Vergadering Technisch Overleg 21-08-2012

advertisement
Agenda Technisch Overleg
Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 21 augustus 2012
19:30-22:00 uur, locatie raadzaal gemeentehuis Panningen
Voorzitter : Marie-José Kleinen-Heines
1 0
Blok 1
1 1
Bestemmingsplan drie woningen Ruimte voor Ruimte - woningen locatie Loo in
Panningen (2012-088)(programma 1)
Bij het gemeentebestuur van de voormalige gemeente Helden is een collegevoorstel
ingediend om te komen tot een voorlopige standpuntbepaling voor de realisering van drie
Ruimte voor Ruimte – bouwkavels. Het college heeft destijds ingestemd om deze locatie als
kansrijk te beschouwen. Er is een vrijstellingsprocedure opgestart. Deze procedure is pas
onherroepelijk als deze wordt gecombineerd met de betreffende bouwplannenverzoek
ingediend. Thans is de bouw van de drie woningen ruimtelijk aanvaardbaar en wordt voldaan
aan de taakstelling Ruimte voor Ruimte. Er zijn geen zienswijzen ingediend gedurende de
termijn van terinzagelegging van het ontwerpplan
1 2
Bestemmingsplan Kieenweg 11 in Baarlo (2012-089)(programma 1)
De gemeente heeft een verzoek ontvangen om het bedrijf Box Cleaning Service BV aan de
Kieënweg aa ter Baarlo uit te breiden. Het verzoek voorziet in de bouw van een loods van
ongeveer 1000m2. Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn geen zienswijzen
ingediend. Medewerking kan worden verleend door middel van een
bestemmingsplanprocedure overeenkomstig de bepalingen in de Wet ruimtelijke ordening.
1 3
Bestemmingsplan Logiesgebouw Rijksweg 1 in Kessel-Eik (2012-090)(programma 1)
Het gemeentebestuur heeft in 2010 een principeverzoek ontvangen voor de huisvesting van
40 tijdelijke buitenlandse werknemers op het adres Rijksweg 1 te Kessel-Eik.Er is in 2011
een verzoek om herziening van het bestemmingsplan ingediend. In het voorjaar van 2012
heeft het college ingestemd met een ontwerp bestemmingsplanprocedure. Gedurende de
termijn van inzage zijn drie zienswijzen ontvangen. Het zienswijzenverslag maakt deel uit van
het gehele dossier. De zienswijzen geen aanleiding tot wijzigingen in het bestemmingsplan.
1 4
Herziening bestemmingsplan De Cavalerie, In den Bosch 1 in Baarlo (2012091)(programma 1)
Het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Maasbree
ingestemd met het inrichtingsplan voor het landgoed De Cavalerie. Onderdeel van de
landgoedontwikkeling is de realisatie van drie landgoedwoningen . Het ontwerp
bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Gedurende de inzagetermijn zijn geen
zienswijzen ingediend.
1 5
Bestemmingsplan twee woningen Rozendaal in Maasbree (2012-093)(programma 1)
In juni 2011 is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de ontwikkelende partij
Wayland Nova BV over de mogelijkheid tot realisering van twee grondgebonden vrijstaande
woningen aan Rozendaal. Dit in verband met de verplaatsing van een bedrijf uit de
projectvestiging glastuinbouw Siberië. Het initiatief is gelegen in het Klavertje 4 gebied.
DCGV is van mening dat dit initiatief past in de structuurvisie omdat het aansluit op
bestaande bebouwingslinten met mogelijkheden.
1 7
Aanpassing grondprijs voormalige SIF-locatie (2012-087)(programma 1)
Het gemeentebestuur is al enige tijd in overleg met initiatiefnemers voor realisatie van een
bouwinformatie- en expocentrum op het voormalige Nedimex- en SIF-terrein. In december
2011 heeft de raad besloten de grondprijzen voor 2012 ten opzichte van 2011 niet te
verhogen of te verlagen, maar de prijs van € 98,00 per m2 te handhaven. In het voorstel aan
de raad stelt het college v oor op dit bedrag een korting te verlenen vanwege het niet hoeven
slopen en het vervolgens stimuleren van een herstructurering vanuit een bestaand gebouw
en het verduurzamen ervan.
2 0
Blok 2
2 1
Kaderstelling beheer openbare ruimte (2012-095)(programma 1)
Nadat de raad in november 2011 het procesvoorstel voor het programma 1.4 Openbare
Ruimte vaststelde, volgde in het voorjaar van 2012 de vaststelling van de ontwikkelrichting
van de kaderstelling van dit programma. Met het voorstel dat thans voorligt geeft de raad
invulling aan de kaderstellende rol van de raad voor het programma 1.4 openbare ruimte.
2 2
Wijziging statuten Stichting Keverberg (2012-086)(programma 4)
De Stichting Keverberg heeft bij haar oprichting in 1994 in de statuten opgenomen dat de
raad van de voormalige gemeente Kessel de staturen moet goedkeuren. Bij het
gemeentebestuur is het verzoek ontvangen tot wijziging van de statuten in verband met de
gewijzigde omstandigheden.De statutenwijzing is slechts een formaliteit en brengt de functie
en het behoud van het kasteel niet in gevaar
2 3
Logistiek bedrijf Siberie (2012-096)(programma 4)
Ontwikkelaar Wayland en Build to Built heeft een verzoek ingediend om mee te werken aan
een wijziging van het bestemmingsplan Projectvestiging Glastuinbouw Siberië. . Zij vraagt
om medewerking om een logistiek bedrijf mogelijk te maken op het voor Agro gelieerde
bedrijvigheid bestemde deel van dit bestemmingsplan. Om de bouw van het logistieke bedrijf
moge,ijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig en dienst een omgevingsvergunning
te worden verleend voor de activiteit bouwen. De wijziging van het bestemmingsplan biedt
nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling.
2 5
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio (2012-099)
De Stichting Keverberg heeft bij haar oprichting in 1994 in de statuten opgenomen dat de
raad van de voormalige gemeente Kessel de staturen moet goedkeuren. Bij het
gemeentebestuur is het verzoek ontvangen tot wijziging van de statuten in verband met de
gewijzigde omstandigheden.De statutenwijzing is slechts een formaliteit en brengt de functie
en het behoud van het kasteel niet in gevaar
Download