Functie overzicht Jouw Uitwisseling 2016 Zorgspectrum Het Zand

advertisement
Functie overzicht
Zorgspectrum Het Zand
Jouw Uitwisseling 2016
Verpleeg- en verzorging
Zorgmanager
Zorg coördinator
Verzorgende IG
Woonbegeleider
Helpende Welzijn & activiteiten
Leidinggeven aan een locatie of meerdere afdelingen
die zorg bieden aan cliënten op begeleidings-,
verzorgings- en verpleegkundig niveau.
Resultaatgebieden:
- Leidinggeven (ca. 50 fte)
- Beleidsontwikkeling en advisering (ook
zorginhoudelijke projecten organisatie breed)
- Kwaliteit van zorg
- Beheer en financiën
Coördineren van het zorgproces, afstemmen van zorg
met andere disciplines ronden toegewezen cliënten,
signaleren en afstemmen van bijzonderheden en
participeren in de uitvoerende taken.
Resultaatgebieden:
- Organiseren: regiefunctie, beheer zorg- en
leefplannen
- Begeleiden/coachen teamleden
- Verzorgt of organiseert verpleegtechnische
handelingen
Verzorgen, verplegen en begeleiden van cliënten
conform het zorg-/leefplan.
- Levert zorg aan cliënten op de wijze
passende bij het leefmilieu
- Verpleegtechnische handelingen op niveau
verzorgende 3 IG
- Begeleidt cliënten
- Begeleidt leerlingen en stagiaires
Begeleiden en verzorgen van cliënten, individueel of
in groepsverband conform het zorg-/leefplan met als
doel het optimaliseren en op peil houden van
psychische en lichamelijke functies en het sociaal
welbevinden, o.a. door het creëren van een huiselijke
omgeving overeenkomstig de wensen van de cliënt,
waarbij regie van het eigen leven en de realisatie van
hun vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg
worden verricht.
Begeleiden van cliënten bij de ADL-activiteiten en
(re)activerende activiteiten. Assisteren bij
verpleegtechnische handelingen. Helpen bij
huishoudelijke taken en voorbereiding maaltijd.
Kennis- en Behandelcentrum
Specialist Ouderengeneeskunde
Het medisch onderzoeken, diagnosticeren, behandelen
en begeleiden van cliënten met een complexe
samengestelde zorgvraag, zowel in als vanuit veelal
een verpleeghuislocatie, met als doel het behoud en/of
herstel van menselijk functioneren.
Is inhoudelijk verantwoordelijk voor het zorgplan van
de cliënt, coördineert, controleert en evalueert de
behandelresultaten is verantwoordelijk voor preventie,
zorgdiagnostiek en zorgprognostiek. Geeft gevraagd
en ongevraagd advies, houdt hygiënische supervisie
en levert bijdrage aan de ontwikkeling van het
medisch beleid.
Maatschappelijk Werkende
Houdt begeleidende gesprekken met cliënten en hun
familie over vragen op maatschappelijk en
psychosociaal gebied. Begeleidt cliënt en diens
verwanten bij verwerkingsproblematiek in relatie tot
opname. Bemiddelt in het netwerk van regelingen en
voorzieningen. Informeert en adviseert cliënt of diens
vertegenwoordiger bij wilsonbekwaamheid over
bewind voering en/of mentorschap
Fysiotherapeut
Verricht fysiotherapeutisch onderzoek, behandelt en
begeleidt cliënten met als doel het voorkomen,
verminderen en/of compenseren van stoornissen,
beperkingen en participatieproblemen betreffende het
bewegend functioneren van de cliënt.
Stelt een ergotherapeutische diagnose en behandelplan
op. Inventariseert met cliënt de mogelijkheden en
gewenste voorzieningen en de financiering hiervan.
Leert cliënt omgaan met voorzieningen en
hulpmiddelen. Bewaakt de kwaliteit van de
behandeling en levert bijdrage aan de introductie van
nieuwe behandelvormen. Vraagt hulpmiddelen aan en
vervaardigt specifieke hulpmiddelen of past deze aan.
Organiseert bewegingsactiviteiten individueel en in
groep, stelt per cliënt een bewegingsactiviteitenrooster
op, ontwikkelt activiteiten.
