besluitenlijst raad 3-7-2014

advertisement
1
Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 3 juli 2014
Aanwezig:
voorzitter
griffier
S.Reitsma (waarnemend)
J.A.G.Huijs
leden
H.W. van den Broek
C.W.M. Zwaans
M.M.M.J. de Klein
G.L.J.Werring
P.H.G.J.M. Jonkergouw
S.Reitsma
B.A.Maathuis
A.M.H. Wieland
P.K.P. Verstegen
B.W.M. Spijkers-Griffioen
T.C.M. van Duren
T.A.T.M. Laurant
J.P.A. van den Heuvel
H.L.J.M. van Dongen
M.M.A. Hoek
overige
aanwezigen
J.A.M. Roelofs (wethouder)
J.H.Vereijken (wethouder)
R.W.M. Böhmer (wethouder)
J.A.J. Lenssen (secretaris)
Afwezig:
voorzitter
leden
M.C. Bakermans
C.P.M. van Dongen
J.W.A. Pijnappels
(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt is aangegeven wat het besluit van de raad is.
Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele
afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “
teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook
op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van
geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)
1.
Opening
De waarnemend voorzitter opent de vergadering. Hij zit de vergadering voor
omdat de voorzitter wegens ziekte afwezig is. Ook de leden C. van Dongen
en J.Pijnappels zijn wegens ziekte afwezig.
2
2.
Spreekrecht voor het publiek
De heren H.Clemens (mbt Schutsboomstraat 56a t/m c) en W.Princen (mbt
historisch pand Schoppema) maken mbt agendapunt 8 gebruik van het
spreekrecht voor het publiek.
3.
Trekking stemmingscijfer
De naam van de heer Wieland wordt getrokken zodat een eventuele
stemming bij hem begint
4.
Vaststelling agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld in die zin dat agendapunt 18
(vaststelling bestemmingsplan Munpad) aan de agenda wordt toegevoegd.
Tevens wordt besloten agendapunt 18 aansluitend aan agendapunt 8 te
behandelen..
5.
Vacature rekenkamercommissie gemeente Landerd (RKC Landerd)
De heer W. v.d. Heuvel uit Sint-Oedenrode en de heer F.Compagne worden
respectievelijk benoemd tot voorzitter en lid van de RKC Landerd.
Aansluitend leggen beiden de in de Gemeentewet opgenomen verklaring en
belofte af.
6.
Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 mei 2014
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld in die zin dat bij agendapunt 6
onder ad d in de laatste regel “DS97” wordt gewijzigd in “CDA” .
7.
Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
De ingekomen stukken, vermeld onder a t/m t, worden voor kennisgeving
aangenomen.
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
Er zijn geen mededelingen van het college.
8.
Vast te stellen bestemmingsplan Kom Schaijk
Wethouder Vereijken zegt toe in een gesprek met de provincie de vraag mee
te zullen nemen of ivm het opknappen van het monumentale pand Runstraat
5 van Schoppema meegewerkt wordt aan de realisering van een extra woning
op de verdieping van dat monumentale pand, zonder dat dat ten koste gaat
van de woningbouwcontingentering.
Tijdens de vergadering wordt door het college het onderstaand aangepast
concept-raadsbesluit ingebracht, en (na een korte schorsing voor het kopieren
van het stuk) uitgedeeld.
De raad besluit dienovereenkomstig als volgt::
1.
2.
3.
De ingediende zienswijzen ontvankelijk dan wel niet ontvankelijk te
verklaren en gegrond dan wel niet gegrond te verklaren conform de
“Nota van zienswijzen en wijzigingen” (d.d. 20 mei 2014, inclusief de
daarin benoemde ambtshalve aanpassingen) en deze nota vast te
stellen, met inachtneming van punt 3.
In te stemmen met de aanvullende ambtshalve wijzigingen zoals
benoemd in de collegevoorstellen van 24 juni 2014 en 1 juli 2014
(bijlagen I en II bij dit besluit);
Groenvlakken op de verbeelding van het vast te stellen
bestemmingsplan op te nemen conform de groenvlakken zoals
weergegeven op de plankaart van bestemmingsplan “Kom Schaijk
3
4.
5.
6.
7.
(2004)” en de bestemming “Groen” (artikel 7 van het vast te stellen
bestemmingsplan) hierop van toepassing te laten zijn en de Nota van
zienswijzen en wijzigingen hierop, voor zover noodzakelijk, aan te
passen ten opzichte van de versie d.d. 20 mei 2014.
