aanvraag efmzv- en fiva-tegemoetkoming voor een collectief project

advertisement
AANVRAAG EFMZV- EN FIVA-TEGEMOETKOMING
VOOR EEN COLLECTIEF PROJECT OF PROJECT VAN
GEMEENSCHAPPELIJK BELANG
afdelingscode-01-20160115
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Departement Landbouw en Visserij
Vrijhavenstraat 5, 8400 OOSTENDE
T 059 43 19 20 – F 059 43 19 22
[email protected]
www.vlaanderen.be/visserij
In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u een financiële tussenkomst aanvragen voor een collectief project dat past binnen het Belgisch
Operationeel Programma in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en in het
kader van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA). Aanvragen voor projecten
van gemeenschappelijk belang in het kader van het Geïntegreerd Maritiem Beleid, datacollectie en controle kunnen
enkel beroep doen op het EFMZV.
Wie vult dit formulier in?
De promotor van het project vult dit formulier in.
Dit aanvraagformulier is de versie van 15 januari 2016. Eventuele latere bewerkingen zijn mogelijk: zie
www.vlaanderen.be
Titel van het project
Gegevens van de aanvrager
1 Bij naam vermeldt u de naam van de instelling of organisatie.
naam
juridisch statuut
straat en nummer
postnummer en gemeente
ondernemingsnummer
oprichtingsdatum
IBAN
BIC
projectverantwoordelijke
dag
maand
Jaar
voor- en achternaam
Functie
Telefoonnummers
e-mailadres
2 Beschrijf de activiteiten van de aanvrager.
Vermeld de belangrijkste activiteiten van uw instelling/organisatie. Indien het gaat om een eerste aanvraag binnen het
EFMZV, voegt u een kopie van de statuten bij dit formulier in bijlage.
Beschrijving en verantwoording van het project
3 Geef een duidelijke definitie van de doelstellingen van het project.
4 Geef een korte beschrijving van het geplande project.
Hieronder geeft u een beschrijving van de uitgangssituatie vóór de uitvoering van het project. U beschrijft de
overwogen acties ter uitvoering van het project. Tenslotte geeft u aan welke middelen en methoden zullen gebruikt
worden om de doelstellingen van het project te bereiken
5 Onder welke maatregel binnen het Belgisch Operationeel Programma kadert het project ?
(zie o.a. brochure met vermelding van artikelnummers)
6 Wat is de geplande uitvoeringstermijn van het project?
van
Dag
maand
jaar
tot en met
dag
maand
jaar
7 Welke resultaten wil het project bereiken? Welke meetfactoren zullen hiervoor gehanteerd worden?
Beschrijf welke indicatoren (outputindicatoren, performantieindicatoren) relevant zijn voor de evaluatie van het
project.
Outputindicatoren voor de ten uitvoeringlegging van de geplande maatregelen:
(geef een aantal indicatoren volgens dewelke de impact van het geplande project kan beoordeeld worden)
Performantieindicatoren:
(geef een aantal indicatoren die toelaten de bijdrage van het geplande project op de op de processen in de sector te
beoordelen ten einde de doelstellingen van ecologische, sociale en economische duurzaamheid te bereiken)
8 Welke garanties zijn er voor het bereiken van deze resultaten?
9 Wordt het project door verschillende partners uitgevoerd?
Een partner in het project is een medewerkende, natuurlijke of rechtspersoon die een gedeelte van het project uitvoert
en zelf zijn eigen kosten ter verantwoording voorlegt.
ja. Ga naar vraag 10
nee. Ga naar vraag 11
Titel - pagina 2 van 7
10 Vul de gegevens van de verschillende partners in.
Naam
Adres
11 Vul het aantal werknemers van de organisatie in.
Vóór uitvoering van het project
Na uitvoering van het project
en v
Ecologische, sociale en economische duurzaamheid van het project
12 Op welke wijze draagt de investering bij tot ecologische duurzaamheid?
Ecologische duurzaamheid heeft onder meer betrekking op de verlaging van de CO2-uitstoot en de zorg voor het milieu.
13 Op welke wijze draagt de investering bij tot sociale duurzaamheid?
Sociale duurzaamheid heeft onder meer betrekking op veiligheid, werkgelegenheid, beloning en opleiding.
14 Op welke wijze draagt de investering bij tot economische duurzaamheid?
Economische duurzaamheid heeft onder meer betrekking op diversificatie, operationele kosten, kwaliteit, vermarkting
en nieuwe technologieën.
Financiële aspecten van het project
15 Geef een gedetailleerde beschrijving van de voorziene kosten om het project uit te voeren.
De kostenopgave dient volgens onderstaand schema in verschillende rubrieken opgedeeld te worden. In bijlage dient
een omstandige verantwoording van de verschillende kostenramingen opgegeven te worden met toevoeging van
offertes waar mogelijk (indien nodig, gelieve lijnen/bladen toe te voegen).
Kostenpost
Bedrag (euro)
Uitgaven
Bouwwerken
euro
Installaties, machines, apparatuur en ICT
euro
Inrichting
euro
Rollend materieel
euro
Installaties, machines, apparatuur en ICT
euro
Inrichting
euro
Overige materiële activa (nader te specifiëren)
euro
Verbruiksgoederen (nader te specifiëren)
euro
Overige materialen (nader te specifiëren)
euro
Personeelskosten
Titel - pagina 3 van 7
Wedden en lonen
euro
Sociale zekerheidsbijdragen
euro
Tegemoetkoming verplaatsingskosten
euro
Andere (nader te specifiëren)
euro
Werkingskosten
euro
Externe Prestaties (Studies/onderzoek door derden)
euro
Promotie en publiciteit
euro
BTW
euro
Andere (nader te specifiëren)
euro
TOTAAL
euro
Inkomsten uit het project
Bedrag (euro)
Inkomsten (nader te specifiëren)
euro
16 Vul het financieringsplan in, verdeeld over de verschillende financieringsbronnen (bedragen in euro).
Jaar
EFMZV
Vlaamse
overheid
Andere
overheden
Private
middelen
TOTAAL
Indien “andere overheden” vermeldt u deze hier:
Bij te voegen bewijsstukken
17 Verzamel alle bewijsstukken die u voor de beantwoording van vraag 2 en 15 eventueel bij dit formulier moet
voegen.
