ARPS bundel 501 - Fileshare Acod Spoor

advertisement
501
TITEL III
BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG
TOT DE BETREKKINGEN
DEEL III
BANKWERKER - MECANICIEN
Specialiteiten :
infrastructuur
voertuigen en installaties
A.
WERKZAAMHEDEN
I. Specialiteit : Infrastructuur
Monteren en in stand houden van de mechanische, pneumatische en hydraulische uitrustingen van
de spoorweginfrastructuur.
Monteren en in stand houden van de mechanische, pneumatische en hydraulische uitrustingen van de gebouwen.
Monteren en in stand houden van de mechanische, pneumatische en hydraulische installaties van de werkplaatsen of
mechanisch gereedschap.
Het uitvoeren van deze werkzaamheden vereist een meer uitgebreide kennis als deze die vereist wordt van de
bedienden van het bankwerk.
II. Specialiteit : Voertuigen en installaties
Monteren en in stand houden van de mechanische, pneumatische en hydraulische uitrustingen van
het rijdend spoorwegmaterieel.
Monteren en in stand houden van het mechanisch, pneumatisch en hydraulisch behandelingsmaterieel, gereedschap,
materieel en installaties van de werkplaatsen.
Het uitvoeren van deze werkzaamheden vereist een meer uitgebreide kennis als deze die vereist wordt van de
bedienden van het bankwerk.
B.
TOEWIJZING VAN DE BETREKKING
De betrekking van bankwerker-mecanicien wordt in volgende voorrangsorde toegewezen :
1e)
aan de niet in hun graad geregulariseerde technici-mecaniciens ingevolge onvoldoende
beroepskennis.
Hun kandidatuur blijft gedurende één jaar geldig, te rekenen vanaf de datum van hun inschrijving op de
kandidatenlijst, in het district waarvoor zij hebben gekozen (zie littera C.I hierna).
Zij worden onderling gerangschikt volgens de regels die werden toegepast bij de opmaak van de rangschikking van
de aanwervingsproef voor technici-mecaniciens.
2e) aan de laureaten van de aanwervingsproef waarvan sprake onder littera C hierna.
C.
AANWERVINGSPROEF
De betrekking van bankwerker-mecanicien wordt eveneens toegewezen op grond van een proef
overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I - Delen I en II) en rekening houdende met de hierna
opgenomen bijzondere voorwaarden.
I. Keuze van benuttiging
De kandidaten kiezen het district waar zij wensen benuttigd te worden.
II. Vereist getuigschrift
De kandidaten moeten in het bezit zijn van één van de hieronder vermelde getuigschriften behaald
in het studiegebied "mechanica - elektriciteit" en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen
opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting :
 het getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs (of gelijkwaardig);
 het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs (of
gelijkwaardig);
 een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het onderwijs voor sociale promotie na een cyclus
van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met de getuigschriften met volledig
leerplan.
De kandidaten, bedienden van de Maatschappij, moeten dit document niet voorleggen.
501
III. Vakken en aard van de proef
De proef bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en omvat de volgende vakken :
Vakken
Betrekkelijke waarde
Schriftelijk gedeelte (1)
1. Meerkeuzevragen
1
Mondeling gedeelte
2. Onderhoud
1
IV. Uitvoerig programma van de vakken
1. Meerkeuzevragen
Het uitvoerig programma van de vakken is hernomen in de bijlage.
2. Onderhoud
Individueel onderhoud met betrekking tot het beroep van bankwerker-mecanicien en dat voornamelijk tot
doel heeft te oordelen over de persoonlijkheid van de kandidaat, zijn motivering, zijn gedrag, zijn redeneer- en
bevattingsvermogen, zijn interesse voor de onderneming en de functie alsook om de basiskennis te evalueren van de
vakken waarvan het uitvoerig programma wordt gepreciseerd in de bijlage.
V. Duur van de proef
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het schriftelijk gedeelte en op ½ uur voor het
mondeling gedeelte.
VI. Vereist aantal punten
Om opgeroepen te worden voor het mondeling gedeelte moeten de kandidaten tenminste de 10/20
van de punten behalen voor het schriftelijk gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien zij tenminste de 10/20 van
de punten behalen voor het mondeling gedeelte en de 12/20 van de punten voor het geheel van de proef.
Wanneer er geen schriftelijk gedeelte wordt georganiseerd moeten de kandidaten minstens de 12/20 van de punten
behalen voor het mondeling gedeelte om laureaat te worden verklaard.
VII. Rangschikking van de laureaten
De laureaten worden gerangschikt per district.
Bij gelijk aantal punten wordt rekening gehouden met het aantal punten behaald op het mondeling gedeelte (2).
D.
INDIENSTNEMING
De indienstneming geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I - Deel III) en rekening
houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden.