Het bestemmingsplan “Kom Schaijk – 2014”, bestaand uit toelichting,
verbeelding, regels en bijlagen met in achtneming van de punten 1, 2
en 3 gewijzigd vast te stellen;
gelet op artikel 6.12.2. Wro geen exploitatieplan voor dit
bestemmingsplan vast te stellen.
dit besluit en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende
stukken (met identificatienummer NL.IMRO.1685.bpkomschaijk-VG01)
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wro bekend te maken en
ter inzage te leggen.
Eventuele planschade te dekken uit de behoedzaamheidsreserve.
9.
Kompas voor de toekomst, financiële uitwerking
Wethouder Roelofs zegt nave en daartoe strekkende vraag van de heer
Jonkergouw mbt de kosten van de programmamanager toe uit te zullen
zoeken of het mogelijk is om met terugwerkende kracht, al is het 10 jaar
verder, uit de AhriI-post te kunnen putten.
De raad besluit:
1. In te stemmen met de financiële uitwerking van “Kompas voor de
toekomst”
2. De 7e begrotingswijziging 2014 vast te stellen
De oppositiepartijen CDA en DS97 worden geacht tegengestemd te hebben.
10.
Herziening grondprijzen
De fracties CDA en DS97 dienen het volgende amendement in:
“De raad van de gemeente Landerd bijeen in vergadering op 3 juli 2014
Gelezen het voorstel agendapunt 10 van het college ter uitvoering van het
coalitieprogramma,
Overwegende:
- dat tijdelijke stimulering een kans kan geven de verkoop aan te jagen
- dat deze stimulering voor alle direct beschikbare kavels zou moeten gelden
- dat Schaijk daardoor ook van deze stimulering gebruik kan maken
Besluit:
het besluit als volgt aan te passen door toevoeging van een extra punt
Besluit de in het raadsvoorstel omschreven " tijdelijke
stimuleringsmaatregelen prijsverlaging gemeentelijke bouwkavels" aan te
passen en met de aangepaste maatregelen in te stemmen inhoudende:
- een tijdelijke korting van 10% op de huidige grondprijs voor de concreet
beschikbare gemeentelijke woningbouwkavels inclusief CPO- kavels alsmede
de woonwerkkavels in Reek Zuid welke rechtstreeks van de gemeente
Landerd worden afgenomen onder de in het raadsvoorstel omschreven
voorwaarden;
4
- een tijdelijke korting van 10% op de concreet beschikbare bouwkavels in
Repelakker, Akkerwinde, Kerkepad en Reek-zuid die indirect van de
gemeente Landerd worden afgenomen onder de voorwaarde dat deze direct
worden doorgeleverd aan eindgebruikers (voor de periode van vijf jaar)
- conform de voorgestelde toewijzingsprocedure
- hiervoor een bedrag van maximaal € 500.000 beschikbaar te stellen en dit
bedrag via de in het raadsvoorstel genoemde dekking te verantwoorden
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente
Landerd van 3 juli 2014
en gaat over tot de orde van de dag.”
De vergadering wordt korte tijd geschorst voor onderlinge bespreking van het
amendement.
Het amendement wordt vervolgens in stemming gebracht. Voordat
daadwerkelijk wordt gestemd verlaat de heer Verstegen de raadszaal omdat
hij niet mee stemt vanwege persoonlijke belangen.
Voor het amendement stemmen de raadsleden Zwaans, Maathuis, Spijkers,
Jonkergouw, Reitsma en Van Dongen, tegen het amendement stemmen de
raadsleden Wieland, De Klein, Van den Heuvel, Laurant, Van Duren,Van den
Broek, Werring en Hoek, zodat het amendement met 6 stemmen voor en 8
stemmen tegen is verworpen.
Vervolgens wordt het voorliggend voorstel van het college in stemming
gebracht, met dien verstande dat de termijn voor de maatregel wordt
doorgetrokken tot maart 2015..
De raad besluit vervolgens unaniem (alle 14 aanwezige raadsleden) in te
stemmen met de in het raadsvoorstel omschreven “tijdelijke
stimuleringsmaatregel prijsverlaging gemeentelijke bouwkavels”, inhoudende:
- een tijdelijke korting van 10% op de huidige grondprijs voor de concreet
beschikbare gemeentelijke woningbouwkavels inclusief CPO-kavels alsmede
de woon-werkkavels in Reek Zuid welke rechtstreeks van de gemeente
Landerd worden afgenomen onder de in het raadsvoorstel omschreven
voorwaarden.
