Overeenkomst De ondergetekenden: Stichting IM

advertisement
Overeenkomst
De ondergetekenden:
Stichting IM-Register, gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 187e 2594 AH ‘s-Gravenhage,
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. A.E.R. Helmich hierna te noemen: IMRegister;
en
Klik hier als u tekst wilt invoeren., geboren op Klik hier als u een datum wilt invoeren.,
wonende aan de Klik hier als u tekst wilt invoeren.te Klik hier als u tekst wilt
invoeren., handelend onder de naam Klik hier als u tekst wilt invoeren., hierna te
noemen: “Interim manager”:
Overwegende dat:




IM-Register ten doel heeft:
 het houden van een register van professionele interim managers die voldoen aan
de door IM-Register te stellen eisen conform een vastgesteld Reglement van
toetsing;
 het in samenspraak met relevante vertegenwoordigers /organen uit de
beroepspraktijk opstellen en onderhouden van kwaliteitseisen en een gedragscode
voor geregistreerde interim managers;
 het verrichten van verdere handelingen die met het hier voorgaand genoemde
verband houden of dit kunnen bevorderen;
in verband met deze doelen door IM-Register verschillende diensten aan
geregistreerde interim managers worden verleend;
de Interim manager van deze dienstverlening tegen een vergoeding gebruik wil
maken;
IM-Register en Interim manager dit hierbij schriftelijk willen vastleggen en eventueel
eerder gemaakte schriftelijke overeenkomsten door deze overeenkomst willen laten
vervangen.
Komen overeen als volgt:
Artikel 1. Begrippen
In deze overeenkomst worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt:
a) Overeenkomst: deze overeenkomst tussen IM-Register en de Interim manager waarin
de voorwaarden zijn neergelegd voor het verrichten van Diensten door IM-Register ten
behoeve van de Interim manager;
b) Schriftelijk: naast per brief tevens per e-mail en per fax;
c) Diensten: de door IM-Register ten behoeve van Interim manager te verlenen diensten.
d) Bestuur: het bestuur van de Stichting IM-Register.
e) Register: het openbare register met de certificeringsstatus van professionele interim
managers.
Artikel 2. Ingangsdatum en duur
1. Interim manager gaat deze Overeenkomst met IM-Register aan voor de duur van één
(1) kalenderjaar.
2. De Overeenkomst wordt na afloop van de initiële contractsduur telkens stilzwijgend
verlengd met een periode van één (1) kalenderjaar, tenzij de Interim manager of IMRegister de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn
van een (1) maand voor het einde van de initiële contractsduur of de
verlengingsperiode.
3. Eén van beide partijen kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf
van redenen beëindigen indien:
 IM-Register of de Interim manager in staat van faillissement wordt verklaard;
Document1 v1.0
1


IM-Register of de Interim manager surseance van betaling wordt verleend;
de Interim manager onder curatele wordt gesteld of bij een in kracht van gewijsde
gegaan vonnis wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens misdrijf;
 de Interim manager overlijdt.
4. Het weigeren van inschrijving in het Register, terugzetting naar aspirantregistermanager, schorsing, intrekking of uitschrijving uit het Register, is geen grond om
de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.
5. IM-Register is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden zonder dat Interim manager recht heeft op een
schadevergoeding, indien:
 Interim manager de verplichtingen uit de Overeenkomst of een van de bijlagen niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt;
 na het sluiten van de Overeenkomst IM-Register ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Interim manager de
verplichtingen niet zal nakomen.
Artikel 3. Vergoedingen
1. De Interim manager betaalt aan IM-Register als vergoeding voor de dienstverlening een
bedrag conform bijgaand tarievenblad.
2. De in het tarievenblad genoemde bedragen zijn exclusief BTW en worden vooraf
gefactureerd. Er vindt geen restitutie plaats indien de Interim manager niet aan de eisen
van het Reglement van Toetsing voldoet.
3. De vergoedingen zoals opgenomen in het tarievenblad worden telkens per kalenderjaar
door het Bestuur vastgesteld en tijdig bekend gemaakt.
4. De Interim manager kan tevens een vergoeding verschuldigd worden, indien er sprake is
van een tuchtrechtelijke veroordeling conform bijgaande Code voor Interim
Management.
5. Indien automatische incasso wordt overeengekomen, zal de Interim manager zorg
dragen voor voldoende saldo op het moment van afschrijving.
6. Betaling dient in ieder geval altijd plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na
factuurdatum.
7. Indien de Interim manager in gebreke blijft met tijdige betaling, dan is deze van
rechtswege in verzuim. De Interim manager is dan een rente verschuldigd van 1% per
maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk
geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de Interim manager in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien de Interim manager in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
of haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van Interim manager. De buitengerechtelijke kosten
bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag.