I. Proeftijd of stage
Tijdens de proeftijd of stage volgen de bankwerkers-mecaniciens een specifieke beroepsopleiding
voor hun betrekking die wordt afgesloten met een proef. De modaliteiten met betrekking tot deze opleiding worden
gepreciseerd in een leerplan waarvan iedere kandidaat een exemplaar ontvangt bij de aanvang van de opleiding.
Om na te gaan of zij geleidelijk de kennis verwerven die vereist is om voor de proef op het einde van de opleiding te
slagen, worden zij aan periodieke geschiktheidscontroles onderworpen zoals voorzien in het voormeld leerplan.
Wanneer, zoals voorzien in het leerplan, de uitslag van die controles wijst op een duidelijke ongeschiktheid voor het
uitoefenen van de functies van bankwerker-mecanicien, wordt er aan de proef of stage een einde gesteld.
II. Regularisatie
Om geregulariseerd te worden moeten de bankwerkers-mecaniciens slagen voor de
eindevaluatieproef of, ingeval van mislukken, voor de herkansingsproef, zoals voorzien in het leerplan.
De bankwerkers-mecaniciens die ingevolge onvoldoende beroepskennis niet kunnen worden geregulariseerd,
worden ingeschreven op de kandidatenlijst voor de graden van bediende van het bankwerk en aspirantgespecialiseerd vakbediende (sporen) onder de voorwaarden die voorzien zijn in het reglement voor de toewijzing
van deze graden.
E.
OVERGANG OP VERZOEK NAAR DE ANDERE SPECIALITEIT
Nadat de bankwerkers-mecaniciens in hun specialiteit geregulariseerd zijn, mogen ze vragen om naar de
andere specialiteit te worden overgeplaatst.
501
De overgang geschiedt op proef. Tijdens deze proeftijd volgen de bankwerkers-mecaniciens een beroepsopleiding
specifiek in verband met hun betrekking waarvan de inhoud en de modaliteiten vastgelegd zijn in het leerplan
waarvan sprake onder littera D - cijfer I hiervoor.
Als de bediende niet kan geregulariseerd worden neemt hij terug een vacante post in van zijn oude specialiteit, of bij
gebrek wordt hij buiten kader geplaatst in een werkzetel waar, volgens de voorzieningen, vacante betrekkingen
zullen komen in de oude specialiteit.
De wederopname op verzoek in de specialiteit die zij vrijwillig hebben verlaten, is niet toegelaten.
________________________________
(1) In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan dit schriftelijk gedeelte worden
afgeschaft.
(2) Wanneer het schriftelijk gedeelte niet werd georganiseerd, wordt voor de rangschikking van de laureaten
bij gelijk aantal punten rekening gehouden met de leeftijd van de kandidaten waarbij voorrang wordt
verleend aan de oudste.
UITVOERIG PROGRAMMA VAN
BANKWERKER-MECANICIEN
DE
VAKKEN
VAN
DE
AANWERVINGSPROEF
VAN
1. Technische tekening
- Beginselen over lezen van plans (zichten, doorsneden).
- Aanduidingen op de plans (materialen, passingen, naamlijst van de stukken, titelblad,
toleranties, oppervlaktebehandelingen,...).
2. Technologie
- Materiaalkennis (samenstelling en eigenschappen van ferro- en non-ferrometalen).
- Gebruik van de verschillende materialen in de nijverheid.
- Elementaire kennis van lasbaarheid van materialen.
- Thermische behandelingen (doel, werkwijze).
- Afschrijven, op maat maken, boren, draadtappen, uitboren, slijpen : nut, toepassingen,
werkwijzen.
- ISO-passingstelsel.
3. Meettechniek
- Metingen d.m.v. een schuifmaat of een micrometer (inwendige, uitwendige en
dieptemetingen).
- Beginselen over kalibers.
- Manometers en dynamometers.
4. Mechanica
- Eenparige en eenparig veranderlijke bewegingen : wetten van snelheden en ruimtes.
- Krachten : praktische grootheden, samenstelling en ontbinding, koppels.
- Arbeid en vermogen : definitie en grootheden.
- Zwaartepunt : definitie, bepalen van het zwaartepunt van eenvoudige oppervlakken.
501
- Principe van de hefbomen, riemschijven, takels, lieren, hellende vlakken, schroeven en
kegels.
- Numerieke vraagstukken.
5. Toegepaste mechanica en verbindingstechnieken
- Verbindingen met bouten en moeren, door vastklinken, krimpen, verlijmen, ....
- Borgingen (mechanische borgingen of met gepaste vloeistoffen).
- Lagers (types en eigenschappen, montage).
- Riemaandrijving, tandwieloverbrenging, kettingoverbrenging : montage en onderhoud.
- Pneumatische en hydraulische vijzels (types, samenstelling, onderhoud, herstelling).
- Lassen (elementaire kennis).
- Dieselmotoren (elementaire kennis).
- Elementaire kennis van de weerstand van materialen.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards