Geachte dokter - Netwerk GGZ Kempen

advertisement
Netwerk GGZ Kempen – Beknopte info voor huisartsen
Geachte dokter,
Met deze nota willen wij u informeren over de actuele hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg voor
volwassenen (18 tot 60 jaar) die wonen in het arrondissement Turnhout. Deze nota bevat enkel beknopte
informatie. In bijlage vindt u een meer uitgebreide toelichting met verwijzing naar een aantal bijkomende
informatiebronnen.
Vijf organisaties actief in geestelijke gezondheidszorg richten een regionaal zorgnetwerk op met als naam
Netwerk GGZ Kempen. Het Netwerk heeft als doel om de hulpverlening voor volwassenen met psychische
problemen beter te maken door meer samen te werken zowel binnen als buiten de GGZ. Het zorgaanbod
wordt hervormd volgens een model met vijf functies dat wordt opgelegd door de overheid. Het Netwerk GGZ
Kempen wil getrapte zorg bieden waarbij wordt gestreefd naar de minst ingrijpende behandelvorm. Het
Netwerk wil meer mensen hulp bieden in de thuisomgeving met aandacht voor de context van de patiënt.
Om de hulpverlening efficiënter te maken werd er een nieuw aanmeldingsteam opgericht dat voortaan de
poort vormt tot het ganse zorgaanbod GGZ voor volwassen in onze regio. Alle nieuwe hulpvragen moeten
voortaan aangemeld worden via het centrale telefoonnummer 014 57 91 00. De patiënt kan zelf niet
aanmelden, dit moet gebeuren door een verwijzer. De huisarts is één van vijf prioritaire verwijzers. Het
aanmeldingsteam doet de screening en triage van de hulpvraag en zorgt voor doorverwijziging binnen of
buiten het netwerk. Voor mensen met acuut suïciderisico is er een aanbod van crisisgesprekken op dienst.
Diverse verwijzers kunnen terecht bij AMT voor informatie, advies en coaching. Het telefoonnummer is
permanent bemand maar wij vragen om buiten de kantooruren enkel dringende hulpvragen aan te melden.
Twee nieuwe mobiele teams werden opgericht om meer mensen in hun thuisomgeving te kunnen
behandelen. Team CKB staat voor Crisis- en Kortdurende Behandeling. Door intensieve begeleiding aan huis
te bieden tracht dit team opnames te voorkomen en te verkorten, ook voor mensen met acute psychische
problemen. Team LZ staat voor Langdurige Zorg en richt zich tot de specifieke doelgroep van mensen met
ernstige en langdurige psychische moeilijkheden. Beide teams zijn inzetbaar via het aanmeldingsteam.
Het Netwerk GGZ Kempen voorziet ook hervormingen in de residentiële zorg (opname- en
behandelafdelingen), rehabilitatieteams (arbeid en arbeidszorg, dagbesteding, vorming) en aangepaste
woonvormen (beschut wonen, psychiatrisch verzorgingstehuis, pleegzorg).
Het Netwerk GGZ Kempen vindt de samenwerking met de huisartsen cruciaal. Huisarts Inge Van Kerkhoven is
deeltijds tewerkgesteld in ons netwerk met als doel om de samenwerking met de huisartsen te faciliteren. Uw
feedback over onze werking is steeds welkom via [email protected] of via onderstaande
contactgegevens. Wij hopen op een goede samenwerking met u als huisarts.
Actuele informatie over het project kan u voortaan vinden op de website www.ggzkempen.be
Met vriendelijke groeten,
Namens alle partners in het Netwerk GGZ Kempen,
Jeroen Dillen
Netwerkcoördinator GGZ Kempen
E-mail [email protected]
GSM 0498 93 24 10
Netwerk GGZ Kempen - Dr. Sanodreef 4 - 2440 Geel - T 014 57 93 51 - E [email protected] - www.ggzkempen.be
1/1
Download