- conform de voorgestelde toewijzingsprocedure.
- hiervoor een bedrag van maximaal € 500.000 beschikbaar te stellen en dit
bedrag via de in het raadsvoorstel genoemde dekking te verantwoorden.
Vervolgens neemt de heer Verstegen zijn plaats weer in.
11.
Woningbouwopgave Landerd
De raad besluit het voorstel van het college om een keuze te maken voor
scenario 3 ten aanzien de drie geschetste scenario’s voor toepassing van de
uitruilconstructie in relatie tot de gemeentelijke woningbouwopgave te
verwerpen.
12.
Mestverwerking Nieuwedijk 15
De raad besluit:
1. in te stemmen met de ‘Nota van zienswijzen’ en het bestemmingsplan
‘Nieuwedijk 15, Odiliapeel’ (NL.IMRO.0856.bpbgb2012Nieuwed15-VA01) (op
ondergeschikte onderdelen) gewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen.
13.
Algemeen belang vaststelling Wet Markt en Overheid
5
Wethouder Roelofs zegt dat de vraag van de heer Jonkergouw waarom de
integrale kosten niet inzichtelijk gemaakt worden, zodat je inzicht hebt in wat
er gesubsidieerd wordt, schriftelijk beantwoord wordt (de portefeuillehouder is
wegens ziekte afwezig).
De raad besluit:
1. De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die
plaats vinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde en
zesde lid Mededingingswet:



Exploitatie sportaccommodaties;
Verhuur maatschappelijk vastgoed;
Verhuur vastgoed om kraken te voorkomen.
2. Het in sub 1 bedoeld besluit gedurende een termijn van 6 weken ter
inzage te leggen en aan belanghebbenden mogelijkheid tot het indienen
van een schriftelijk bezwaarschrift bieden.
14.
Technische uitgangspunten begroting 2015 gemeente Landerd
De raad besluit:
1. De uitgangspunten voor de begroting 2015 vast te stellen.
2. Te onderzoeken of de aan de GREX toe te rekenen rente bij de
herziening per 1-1-2015 verlaagd kan worden en wat de effecten daarvan
zijn.
15.
Agrifood Capital
De raad maakt geen wensen en bedenkingen aan het College kenbaar mbt
het voornemen de Stichting AgriFood Capital op te richten.
16.
Preventie- en handhavingsplan alcohol
De raad besluit het Preventie- en Handhavingsplan alcohol vast te stellen.
17.
Voorstel tot vaststelling van de Referendumverordening
Amendement van fractie Progressief Landerd:
‘De gemeenteraad van Landerd, in vergadering bijeen op donderdag 3 juli
2014,
stelt agendapunt 17, ‘voorstel tot vaststelling van de Referendumverordening
Landerd 2014’, vast met dien verstande dat:
- de mogelijkheid tot het houden van een Volksinitiatief (punt 2 uit het
huidige voorstel), uit het voorstel wordt geschrapt en,
- de tekst uit de vast te stellen Referendumverordening conform
voornoemde punt wordt aangepast’.
De indiener van het initiatiefvoorstel, fractie CDA, kan zich met bedoelde
aanpassing verenigen.
Als zodanig wordt het geamendeerde initiatiefvoorstel in stemming gebracht.
De raad besluit de Referendumverordening Landerd 2014 conform het
amendement gewijzigd vast te stellen. Daarbij stemmen de raadsleden
Wieland (stemverklaring), De Klein, Van den Heuvel (stemverklaring), Van
Duren, Zwaans, Maathuis, Spijkers, Jonkergouw, Reitsma en Van Dongen
voor en de raadsleden Laurant, Van den Broek, Werring, Verstegen en Hoek
tegen.
18.
Vaststelling bestemmingsplan Munpad
De raad besluit:
6
1. Het bestemmingsplan Munpad (op ondergeschikte onderdelen) gewijzigd vast
te stellen;
2. Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan vast
te stellen gelet op het feit dat het verhaal van kosten anderszins verzekerd is.
19.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca.22.10 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Landerd, gehouden op
de griffier,
de voorzitter,
J.A.G. Huijs
M.C. Bakermans
Download