Presentatie Jan Oosterkamp – Flexibel Bestemmen

advertisement
Flexibel bestemmen
en tijdelijk gebruik
Excursie Tapijnkazerne Maastricht
BügelHajema Adviseurs
Mr Jan Oosterkamp
Onderwerpen presentatie
a.
b.
c.
d.
Flexibel bestemmen: Verkenning ‘Uitnodigingsplanologie’
Faalfactoren
Tijdelijk gebruik
Het bestemmingsvrije bestemmingsplan
Tapijnkazerne in steekwoorden
…passieve ontwikkelstrategie
…veelheid van stedelijke functies
…eindbeeld in tijd of uiterlijke verschijningsvorm staat niet vast
…groeiscenario
…ander gebruiksregime
…de lokale bevolking is zeer betrokken
…stedelijke functies met zowel een permanent als een tijdelijk karakter
…geleidelijke omvorming
Uitnodigingsplanologie
Niet maken, maar groeien
Geen eindbeeld, maar scenario’s
Geen project, maar proces
Uitnodigingsplanologie
Procesgericht bestemmingsplan met intrinsieke flexibiliteit
Faciliterend
Stip op de horizon
Ontwikkeling mengt met beheer
Strategie i.p.v. eindbeeld
Ja, mits i.p.v. nee, tenzij
Zoektocht naar ‘ruimte’
Uitnodigingsplanologie
Zoektocht naar ruimte
1. Stip op de horizon
2. Belemmeringenpakket
Etiketteren sfeer, identiteit, concept
milieuzonering, diskwaliteiten, conceptbrekers
3. Speelruimte bestuurlijke durf
4. Toelichting Regels Verbeelding
Ruimst denkbare
bestemmingswijze
‘Gemengd’
Belemmeringenpakket
Uitnodigingsplanologie
Iteratief proces bestemmingsplan
Uitnodigingsplanologie
Speelruimte creëren
‘Woonvisie’
‘Detailhandelsvisie’
‘Groenbeleid’
‘Kantorennota’
‘Parkeerbeleid’
‘Bedrijvennota’
‘….’
1. Uitsterfregeling/maatwerkbestemming
2. Beleidsenclave
3. Eigen milieuzonering
4. Eigen geluidbeleid
5. Communicatie intern / extern
6. Voorwaardelijke verplichting (b.v. duurzaamheid)
7. Beloningsplanologie
8. Afroming van bestaande rechten
9. Actief gedoogbeleid
10. Introductie ‘Pauzelandschap’
11. (….)
Aan de slag!
Juridisch-planologisch
1. Begripsbepalingen
2. Doeleindenomschrijving
3. Bouwregels
4. Specifieke gebruiksregels
5. Binnenplanse flexibiliteit
a.
b.
c.
d.
Wijzigingsbevoegdheden (3.6 lid 1 onder a);
Uitwerkingsplichten (3.6 lid 1 onder b);
Afwijkingsbevoegdheden (3.6 lid 1 onder c);
Nadere eisen (3.6 lid 1 onder d).
6. Kleuren en vlakken
Faalfactoren Uitnodigingsplanologie
1.
2.
3.
4.
5.
Veronachtzaming beheerfase
De vijfde colonne
Kritische massa
Communicatie
Democratische legitimatie
Tijdelijk gebruik
Pauzelandschap:
Terrein dat in afwachting is van een stedelijke ontwikkeling. Het eindbeeld is
bekend maar is nog niet haalbaar.
Nu
‘de tussentijd’
Later
Terrein openstellen voor tijdelijk gebruik. Voordelen:
• genereert een bijdrage aan de financiële lasten van het gebied;
• biedt kansen om te experimenteren met de ‘vraagzijde’;
• lage investeringslasten voor startende ondernemingen;
• vliegwiel-functie.
Terrein openstellen voor tijdelijk gebruik. Risico’s:
• tijdelijke functies conflicteren met bestaande functies (o.a. milieu, verkeer);
• tijdelijk gebruik werkt remmend op gewenst eindgebruik (uitstraling);
• tijdelijk recht wordt permanent recht (bestemmingsplan, omgevingsvergunning).
Tijdelijk gebruik en planhorizon
Tijdelijk gebruik
Planhorizon is 10 jaar:
‘… de bestemming moet binnen 10 jaar worden verwezenlijkt’
2 opties:
A. Niets mag aan verwezenlijking binnen 10 jaar in de weg staan.
B. Zeker moet zijn dat de bestemming binnen 10 jaar wordt verwezenlijkt.
Chw?
Verlengde looptijd
Tijdelijk gebruik en de wijzigingsbevoegdheid
Uitstapje: het bestemmingsvrije bestemmingsplan
Bestemmen volgens het principe van contramal
onbeperkte ruimte
ingeperkte ruimte
Download