ARPS bundel 501 - Fileshare Acod Spoor

advertisement
501
ARPS bundel 501
TITEL III
BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG
TOT DE BETREKKINGEN
DEEL III
DTP - OPERATOR
(Desk Top Publishing – operator)
A. WERKZAAMHEDEN
Zetten en opmaken van één- en meerkleurendrukwerk op DTP machine;
Scannen van lijn- en halftoon originelen;
Digitale montage d.m.v. impositiesoftware.
B. TOEWIJZING VAN DE BETREKKING
De betrekking van DTP - operator wordt toegewezen op grond van een proef
overeenkomstig de bepalingen van onderhavige bundel (Titel I – Delen I en II) en
rekening houdend met de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden.
I. Vereist diploma of getuigschrift
De kandidaten moeten houder zijn van één van de volgende getuigschriften of diploma’s
behaald in de studierichting "grafische technieken" en afgeleverd door een door de Staat
of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting :

een getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs (of
evenwaardig);

een studiegetuigschrift van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs (of
gelijkwaardig);

een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch secundair
onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van tenminste 750 lestijden en dat
als gelijkwaardig wordt beschouwd met de hierboven vermelde getuigschriften.
De kandidaten, bedienden van de Maatschappij, moeten dat document niet voorleggen.
II. Vakken en aard van de proef
De proef bestaat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte en omvat de volgende
vakken:
Vakken
Betrekkelijke waarde
(1)
Schriftelijk gedeelte
1. Meerkeuzevragen
Praktisch gedeelte
2. Zetten en opmaken van een meerkleurendrukwerk d.m.v. de gangbare opmaaken tekenprogramma's
III. Uitvoerig programma van de vakken
1. Schriftelijk gedeelte
1
1
De meerkeuzevragen slaan op de kennis van de technologie van het vak waarvan het
uitvoerig programma hierna wordt gepreciseerd.
501
Algemeenheden : lettersoorten, corpussen, maateenheden, omrekenen naar metrische
maten en omgekeerd, gebruik van groot- en kleinkapitalen en van cursiefletters,
afkortingen, zetten en splitsen van getallen, randnota's, verdelen van de woorden in
lettergrepen (splitsingen), correctietekens.
Computers : basisbegrippen, operating systems voor Apple Macintosh en Personal
Computers, RAM, harde schijven, beeldschermen, parrallele-, seriële-, USB- en firewirepoorten, bitmaps, printerdrivers.
Opmaakprogramma's : (Pagemaker, Quark Xpress, ...) toepassingen, basisbegrippen,
beschrijving, verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen.
Tekenprogramma's : (Freehand, Corel Draw, ...) toepassingen, basisbegrippen,
beschrijving, verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen.
Kleurmanagementprogramma's : (Photoshop, Illustrator, Photolook, Colortune...)
toepassingen, basisbegrippen, beschrijving, verschillende mogelijkheden, storingen,
voor- en nadelen.
Impositieprogramma's : (Preps, Adobe Imposition, ...) toepassingen, beschrijving,
basisbegrippen, verschillende mogelijkheden, storingen, voor- en nadelen.
PostScript : basisbegrippen, Raster Image Processor (RIP).
2. Praktisch gedeelte
Zetten en opmaken (met importeren van vooraf gescande beelden) van een
meerkleurendrukwerk d.m.v. de gangbare opmaak- en tekenprogramma's.
IV. Duur van de proef
De maximumduur van de proef is vastgesteld op 2 uur voor het schriftelijk gedeelte en op
2 uur voor het praktisch gedeelte.
V. Vereist aantal punten
Om opgeroepen te worden voor het praktisch gedeelte moeten de kandidaten minstens de
10/20 van de punten behalen op het schriftelijk gedeelte. Zij worden laureaat verklaard
indien zij minstens de 10/20 van de punten behalen op het praktisch gedeelte en de 12/20
van de punten voor het geheel van de proef.
Indien het schriftelijk gedeelte niet wordt georganiseerd moeten de kandidaten, om
laureaat verklaard te worden, minstens de 12/20 van de punten behalen op het praktisch
gedeelte.
VI. Rangschikking van de laureaten
Bij gelijk aantal punten wordt er rekening gehouden met het aantal punten dat behaald
wordt voor het praktisch gedeelte (2).
C. INDIENSTNEMING
De indienstneming geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze bundel (Titel I –
Deel III) en rekening houdend met de hierna vermelde bijzondere voorwaarden.
I. Proef of stage
501
Tijdens de proeftijd of stage volgen de DTP - operatoren een specifieke beroepsopleiding
eigen aan hun betrekking die afgesloten wordt met een proef. De modaliteiten met
betrekking tot deze opleiding worden gepreciseerd in een "Leerplan" waarvan iedere
kandidaat een exemplaar ontvangt bij aanvang van de opleiding.
Om na te gaan of ze geleidelijk de kennis verwerven die vereist is om voor de proef op
het einde van de opleiding te slagen, worden zij aan periodieke geschiktheidscontroles
onderworpen zoals voorzien in het voormeld leerplan.
Wanneer de uitslag van die controles wijst op een duidelijke ongeschiktheid voor de
functies van DTP - operator, wordt er aan de proef of stage een einde gesteld.
II. Regularisatie
Om geregulariseerd te worden moeten de DTP - operatoren voldaan hebben bij de
eindproef zoals voorzien in het leerplan.
(1) In functie van het aantal kandidaten en van de behoeften kan dit schriftelijk gedeelte worden afgeschaft.
(2) Indien het schriftelijk gedeelte niet wordt georganiseerd, wordt er bij gelijk aantal punten rekening gehouden
met de leeftijd van de kandidaten, waarbij voorrang wordt verleend aan de oudste.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards