ARPS bundel 501 - Fileshare Acod Spoor

advertisement
501
ARPS bundel 501
TITEL III
BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG
TOT DE BETREKKINGEN
DEEL III
TECHNICUS "CHEMIST"
A. WERKZAAMHEDEN
Meewerken aan en uitvoeren van scheikundige ontledingen en fysicochemische proeven op materialen en producten.
Omgaan met technisch zeer verfijnde analytische apparatuur.
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING
De betrekking van technicus “chemist” wordt toegewezen op grond van een proef overeenkomstig de bepalingen
van onderhavige bundel (Titel I - Delen I en II) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere bepalingen.
I. Vereist diploma of getuigschrift
De kandidaten moeten tenminste houder zijn :
- van een diploma van secundair technisch of beroepsonderwijs (of gelijkwaardig), behaald in de studierichting
chemie en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende
inrichting;
- of van een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger secundair technisch onderwijs voor
sociale promotie, behaald in de afdeling chemie, afgeleverd na een cyclus van tenminste 750 lestijden en dat als
gelijkwaardig beschouwd wordt met het voornoemde diploma.
De kandidaten, bedienden van de Maatschappij, moeten dat document niet voorleggen.
II. Vakken en aard van de proef
De proef, schriftelijk en mondeling, gaat over de volgende vakken:
Vakken
Betrekkelijke waarde
Schriftelijk gedeelte
1. Fysica
1
2. Minerale scheikunde
1
3. Organische scheikunde
1
Mondeling gedeelte
4. Onderhoud
1
III. Duur van de proef
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 5 uur voor het schriftelijk gedeelte en op ½ uur voor het mondeling
gedeelte.
IV. Vereist aantal punten
Om voor het mondeling gedeelte van de proef te worden opgeroepen moeten de kandidaten tenminste de 10/20 van
de punten behalen op elk vak van het schriftelijk gedeelte. Zij worden laureaat verklaard indien ze tenminste de
10/20 van de punten op het mondeling gedeelte en de 12/20 van de punten voor het geheel van de proef behalen.
V. Rangschikking
Bij gelijk aantal punten wordt de rangschikking bepaald door het aantal punten behaald op het schriftelijk gedeelte.
501
C. INDIENSTNEMING
De indienstneming als technicus “chemist” geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I - Deel
III) en rekening houdend met de hierna opgesomde bijzondere voorwaarden.
I. Proeftijd of stage
Gedurende de proef of stage volgen de technici “chemist” de cursus 2000 van het vakonderwijs die voor hun graad
voorzien is. Bovendien werken ze zich in volgens een individueel programma om de nodige beroepskennis te
verwerven teneinde hen voor te bereiden op de regularisatieproef die deze periode afsluit.
Om na te gaan of ze geleidelijk de vereiste kennis verwerven worden ze aan periodieke geschiktheidscontroles
onderworpen, omvattende ondervragingen die minstens één maal per trimester plaatsvinden en waarop punten
gegeven worden.
Diegenen die voor twee opeenvolgende controles niet de helft van de punten behalen mogen hun proef of stage niet
verderzetten. Dit geldt eveneens voor diegenen die niet de helft van de punten behalen voor het geheel van de
controles.
II. Regularisatie
Om geregulariseerd te worden moeten de technici “chemist” slagen voor, enerzijds, een proef handelend over de
cursus 2000 en, anderzijds, een mondelinge en praktische proef met een maximumduur van 2 uur met betrekking tot
de hierna vermelde vakken. Enkel de technici “chemist” die voldaan hebben bij de periodieke controles worden
toegelaten tot deze laatste proef.
· Diensten van het rollend materieel
1. Milieuscheikunde
2. Bereiding en bescherming van metaaloppervlakken
3. Proeven op het gedrag en analyse van petroleumproducten
4. Veiligheid en hygiëne van het werk
· Diensten van de aankopen
1. Analytische scheikunde (instrumentele methoden)
2. Nijverheidsscheikunde
3. Techniek van het vak
4. Reglementen voor veiligheid en hygiëne
Het resultaat van deze proef wordt uitgedrukt door de beoordeling “gunstig” of “ongunstig”.
UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE AANWERVINGSPROEF
Schriftelijk gedeelte
1. Fysica
· Algemene mechanica
Kinematica: eenparige en eenparig rechtlijnige beweging. Snelheid, afgelegde afstanden, versnelling, vertraging.
Statica: samenstelling en ontbinding van samenlopende en evenwijdige krachten. Moment van krachten.
Toepassingen.
Dynamica: betrekking tussen kracht, massa en versnelling. Middelpuntvliedende kracht. Arbeid. Vermogen.
Rendement. Potentiële en kinetische energie. Eenheden.