Artikel 4. Diensten en bijlagen
1. IM-Register zal aan Interim manager conform de bijlagen in lid 2 van dit artikel de
volgende diensten leveren:
a) vaststellen en onderhouden van het toetsingskader;
b) vaststellen en onderhouden van de gedragsregels;
c) vaststellen en onderhouden van het Reglement van Toetsing;
d) uitvoeren van toetsing en hertoetsing;
e) verstrekken van certificaat in overeenstemming met het Reglement van Toetsing;
f) plaatsing in het openbare Register in overeenstemming met het Reglement van
Toetsing
g) verlenen van het gebruiksrecht van de collectieve merken (logo en titel) in
overeenstemming met het reglement gebruik (beeld)merk
h) behandelen van tuchtzaken
i) verhogen van bekendheid en waardering van het IM-Register en de collectieve
merken (logo en titel);
Document1 v1.0
2
2.
3.
4.
5.
6.
j) vervolgen van onrechtmatig gebruik van het IM-Register en de collectieve merken
(logo en titel);
De bij deze Overeenkomst behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit van de
tussen partijen overeengekomen te verlenen diensten evenals de rechten en
verplichtingen van partijen. Het betreft de volgende bijlagen:
a) Statuten Stichting IM-Register;
b) Reglement van Toetsing;
c) Code voor Interim Management;
d) Reglement Gebruik Collectieve Merken;
e) Tarievenblad.
Het Bestuur kan de bijlagen genoemd in lid 2 te allen tijde aanpassen conform de
Statuten van IM-Register.
Tenzij enige wetsbepaling haar tot openbaarmaking daarvan verplicht, is IM Register
verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle informatie welke
gedurende de toetsing van de (aspirant) Interim manager dan wel van andere bronnen
dan de (aspirant) Interim manager wordt verkregen. Deze informatie zal vertrouwelijk
worden behandeld en niet aan derden worden medegedeeld behoudens schriftelijke
toestemming van de Interim manager. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door
de Interim manager is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Conform het voorgaande lid geeft de Interim manager met de ondertekening van deze
Overeenkomst uitdrukkelijk toestemming voor de vermelding van naam,
geboortedatum, e-mailadres, website en status van het certificaat in het openbare
register van IM Register.
IM Register verplicht zich tevens haar betrokken bestuurders, medewerkers en externe
adviseurs , bekend te maken met de geheimhouding overeenkomstig dit artikel en zorg
te dragen dat zij zich met de inhoud van deze geheimhouding akkoord verklaren.
Artikel 5. Verplichtingen en rechten Interim manager
1. De Interim manager is verplicht mee te werken aan de onderzoeken door IM-Register
naar het voldoen aan de eisen conform het Reglement van Toetsing, alle gevraagde
informatie te verstrekken en deze naar waarheid te beantwoorden.
2. De Interim manager dient zich te houden aan de Code voor Interim Management en alle
hieruit voortvloeiende verplichtingen volledig na te komen.
3. Zodra er zich enige omstandigheid voordoet welke van invloed kan zijn op het door de
Interim manager blijven voldoen aan de gestelde verplichtingen en eisen conform deze
Overeenkomst en haar bijlagen, is de Interim manager verplicht dit direct aan IM
Register mede te delen.
4. De Interim manager verplicht zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot de door
IM Register in het kader van de toetsing verstrekte informatie en materialen in de meest
ruime zin.
5. De Interim manager dient zich te allen tijde te onthouden van (deelname aan) enige
frauduleuze handeling met betrekking tot de toetsing en/of het toetsingsmateriaal.
6. De Interim manager verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de gestelde eisen
conform het Reglement van Toetsing en zal alle tijdens het toetsingsonderzoek vereiste
informatie ter beschikking stellen.
7. De Interim manager heeft het recht om bij specifieke omstandigheden een verzoek in te
dienen om op redelijke gronden van de eisen conform het Reglement van Toetsing af te
wijken, mits de integriteit van het toetsingsonderzoek hiermee niet wordt geschonden.
8. De Interim manager zal zich enkel beroepen op het zijn van gecertificeerd interim
manager in relatie tot de werkingssfeer waar de certificatie voor wordt verleend.
9. De Interim manager zal de toetsing en/of registratie niet zodanig gebruiken dat de
goede naam van IM Register en/of haar Register (reputatie)schade wordt toegebracht
alsmede zal de Interim manager zich onthouden van enige uiting met betrekking tot de
toetsing/ en of registratie welke door IM Register als misleidend of onbevoegd wordt
beschouwd.
