De ontwikkeling van het onderwijs op de Joannes XXIII

advertisement
De ontwikkeling van het onderwijs op de
Joannes XXIII
Op de Joannes XXIII zijn wij voortdurend bezig met de ontwikkeling van ons onderwijs. Dit doen
wij door het bijhouden van vakliteratuur en bij– en nascholing. Gebruikte methoden worden
vervangen door nieuwe die meer aan de eisen van de tijd voldoen en we doen mee aan diverse
projecten als die bijdragen aan de verbetering van ons onderwijs.
Zo hebben wij de afgelopen jaren o.a. de volgende zaken aangepakt:
 Zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen door te werken volgens de principes van
de Vreedzame School;
 Het verbeteren van de woordenschatresultaten van de kinderen door een geheel nieuwe
woordenschatdidactiek toe te passen;
 Het zelfstandig werken van de kinderen;
 Samenwerking met de voorschool door middel van het VVE programma Taalrijk om zo te
zorgen voor een soepele overgang van peuter naar kleuter en de kinderen een grotere
kans te geven op de basisschool.
 Het werken met kwaliteitskaarten: hierin beschrijft de school aan welke kernkwaliteiten
de school moet voldoen op verschillende gebieden: pedagogisch, didactisch, leerstof,
leertijd, professionaliteit etc. De leerkrachten ontwikkelen zich op deze gebieden door
middel van PAP ( persoonlijke activiteitenplan)
 Het verhogen van de leesresultaten in groep 3 door een intensieve begeleiding.
 Het kiezen van een nieuwe methode voor begrijpend lezen om ook zo de resultaten van de
kinderen op dat gebied te verhogen.
 Het kiezen van een methode voor voortgezet technisch lezen.
Voor het schooljaar 2006-2007 staan verder op het programma:
 Verder werken aan Taalrijk met voorschool en kleuterbouw: het invoeren van rekenen
voor kleuters en het invoeren van een leerlingvolgsysteem.
 Het kiezen van een nieuwe taalmethode.
 Het kiezen van een nieuwe wereldoriënterende methode ( aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie)
 het invoeren van de techniektorens in samenwerking met het Regionaal
Opleidingsinstituut.
 Verdere ontwikkeling van de nieuwe woordenschatdidactiek “ Met Woorden in de Weer”.
 het verbeteren van de zorgstructuur.
Leuk en goed bezig
zijn na schooltijd!
Verlengde schooldag
Tijdens de verlengde schooldag nemen leerlingen na schooltijd deel aan diverse activiteiten.
Daarbij is er aandacht voor cultuur, sport en spel, techniek, natuur, en voor sociale en creatieve
vaardigheden. Om de activiteiten te kunnen realiseren werken VSD-scholen intensief samen met
verschillende partners: instellingen voor welzijn, sportverenigingen, centra voor kunstzinnige
vorming, bedrijven, maatschappelijke organisaties of bibliotheken.
Waarom een verlengde schooldag?
Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van kinderen niet ophoudt als de laatste bel gegaan is. Een
ander uitgangspunt is dat leren beter en sneller gaat als kinderen dingen zelf ontdekken. Dit
gebeurt niet alleen in de klas, maar vooral ook buiten schooltijd in het echte leven. Daarom zijn
er na schooltijd voor leerlingen verschillende activiteiten die aansluiten bij de schooldag.
De doelstellingen in het basisonderwijs zijn::


de leermogelijkheden van de leerlingen te verrijken door extra instructies te bieden of
door programma's te ontwikkelen waarbij leerlingen 'anders leren'.
het aanbod van activiteiten waaraan leerlingen kunnen deelnemen te verrijken. Zowel op
school, als in de buurt en in de vrije tijd.
De Joannes XXIII school is zo’n school met een verlengde schooldag. Het past goed in onze visie
op actief leren. Wij geven de kinderen uit de groepen 5 en 6 de gelegenheid om na schooltijd
bepaalde cursussen geheel kosteloos te volgen. Dat zijn cursussen op het gebied van dansen,
knutselen, toneel etc. Zo kunnen kinderen op een leuke manier kennis maken met allerlei
activiteiten. Aan het begin van het schooljaar kunnen kinderen intekenen voor de verschillende
activiteiten. U krijgt hierover dan via het Bruggetje de benodigde informatie
De mediatoren hebben hun diploma gekregen!!!
De vreedzame school
De Joannes XXIII is een Vreedzame School. Het centrale thema van De Vreedzame School is
het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het
programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap,
waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien
voelen, zich positief gedragen tegenover
elkaar, zelfstandig zijn, en zich
verantwoordelijk voelen voor het geheel.
Hierdoor ontstaat een beter leer- en
werkklimaat. En we bereiden onze leerlingen
voor op het leven in een democratische
samenleving, en stimuleren actief burgerschap.
Op de Joannes XXIII leren de kinderen met
respect met elkaar en de leerkrachten om te
gaan. Zij leren om zelfstandig op een goede
manier samen conflicten op te lossen. Iedere
week krijgen de kinderen een les Vreedzame
School. Zo werken de kinderen onder leiding
van de leerkracht aan een goed, veilig en
plezierig klassenklimaat.
Kinderen van de groepen 7 en 8 houden ieder jaar een sollicitatieprocedure voor mediator. De
gekozen kinderen krijgen een training om als mediator op school werkzaam te zijn. Een mediator
is een leerling die bemiddelt bij conflicten tussen kinderen. Volgens een vast stappenplan werken
de mediatoren samen met de kinderen die een conflict hebben aan oplossingen die voor hen
beiden aantrekkelijk zijn. Op de foto hierboven ziet u twee mediatoren in gesprek met kinderen
die een probleem hebben. Zo geven wij de kinderen de verantwoordelijkheid om problemen zelf
op een goede manier op te lossen. In de gang van het hoofdgebouw hangen iedere dag de foto’s
van de kinderen die op die dag mediator zijn. Ook binnen de klassen geven wij de kinderen meer
verantwoordelijkheid: zij zorgen samen bijvoorbeeld voor een opgeruimd lokaal e.d.
Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschapsvorming komt daarnaast
ook tot uiting in de wijze waarop wij als school bijvoorbeeld invulling geven aan regels ten aanzien
van veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen leerlingen en leerkrachte n
(schoolregels). Deze zaken vinden wij terug in de Vreedzame School
Download