PowerPoint-presentatie

advertisement
Netwerk GGZ Kempen
Veerkracht binnen de
teamsamenwerking in het Netwerk
Geestelijke Gezondheidszorg Kempen
CKB-team
Psy 107
Ontstaan vanuit PSY 107
Verwijzing naar artikel 107
• Federale wet betreffende ziekenhuizen en
andere zorginstellingen
• Reallocatie van financiële middelen
• Bestaande GGZ aanbod aan te passen
Psy 107
• Initiatief van federale en regionale overheden
• Regionale netwerken van organisaties
(zorgnetwerk) realiseren die samen
verantwoordelijk zijn voor het zorgaanbod in hun
regio
• Nieuwe zorgvormen realiseren door bedden af te
bouwen
• Projectvorm
Model met vijf functies
• Vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd
• Gericht op zorg in de thuisomgeving
• Gericht op flexibele interventiemogelijkheden
• Integratie van intramurale en ambulante
middelen in één strategie
Model met vijf functies
Functie 1:
Activiteiten inzake preventie, vroegdetectie, screening
en vroeginterventie.
Aanmeldingsteam
Functie 2:
Ambulante behandelteams voor zowel acute als
chronische psychische problemen
CKB-team
LZ-team
Model met vijf functies
Functie 3:
Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale
inculsie
OPZ Geel: arbeidszorg, dagactiviteitencentrum
Hoekhuis, dagcentrum De Statie, dagkliniek
voor psychotici
Beschut Wonen Kempen VZW:
activiteitencentrum ‘t Twijgje
…
Model met vijf functies
Functie 4:
Residentiële behandelunits wanneer een opname
noodzakelijk is (ziekenhuisfunctie)
Residentieel: OPZ Geel en PAAZ
Dagkliniek
Model met vijf functies
Functie 5:
Specifieke woonvomen
Initiatief Beschut Wonen
PVT
…
Cliënt
Huisarts
Familie
Spoed AZ
Eerstelijnszorg
CAW
Politie
Psychiater
Aanbod
buiten het
netwerk
Aanmeldingsteam
(AMT)
Functie 1:
Ambulante zorg
Functie 3:
Psychosociale rehabilitatie
Functie 2: Mobiele teams
CKB-team
LZ-team
Functie 5:
Specifieke woonvormen
Functie 4: Gespecialiseerde
residentiële zorg
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (GGZ Kempen)
De nieuwe teams
Functie 1:
Aanmeldingsteam
Functie 2a:
CKB-team
Functie 2b:
Lz-team
F1 Aanmeldingsteam - werking
•
Nieuw netwerkteam met psychologen,
maatschappelijk werker en administratieve kracht
•
Ondersteuning door psychiaters van Crisisteam CKB
•
Beschikbaar tijdens kantooruren via 014 57 91 00.
Onthaal buiten kantooruren: team CKB
F1 Aanmeldingsteam - aanbod
•
•
•
Poortfunctie
– Onthaal van nieuwe aanmeldingen
– Screening van aanmeldingen
– Gericht advies en doorverwijzing
Crisishulpverlening
– Eerste dringende opvang van cliënten met
suïcidedreiging
– ELP: kortdurende begeleidingen
– Samenwerking met Crisisteam CKB en
opnameafdelingen
Coaching
– Telefonische beschikbaarheid voor informatie en
advies
F2a: CKB = Crisis en Kortdurende Hulpverlening
•
Doelstelling
– Opnames vermijden
– Opnames verkorten
•
Hoe?
- Snelle tussenkomst, intensieve begeleiding
- Nauwe samenwerking met andere hulpverleners
- Beperkte behandelduur
- Warme overdracht naar andere zorg
•
Werktijden
- Interventies 8u-22u, 7/7
- Telefonische permanentie tijdens de nacht
F2b: LZ = Langdurige Zorg
•
Multidisciplinair mobiel team.
•
Psychiatrische thuiszorg voor mensen met ernstige en
langdurige problemen.
Netwerk GGZ Kempen
Binnen het netwerk:
- Patiënt krijgt minst ingrijpende vorm van
zorg aangeboden
- Stepped care
- Zo lang mogelijk ambulant ondersteunen,
begeleiden en/of behandelen
- Draagkracht van de mantelzorger wordt mee
in beschouwing genomen
Netwerk GGZ Kempen
Vragen?
CKB-team
CKB-team
Crisis- en kortdurende behandeling
CKB-team
De opdracht = duidelijk
Nieuw team
Nieuwe context
Vernieuwde aanpak
WERKING
TEAM
NIEUW
SAMENwerking
Vernieuwde aanpak
 Mobiele werking