10. De Interim manager zal bij schorsing, intrekking of uitschrijving uit het Register het
gebruik van iedere uiting of verwijzing op welke wijze dan ook naar IM Register, het
Register of de toetsing/registratie onmiddellijk staken en gestaakt houden.
Document1 v1.0
3
11. Door de Interim manager zal de inschrijving in het Register nimmer op misleidende
wijze worden gebruikt.
Artikel 6. Intellectuele eigendom en privacy
1. IM Register hanteert collectieve (beeld)merken, titel en een huisstijl welke
merkenrechtelijk beschermd zijn. Dit wordt nader gespecificeerd en beschreven in het
Reglement Gebruik Collectieve Merken welke als bijlage onderdeel is van deze
Overeenkomst. De Interim Manager verklaart zich te houden aan de in dit Reglement
voorgeschreven werkwijze.
2. IM-Register verleent aan Interim manager een niet-exclusieve licentie tot het gebruik en
mogen verveelvoudigen en openbaar maken van de collectieve merken. De licentie
wordt verleend met ingang van de datum van het eerste certificaat.
3. Voornoemde licentie wordt verleend voor de duur van deze Overeenkomst en eindigt
automatisch op het moment dat deze Overeenkomst eindigt of bij schorsing, intrekking
van het certificaat.
4. De Interim manager zal zich onthouden van het gebruik van de collectieve merken, voor
doeleinden of in samenhang met uitingen die de goede naam van IM-Register kan
beschadigen. Ook verklaart de Interim manager hierbij de collectieve merken niet op
enige wijze te wijzigen of veranderen maar het zal gebruiken conform het Reglement
Gebruik Collectieve Merken.
5. IM-Register aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van het gebruik door Interim
manager van het de collectieve merken en is niet aansprakelijk voor enige schade die
Interim manager lijdt door dat gebruik, dan wel door het onverhoopt niet langer kunnen
gebruiken hiervan om wat voor reden dan ook.
6. IM-Register gebruikt de van Interim manager verkregen persoonlijke informatie enkel
voor de dienstverlening door IM-Register. Interim manager geeft aan IM-Register
toestemming voor het opslaan en het gebruik van deze gegevens.
Artikel 7. Nietigheid en onduidelijkheid
1. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Overeenkomst, blijven de
overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met elkaar
in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepaling(en),
waarbij zoveel als mogelijk de strekking van de Overeenkomst en de nietige
bepaling(en) behouden blijft.
2. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
Overeenkomst, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
Overeenkomst.
3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Overeenkomst geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze
Overeenkomst.
Artikel 8. Overmacht
1. Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit of
verband houden met de uitvoering van deze Overeenkomst, voor de betreffende partij
geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat
partijen wederzijds tot enige schadevergoeding dienaangaande zijn gehouden.
2. Ingeval van overmacht zal hiervan schriftelijk aan de wederpartij mededeling worden
gedaan, onder overlegging van de nodige bewijsstukken.
3. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet verstaan het niet of niet tijdig nakomen door
een derde van de verplichtingen die deze derde tegenover één der partijen op zich heeft
genomen, tenzij de derde in kwestie aantoont dat het niet of niet tijdig nakomen van
diens verplichtingen is te wijten aan overmacht.
Artikel 9. Toepasselijk recht en voorwaarden
1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming
van de Overeenkomst worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende
bevoegdheid van de kantonrechter behoren, beslecht door de Rechtbank te Arnhem.
Document1 v1.0
4
3. De Nederlandse tekst van de Overeenkomst is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
De Interim manager verklaart door ondertekening van de overeenkomst tevens de
onderstaande bijlagen te hebben ontvangen (deze bijlagen kunt u downloaden van onze
website www.imregister.nl).
Onderstaande bijlagen ontvangen en gelezen:
☐ Statuten IM-Register
☐ Reglement van Toetsing
☐ Reglement Gebruik Collectieve Merken
☐ Code voor Interim Management
☐ Tarievenblad
☐ Verder zal ik, na ontvangst van de factuur, de kosten zoals vermeld in de tarievenlijst
betalen.
Handtekening:
Namens het IM-Register
Naam:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Drs. A.E.R. Helmich
Plaats:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Plaats:
‘s-Gravenhage
Datum:
Klik hier als u een datum wilt
Datum:
17-4-2014
invoeren.
Na invullen en ondertekening dit document scannen en per e-mail naar het secretariaat
[[email protected]] sturen.
of
Indien u niet over scan-mogelijkheden beschikt kunt u het document per post sturen naar:
Stichting IM-register
Bezuidenhoutseweg 187e
2594 AH ‘s-Gravenhage
Wij scannen het document dan voor u en sturen een kopie per e-mail aan u terug.
Document1 v1.0
5
Download