Vervangingspool

advertisement
Vervangingspool
Doel
Tijdelijk personeel leveren aan een entiteit om de continuïteit van de
dienstverlening te waarborgen.
Probleemstelling
 de verlofsstelsels zijn goed voor het evenwicht werk-privé, maar maken het
soms moeilijk om de continuïteit te garanderen.
 er zijn pieken en dalen in de dienstverlening
 gevolg voor management: moeilijk te organiseren
 gevolg voor collega’s: niet vervangen van collega’s doet werkdruk stijgen
 gevolg voor organisatie: personeelsplanning is niet dynamisch, dus hogere
kosten.
Omschrijving
Volgende vormen zijn mogelijke om tijdelijk mensen te kunnen inzetten:
Vorm
Eigen vervangingspool
(model onderwijs)
 overtollige en overtallige
personeelsleden
 speciaal geworven
mensen
 tijdelijk ter beschikking
gesteld
Vervangingspool door
extern bedrijf
 extern bedrijf neemt
mensen in dienst
 MVG participeert in dit
bedrijf
 raamcontract met extern
bureau, eventueel Tinterim
 gespecialiseerde functies
Interim bureau
(zie database onderwijs)
Ervaring
Kenmerken
Gevolgen
 duur: arbeidstijd kan
nooit helemaal renderen
 competenties: excellente
mensen worden niet snel
afgestaan, ook niet
tijdelijk
 vraagt veel aansturing
 kan gecombineerd
worden met herplaatsing
 zie vorig voorstel
 wel gespecialiseerd
personeel
 vraagt weinig organisatie
 hoe gespecialiseerder, hoe
duurder
Volgende ervaringsgegevens kunnen nauwkeuriger onderzocht worden:
Extern
 inschakelen van interim arbeid is een
courante en geaccepteerde praktijk in de
(grotere) privé bedrijven
 pogingen van enkele grote bedrijven rond
Aalst om een vervangingspool te maken
zijn mislukt. Reden: de zwakste mensen
worden afgestaan
 vlinderbrigades per functies werken wel,
bvb. loketbediendes bij de Post of bij de
banken




Vlaamse Overheid
vervangingspools/vlinderbrigade bij de
Lijn, VDAB en de DAB’s Catering en
Schoonmaak
VDAB en VMM schakelen interim in, zij
het sporadisch
VRT doet beroep op gespecialiseerde
interim, bijvoorbeeld voor
radiopresentator
de vervangingspool bij onderwijs is
afgeschaft: 60% productiviteit is nogal
altijd duur
Vervolg op volgende pagina
317586022
26 okt. 2005
1/2
Vervangingspool, Vervolg
Toepassingsgebied
 Klassiek wordt gezegd dat interim enkel geschikt is voor de courante, nietgespecialiseerde functies. André Van Meervenne, bestuurder van Ascento,
stelt dat ook gespecialiseerde functies ingehuurd kunnen worden, maar dat
is wel duurder.
 interim inschakelen vereist vermoedelijk wel toestemming van BOC
Verwachtte
effecten
 kunnen inspelen op vraag management naar flexibiliteit en continuïteit
 inschatting is dat dit niet zo veel zal gebruikt worden: zie ervaringen VDAB
 traditioneel stellen vakbonden vraagtekens bij tijdelijke arbeid
Randvoorwaarden
 administratief: simpele procedure, onder verantwoordelijkheid manager
 juridisch: voorlopig geen bezwaren tegen pool of interim-arbeid gevonden.
Dient verder uitgezocht te worden
 bij inschakelen interim: stevig contract als basis voor goed partnerschap.
Uitwerking zal veel onderhandeling vragen, bvb. over inschakeling
overtollig personeel
 steun van vakbonden
Budgettaire
gevolgen
 geen extra budgettaire weerslag, als de vervanging voor kortere tijd gebeurt
dan de afwezigheid. Voorbeeld: langdurige ziekte vervangen vanaf 2de
maand.
 piekbelastingen opvangen via interim kan eventueel via de niet-recurrente
kredieten.
Pieter Deturck
317586022
26 okt. 2005
2/2
Download