Inzetten op actieve participatie van
✔ De patiënt
✔ De thuissituatie
Patiënt EN thuissituatie staan centraal
partner in de zorg
Vernieuwde aanpak
Afdeling:
Doelgroep afbakening
Afdelingsregels
Behandelstrategieën
Ziekenhuis
Ondersteuning door MOD
Vernieuwde aanpak
 Nieuw ‘veilig’ kader creëren
 Nieuwe methodiek aanmeten
Nieuw kader
CKB-medewerker
FUNCTIEBESCHRIJVING
RESUTAATGEBIEDEN
COMPETENTIES
Nieuw kader
CKB-medewerker
Resultaatgebieden:
-
Screening van de zorgvraag
Crisisinterventie
Kortdurende behandeling
Zorgcontinuïteit
Samenwerking met F1
Nieuw kader
CKB-medewerker
Competenties:
- …
- Netwerken
- Creativiteit
Nieuw kader
-
Afbakening doelgroep
Inclusiecriteria
Exclusiecriteria
Procedure’s
Kernelementen opgenomen in visietekt
Nieuwe methodiek?
- Mandaat/plaats
- Crisisinterventie
- Begeleiding/behandeling
- Afronding/vervolgzorg
Vernieuwde aanpak
Veilig kader
Onbekende
Creëren van nieuw kader
Aanmeten van nieuwe methodiek
Verschuiving
Expertmodel
opleiding
Wollants G. (2006)
Begeleidingsmodel
oog voor omgeving
beleving
Inzetten op groei
Vernieuwde aanpak
✔ MOTIVATIE
✔ LEF
✔ AANPASSINGSVERMOGEN
✔ FLEXIBILITEIT
✔ OPENHEID
Vernieuwde aanpak
Videofragment
Waar staan we nu voor?
Sterkte-zwakte analyse (SWOT)
Waar staan we nu voor?
STERKTES

Zorgaanbod/dienstverlening







Patiënt staat ‘echt’ centraal
Betrekken van steunfiguren/context
Patiëntenparticipatie/familieparticipatie
Snelle interventie
Afstemming op de hulpvraag
Omkadering door multidisciplinair team
24 op 24 hr -> 7 op 7
Waar staan we nu voor?
STERKTES

Als team






Diversiteit vwb: opleiding, ervaring, leeftijd,…
Compatibel
Arbeidsvoldoening
Samenwerking met psychiater
Huisarts
ondersteuning vanuit het beleid
Waar staan we nu voor?
ZWAKTES

Zorgaanbod/dienstverlening






Groot arrondissement
Nieuw project -> onbekendheid
Expertise in bepaalde problematieken
6 weken: focus
Artsen gaan (nog) niet op huisbezoek
Individuele begeleiding <-> chared caseload
Waar staan we nu voor?
ZWAKTES

Als team






Nieuw team -> kwetsbaar team
Tel permanentie: beperkte interventie
Begeleiding afronden
Permanentie AMT
Informatiedoorstroming
Beroep doen op psychiater van wacht
Waar staan we nu voor?
OPPORTUNITEITEN

Zorgaanbod/dienstverlening




Innovatief karakter project -> pionier
Vernieuwing binnen ggz
Inzetten op groeiproces/het unieke van de patiënt
Taboe/stigmatisering
Waar staan we nu voor?
OPPORTUNITEITEN

Als team





Groei en ontwikkeling (ook persoonlijk)
Doelgericht vormen
Visie ontwikkelen en uitdragen
Huisbezoek door psychiater
Buitenlandse stage
Waar staan we nu voor?
BEDREIGINGEN

Zorgaanbod/dienstverlening



Anderen die niet doordrongen zijn van…
Onduidelijkheid rond ‘doelgroep’
Op zichzelf werken
Waar staan we nu voor?
BEDREIGINGEN

Als team




Tot waar reikt flexibiliteit?
Onduidelijkheid takenpakket
Stoppen met open comuniceren
Confrontatie met emot. schokkende
gebeurtenis
Sierappelboom
Sierappelboom
Met dank voor uw aandacht
“ We zijn, denk ik, aardig op weg naar vooruitgang,
omdat we begonnen zijn met dingen uit te proberen.”
Benjamin Franklin
Download