Onderzoekt cliënten, stelt logopedische diagnosen en
behandelplan op. Voert behandelplan uit en adviseert
verpleging/verzorging. Bewaakt kwaliteit en levert
bijdrage aan introductie van nieuwe behandelvormen
en ontwikkeling van protocollen.
De diëtist stelt, door middel van voedings- of
dieetadviezen een dieetbehandelplan op, om de
gezondheid en kwaliteit van leven van de bewoner te
bevorderen. De diëtist bekijkt wat de
voedingsbehoefte is en stelt voedings- en
dieetadviezen op.
Ergotherapeut
Bewegingsbegeleider
Logopedist
Diëtist
Planning & Control
Manager Planning & control
Kwaliteitsadviseur
Is integraal verantwoordelijk voor het financieel
economisch administratief proces van de organisatie.
Adviseert de Raad van Bestuur over de ontwikkeling
van het organisatie brede strategische kader. Is
verantwoordelijk voor de op de organisatie gerichte
goed afgestemde en herkenbare diensten en draagt
zorg voor de uitvoering van het beleid en het
taakstellende jaarplan.
Resultaatgebieden:
-leidinggeven aan medewerker Kwaliteit en 2
medewerkers ICT
-beleidsontwikkeling en advisering
-Planning & control: verricht analyses, toezicht juiste
uitvoering AO/IC
- toezien op begroting, jaarrekening en
managementrapportage
- verantwoordelijk voor vormgeving kwaliteitsbeleid
- toezien op optimaal functioneren ICT-netwerk
Adviseren en ondersteunen van management en/of
Raad van Bestuur bij de ontwikkeling, implementatie
en uitvoering van het kwaliteitsbeleid binnen de
organisatie. Verricht coördinerende werkzaamheden
op het gebied van Interne Controle Administratieve
Organisatie en levert een bijdrage aan het opstellen en
beheren van het zorgarrangementenboek zorg.
Technische Dienst
Medewerker Technische Dienst
Verrichten van onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden aan technische installaties,
apparatuur en gebouwen.
Inkoop/magazijn
Inkoopadviseur
Medewerker inkoop & magazijn
Ondersteunen en adviseren van managers bij de
uitvoering van het inkoopbeleid. Initiëren, controleren
en adviseren met betrekking tot inkooptrajecten.
Levert een actieve bijdrage in de ontwikkeling en
vormgeving van het inkoopbeleid.
Bestellen van goederen, voorraden op peil houden,
zorgdragen voor uniformiteit en standaardisatie
goederenbestand, op de hoogte blijven van aanbod en
prijzen, zorgen voor administratieve afhandeling
offertes en bestellingen.
Personeel & Organisatie
Manager Personeel & Organisatie
Personeelsadviseur
Opleidingsadviseur
Praktijkbegeleider
Is integraal verantwoordelijk voor het initiëren en
ontwikkelen van het sociaal- organisatie- en
opleidingsbeleid. Adviseert deRaad van Bestuur over
de ontwikkeling van het organisatie brede strategische
kader, is verantwoordelijk voor de op de organisatie
gerichte, goed afgestemde en herkenbare diensten en
draagt zorg voor de uitvoering van het beleid binnen
het organisatiehandvest en het taakstellende plan.
Ondersteunen en adviseren van managers bij de
uitvoering van het personeelsbeleid en een bijdrage
leveren aan het ontwikkelen van het sociaal beleid.
Ondersteunen en adviseren van managers bij de
uitvoering van het opleiding-, scholing en stage
beleid. Binnen de kaders van het organisatiehandvest
en het meerjarenbeleidsplan wordt mede
verantwoordelijkheid gedragen voor de ontwikkeling
en uitvoering van het opleidings-, scholings- en stage
beleid.
Zorgdragen voor de optimale begeleiding van
leerlingen en stagiaires tijdens de
beroepsvoorbereidende en praktijkleerperiode binnen
de organisatie, waardoor een zo optimaal mogelijke
leer- en werksituatie voor leerlingen en stagiaires
wordt bereikt en theorie en praktijk zijn geïntegreerd.
Download