Voeg bij dit formulier ook:
-
een kopie van de statuten van de aanvrager (behalve wanneer de aanvrager een natuurlijk persoon is)
een kopie van de balans en de jaarrekening van de laatste drie boekjaren
een attest van een financiële instelling, waaruit blijkt dat de nodige kredieten voor het project kunnen worden
verkregen, tenzij de balansen en jaarrekeningen aantonen dat voldoende eigen middelen beschikbaar zijn
-
de bewijzen dat voldaan werd aan de voorschriften inzake overheidsdopdrachten (indien van toepassing).
18 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt.
een kopie van de statuten van de aanvrager (enkel bij een eerste aanvraag onder het EFMZV)
een kopie van de offertes of bestekken
een kopie van de eventuele facturen
een verantwoording van de kostenraming
een attest van een financiële instelling dat de nodige kredieten voor het project kunnen worden bekomen,
tenzij de jaarrekeningen aantonen dat voldoende eigen middelen beschikbaar zijn
Titel - pagina 4 van 7
een kopie van de balans en jaarrekening van de laatste 3 boekjaren
de bewijzen dat voldaan werd aan de voorschriften inzake overheidsopdrachten, wanneer relevant
andere bewijsstukken, namelijk:
19 De aanvrager geeft zijn volledige medewerking aan alle vragen rond bijkomende informatie, inclusief resultaten
van het project.
Ondertekening
Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Ik verklaar dat ik voldoe aan de criteria, vermeld in artikel 10 (1) van Verordening (EU) nr. 508/2014, en dat ik geen
fraude heb gepleegd in het kader van het EVF of het EFMZV, zoals bepaald in artikel 10 (3) van Verordening (EU) nr.
508/2014.
Ik verklaar dat ik voor het project dat het voorwerp van deze aanvraag uitmaakt, geen steun uit andere fondsen dan
het EFMZV en het FIVA aangevraagd heb of zal aanvragen en indien dit toch het geval zou zijn, daar bij de
beheerautoriteit melding zal van maken.
Ik verklaar dat ik ervan heb kennisgenomen dat, als overheidssteun wordt toegekend aan deze aanvraag, de volgende
bepalingen moeten worden nageleefd:
- De bij te voegen of later voor te leggen boekhoudkundige bescheiden en betalingsbewijzen hebben uitsluitend
betrekking op dit dossier en de gegevens ervan zijn correct en volledig;
- De toegekende steun voor investeringen is pas definitief en volledig verworven als de voorwaarden om de
tegemoetkoming te verkrijgen, gedurende vijf jaar voor roerende goederen en gedurende tien jaar voor onroerende
goederen vervuld blijven;
- De uitrusting of de installatie waarvoor een tegemoetkoming van het fonds wordt verleend, mag zonder
voorafgaande toestemming niet vervreemd of voor andere doeleinden gebruikt worden gedurende vijf jaar voor
roerende goederen en gedurende tien jaar voor onroerende goederen vanaf de eerste dag van de maand die volgt
op de datum van de bestuurlijke beslissing tot toekenning van de EFMZV-steun;
- De niet-naleving van de bovenvermelde voorwaarden kan aanleiding geven tot gehele of gedeeltelijke stopzetting,
herziening en terugvordering van de FIVA- of EFMZV-steun.
Ik zal het Departement Landbouw en Visserij onmiddellijk op de hoogte brengen van wijzigingen die zich voordoen op
het bedrijf en die verband houden met:
- de volledige stopzetting van de activiteiten;
- de verandering van de exploitant van het bedrijf;
- de vervreemding, verhuur of afbraak van het voorwerp van de tegemoetkoming;
- de wijziging van de bestemming van het gesubsidieerde goed;
- de niet-naleving van een specifieke voorwaarde uit de notificatie.
Ik ben ervan op de hoogte dat het bewust niet-meedelen van de bovenvermelde wijzigingen, het bewust verzwijgen
van noodzakelijke informatie en het plegen van bedrog bestraft worden met de terugvordering van de FIVA of EFMZVsteun, alsook met een uitsluiting van elke nieuwe EFMZV- of FIVA-tegemoetkoming gedurende de lopende EUbudgettaire periode.
Ik zal zowel interne Vlaamse als externe controle voor de te ontvangen steun aanvaarden en ik zal mijn volledige
medewerking verlenen.
Ik ben ervan op de hoogte dat de uitbetaalde steunbedragen gepubliceerd worden op de website van Landbouw en
Visserij.
Voor alle transacties met betrekking tot het gesubsidieerde project wordt een afzonderlijk boekhoudkundig systeem of
een passende boekhoudkundige code gebruikt, met behoud van de toepassing van nationale boekhoudregels.
ik zal de originele bewijsstukken van de uitgaven die verband houden met het project, bewaren tot vijf jaar na de
betaling van de laatste schijf van de steun.
Titel - pagina 5 van 7
Titel - pagina 6 van 7
5. Ondertekening
datum
dag
maand
jaar
handtekening
voor- en achternaam
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Stuur dit formulier naar de Managementautoriteit FIVA/EFMZV van het Departement Landbouw en Visserij. U vindt het
adres en het e-mailadres bovenaan dit formulier.
Titel - pagina 7 van 7
Download