Franse revolutie

advertisement
-ontevredenheid over het absolutisme
-ontevredenheid over de standenstaat
-ontevredenheid over de economische
situatie (armoede en hoge belastingen)
-ideeën van de Verlichte schrijvers
Aanleiding
In 1789 ging Frankrijk failliet
Om de problemen op te lossen roept
Lodewijk XVI de Staten Generaal bijeen
(voor het eerst sinds 1614)
In de Staten Generaal ontstaat ruzie over
de stemprocedure
-per stand ( 2 tegen 1)
-hoofdelijk (300-300-600)
De derde stand loopt weg en noemt zich
Nationale Vergadering
Zij nemen de Eed in de kaatsbaan aan
(niet uiteen gaan voor Frankrijk een
grondwet heeft)
Ook het gewone volk komt in actie
-14 juli→ bestorming van de Bastille
-boeren vallen adel aan→velen vluchten
(emigrés)
Nationale vergadering neemt besluiten
-afschaffing standenstaat
-onteigening kerkelijk bezit
-Verklaring van de rechten van de mens
en de burger
In 1791 komt de grondwet→Frankrijk een]
constitutionele monarchie
Koning probeert te vluchten, maar wordt
gevangen
In 1792 begint de radicale fase
De macht verschuift naar het gewone volk
De Jacobijnen olv Robespiere grijpen de
macht
-instellen van de terreur (revolutie eet haar
kinderen op)→velen onder de guillotine
-koning onthoofd→Frankrijk een republiek
-iedereen gelijk (citoyen)
-afschaffen van het christendom
(eredienst van de rede)
-nieuwe jaartelling
-invoeren dienstplicht
(eerst het land verdedigen tegen binnenvallende Oostenrijkers en Pruisen)
(later de revolutie exporteren)
In 1795 vindt een contra-revolutie plaats
Robespiere en zijn aanhangers gedood
Macht gaat naar 5 Directeuren (rijken)
Er heerst veel onrust (steeds meer tegenstanders van de revolutie)→
regering gaat steeds zwaarder op het
leger steunen
In 1799 pleegt generaal Napoleon een
staatsgreep
Frankrijk wordt een dictatuur
-geheime politie
-censuur
-reeks veroveringsoorlogen
Sommige verworvenheden van de revolutie
blijven bewaard bv
-gelijkheid voor de wet
-standaardisering van maten en gewichten
-invoering van de Code Napoleon
-Wetboek van strafrecht
-Wetboek van koophandel
-Burgerlijk Wetboek (burgerlijke stand)
In 1804 benoemt hij zichzelf tot keizer
Alleen Engeland en Rusland niet onder
Frans bestuur
Hij probeert Engeland via het Continentaal
Stelsel op de knieën te krijgen
In 1812 mislukte tocht naar Rusland
In 1813 verliest Napoleon de slag bij
Leipzig→verbannen naar Elba
In 1815 ontsnapt Napoleon en verliest de
slag bij Waterloo→verbannen naar
St.Helena
6%
26%
4%
Bestuur
Politie
Onderwijs
Economie
Paleizen
Leger
Schulden
2%
2%
11%
49%
TOTAAL: 630 miljoen
EERSTE
STAND
JA
TWEEDE
STAND
JA
DERDE
STAND
NEE
Download