan te laten sluiten op de vragen en de wensen van de cliënten die aan onze zorg
zijn toevertrouwd. Dat doen we in goed overleg met de cliënt, familieleden en vertegenwoordigers.
Doel van de functie:
Het adviseren van cliënten over aangelegenheden samenhangend met de relatie cliënt/zorgaanbieder
en het zonodig verlenen van bijstand bij de aanpak van deze aangelegenheden. Het verlenen van
advies en bijstand is met name gericht op de uitoefening door de cliënt van zijn rechten.
Plaats in de organisatie:
Ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur/bestuurder.
Resultaatgebieden:


Informatie, advies en ondersteuning;
Beheer en optimalisatie.
Uitwerking resultaatgebieden:
Informatie, advies en ondersteuning:

Verstrekt informatie aan cliënten en aan hun vertegenwoordigers of naasten over
aangelegenheden samenhangend met de relatie cliënt/zorgaanbieder;

Het adviseren van cliënten (of in geval van ernstige communicatiebeperkingen, diens naaste of
vertegenwoordiger) in aangelegenheden samenhangend met de relatie cliënt/zorgaanbieder en

verleent zo nodig bijstand in deze aangelegenheden;
Signaleren van tekortkomingen in de structuur en/of het functioneren van de organisatie voor
zover deze afbreuk doen aan de rechten en belangen van cliënten;

Het geven van voorlichting over de eigen werkzaamheden zowel aan cliënten, hun
vertegenwoordigers of naasten als aan medewerkers.
Beheer en optimalisatie:

Het registreren van klachten en periodiek rapporteren over de eigen werkzaamheden en
bevindingen;
Cliëntvertrouwenspersoon
FWG
1
Datum vaststelling:
Functiecode:
Functie-eisen:
Kennis:
Een relevante opleiding op hbo niveau aangevuld met inhoudelijk kennis m.b.t. de rechtspositie van
cliënten in de gehandicapten- en ouderenzorg en de zorgverlening van beide sectoren. Kennis van de
beroepshouding.
Zelfstandigheid:
De functie wordt uitgeoefend binnen de kaders van de wet- en regelgeving en de op hem van
toepassing zijnde gedragsregels en de wensen van de cliënt.
Sociale vaardigheden:
Sociale vaardigheden als het kunnen onderhouden van contacten met cliënten en medewerkers in
situaties die een sterk emotionele lading kunnen hebben. Het onderscheid kunnen maken tussen de
verschillende belangen die binnen de zorgverlening aan de orde kunnen zijn, zoals het onderscheid
kunnen maken tussen hulpverlening en ondersteuning van een cliënt bij het behartigen van diens
wensen. Het kunnen combineren van empathie en professionele distantie en het kunnen overbruggen
van tegenstellingen.
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:
Heeft invloed op de kwaliteit van zorg door het naar voren brengen van klachten die opgelost kunnen
worden en herhaling voorkomen kan worden, heeft invloed op het imago van de organisatie door de
bijdrage aan tevredenheid van cliënten en het voorkomen van escalaties die kunnen leiden tot (tucht-)
rechtelijke procedures.
Uitdrukkingsvaardigheid:
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het voeren van gesprekken met cliënten en hun
zorgverleners en leidinggevenden voor het geven van uitleg, informatieoverdracht, voorlichting en het
uitdragen/ verdedigen van standpunten t.a.v. de rechten van de cliënt met betrekking tot de relatie
zorgaanbieder. Het uitdrukking geven aan en bewust zijn van non verbale communicatie is van belang
ter ondersteuning van gespreksvoering. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het
registreren van klachten en periodiek rapporteren over de eigen werkzaamheden en bevindingen aan
de organisatie.
Bewegingsvaardigheid:
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het regelmatig gebruik van een personal computer.
Oplettendheid:
Oplettendheid is vereist voor het (laten) zien van mogelijkheden die de klacht tot een voor de cliënt
bevredigende oplossing kunnen brengen.
Cliëntvertrouwenspersoon
FWG
2
Datum vaststelling:
Functiecode:
Overige functie-eisen:

Volharding en doorzettingsvermogen zijn van belang bij het verlenen van ondersteuning aan de
cliënt waarbij veelal sprake van hevige emotie, de klacht op een bevredigende manier op te
lossen

Systematisch en nauwkeurig werken zijn van belang voor het opstellen van periodieke
rapportages en het kunnen beoordelen of een individuele klacht duidt op een structureel knelpunt

in de organisatie;
Integriteit en betrouwbaarheid zijn van belang vanwege het omgaan met vertrouwelijke

cliëntinformatie.
Representatief voorkomen en gedrag is van belang in de omgang met cliënten en medewerkers.
Inconveniënten:
Psychische belasting kan optreden door piekbelasting en tijdsdruk in de werkzaamheden, confrontatie
met tegengestelde belangen/conflicten, door confrontatie met lijden en leed van cliënten.
Cliëntvertrouwenspersoon
FWG
3
Datum vaststelling:
Functiecode:
Download