· Elektriciteit
Gelijkstroom: elektrische grootheden en praktische eenheden. Wet van Ohm. Schakeling van weerstanden. Wet van
Joule. Cellen en accumulatoren. Schakeling van cellen en accumulatoren.
Wisselstroom: definities, periodes, frequentie, ogenblikkelijke en effectieve waarde. Schijnbaar en werkelijk
vermogen. Arbeidsfactor. Draaistroomkringen. Ster- en driehoeksschakeling. Vermogen van draaistroomkringen.
2. Minerale scheikunde
Gewichts- en volumewetten. Getal van Avogadro. Scheikundige vergelijkingen en formules.
Beschrijvende studie van de voornaamste elementen en de meest voorkomende verbindingen van verschillende
elementen.
501
Chemische functies. Zuren en basen. Begrip van pH. Oxyderende en reducerende stoffen. Redoxreacties.
Gaswetten. Ideale gassen.
Factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden.
Wet van de massawerking. Verplaatsing van het evenwicht.
Wetten van Le Chatelier, Van ‘t Hoff en Guldberg en Waage.
Dissociatie-evenwicht. Oplosbaarheid. Oplosbaarheidsproduct. Ionisatie van elektrolyten.
Elektrolysewetten.
3. Organische scheikunde
· Functionele organische scheikunde
Eigenschappen en voornaamste scheikundige reacties van alifatische, alicyclische en aromatische verbindingen.
Alifatische verbindingen: koolwaterstoffen, gechloreerde koolwaterstoffen, alcoholen, ethers, ketonen, aldehyden,
carbonzuren, esters, aminen, amiden;
Alicyclische verbindingen: cycloalkanen, cycloalkenen, terpenen;
Aromatische verbindingen: koolwaterstoffen, gechloreerde aromatische koolwaterstoffen, alcoholen, ethers,
ketonen, aldehyden, carbonzuren, esters, aminen, amiden, fenolen.
· Kunststoffen
Polymerisatiereactie.
Polycondensatiereactie.
Bepaling van het moleculair gewicht van macromoleculen.
Mondeling gedeelte
4. Onderhoud
Individueel onderhoud met als doel de basiskennis van de kandidaat inzake analytische scheikunde, zijn
persoonlijkheid, zijn redeneer- en denkvermogen alsook zijn interesse voor de onderneming en voor de functie te
beoordelen.
UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE REGULARISATIEPROEF
Diensten van het materieel
· Milieuscheikunde
Milieubescherming: wetgeving en reglementering.
Bezoedeling van afvalwater in de werkplaats: toezicht, monsternemingen, analyses, zuiveringsmethoden.
Luchtbezoedeling in werkplaatsen: toezicht, monsternemingen, analyses, zuiveringsmethoden.
· Bereiding en bescherming van metaaloppervlakken
Reinigen van het rollend materieel.
Ontvetten en afbijten.
Bescherming tegen corrosie: organische en metalen bekledingen.
· Proeven op het gedrag en analyse van petroleumproducten
Smeermiddelen en vetten.
· Veiligheid en hygiëne van het werk
Reglementering betreffende het gebruik van gevaarlijke stoffen en bereidingen.
Wetgeving betreffende het verwijderen en vernietigen van giftig afval.
Onderzoek naar het gedrag van de bij de spoorwegbouw gebruikte materialen ten opzichte van vuur.
Diensten van de aankopen
· Minerale en organische analytische scheikunde
Basiskennis betreffende volgende instrumentele methodes:
- Elektrolyse, potentiometrie, conductometrie, coulometrie, atomaire absorptie spectroscopie;
- UV- en zichtbare spectrofotometrie;
- dunnelaag chromatografie en chromatografie onder hoge- en lage druk;
- gaschromatografie;
- infrarood spectrofotometrie;
- differentiële scanning calorimetrie.
501
· Nijverheidsscheikunde
Analyse van afvalwater
Aardolieproducten
Oorsprong en behandeling van ruwe producten.
Definities van: octaangetal - viscositeit - vlampunt en ontbrandingspunt - distillatiekromme, ...
Indeling van motorbrandstoffen en smeermiddelen: voornaamste toepassingen.
Vetten.
Begrippen over de samenstelling van volgende nijverheidsproducten
- textielvezels;
- verf en lijm;
- zeep en detergentia;
- rubbers en polymeren.
· Techniek van het vak
Montering van laboratoriumapparatuur voor het distilleren, filtreren, titreren en precipiteren.
Gebruik van precisiebalansen.
Reiniging en onderhoud van het materieel.
· Reglementen voor veiligheid en hygiëne
Reglement voor veiligheid en hygiëne voor werken in het laboratorium.
Download