Slide 1 - R-SOM Webbuilder - Limburgse Verzekeringskring

advertisement
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
BANKING, FINANCE AND INSURANCE COMMISSION
DE NIEUWE
TOEZICHTSARCHITECTUUR
Limburgse verzekeringskring
03/02/2011
Jean-Paul SERVAIS
Voorzitter CBFA - Voorzitter IPISC (ESMA) - Professor ULB
OVERZICHT
2
A. De hertekening van het toezicht in Europa
B. De
hertekening
van
(wet van 11 juli 2010)





het
toezicht
in
België
Algemeen kader
Het Comité voor Systeemrisico's en Systeemrelevante Financiële
instellingen (CSRSFI)
Naar een Twin-Peaks-model in België
Maatregelen ter verhoging van verhoging van beleggers-bescherming
Belangrijke bepalingen opgenomen in ontwerp volmacht-KB
C. Verdere verhoging van de bescherming van de financiële
consument
03/02/2011
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
A. De hertekening van het toezicht in
Europa
3
European Systemic Risk Board (ESRB)
Macroprudential
supervision
Microprudential
supervision
Micro-prudential info
(summary or collective)
Information and data risk
& recommandations
European
Banking
Authority
(EBA)
European
Insurance &
Occupational
Pensions
Authority
(EIOPA)
European
Securities &
Markets
Authority
(ESMA)
National
Banking
Supervisors
(NBB)
National
Insurance &
Pension
Supervisors
National
Securities
Supervisors
(new CBFA)
03/02/2011
Joint Committee
B. De hertekening van het toezicht in
België
4

Wet van 2 juli 2010 gewijzigd bij wet van 6 januari
2011
1) Oprichting van het Comité voor Systeemrisico's en
Systeemrelevante Financiële Instellingen (CSRSFI)
2) Bijzondere machten voor Twin-Peaks model
3) Maatregelen om beleggersbescherming te verhogen

Maatregelen om bescherming van financiële consument
verder te verhogen
03/02/2011
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
1. De wet van 2 juli 2010 - algemeen kader
5

Nationale evolutie
(in harmonie met de oprichting van Europese autoriteiten en in het verlengde van
tendenzen vastgesteld in de Euro zone)




de toenadering tussen macro- en microprudentieel toezicht was
reeds aangevat onder de wet van 2 augustus 2002 met de
oprichting van het Comité voor Financiële Stabiliteit
< 2011: prudentieel toezicht en toezicht op de gedragsregels
uitgeoefend door dezelfde ploegen
> 2011: toezicht op de gedragsregels gescheiden van
prudentieel toezicht
vanaf 2011: fusie tussen micro- en macroprudentieel toezicht
03/02/2011
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
1. De wet van 2 juli 2010 - Het CSRSFI (1)
6
Het Comité voor Systeemrisico's en systeem-relevante
Financiële Instellingen

Autonome instelling met rechtspersoonlijkheid

Samenstelling CSRSFI
DC NBB
03/02/2011
DC CBFA
+ 1 persoon aangeduid door
minister
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
1. De wet van 2 juli 2010 - Het CSRSFI (2)
7

SCRSFI - Opdracht







Bij te dragen tot het behoud van de stabiliteit van het
financiële systeem
Het monitoren van het financiële systeem om te kunnen
tussenkomen bij mogelijke bedreigingen
Het adviseren van de federale overheid
De coördinatie van het crisisbeheer
Het toezien op de systeemrelevante financiële instellingen (15
instellingen)
Het zich verzekeren van de informatie-uitwisseling
Bij te dragen tot de opdrachten van de Europese Raad voor
Systeemrisico's
03/02/2011
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
1. De wet van 2 juli 2010 - Het CSRSFI (3)
8

Specifieke bevoegdheden van het CSRSFI m.b.t.
de systeemrelevante financiële instellingen




Alle huidige beslissingsbevoegdheden waarover de CBFA
beschikt, plus
Vetorecht voor belangrijke strategische beslissingen
Het recht om bijzondere verplichtingen op te leggen
inzake
solvabiliteit, liquiditeit, risicoconcentratie en
risicoposities wanneer negatieve impact op stabiliteit
En het recht om bijzondere rapportering te vragen
03/02/2011
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
1. De wet van 2 juli 2010 - Het CSRSFI (4)
9

Organisatie van CSRSFI

Berust op de diensten van CBFA en NBB, ieder voor wat hun
respectievelijke bevoegdheden betreft:

Bereiden de beslissingen van het CSRSFI voor en voeren ze uit

Verrichten van inspecties

Deelnemen aan internationale colleges van toezichthouders
van de verschillende betrokken systeemrelevante financiële
instellingen
03/02/2011
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
2.
De wet van 2 juli 2010 - basis voor "Twin
Peaks" (1)
10


Artikel 26 van de wet
 "Teneinde de structuren inzake het toezicht op de financiële
sector te laten evolueren, neemt de Koning, door middel van
een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, alle
nodige maatregelen teneinde o.a. de opdrachten van de
NBB uit te breiden met het toezicht van prudentiële aard op
verschillende financiële instellingen
 Bevoegdheid voor Koning om maatregelen te nemen tot 31
maart 2011
Ontwerp volmacht KB wordt binnenkort voorgelegd aan
Ministerraad.
03/02/2011
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
2.
De wet van 2 juli 2010 - basis voor "Twin
Peaks" (2) (*)
11
Banken
ringsondernemingen
Beursvennootschappen
Prudentieel toezicht
NBB
CBFA
(Her)verzeke-
Vereffeningsinstellingen
(1)
Toezicht op de gedragsregels, de productregels en de
marktregels
ICB-beheervennootschappen
Vennootschappen
voor
vermogensbeheer
Tussenpersonen
(*) specifieke regeling voor pensioenfondsen
03/02/2011
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
2. De wet van 2 juli 2010 - basis voor "Twin Peaks" Bevoegdheidsverdeling ratione materiae (3)
12
- Prudentieel toezicht
- Toezicht op de financiële
stabiliteit
03/02/2011
- Markttoezicht
- Producttoezicht
- Gedragstoezicht
- Vergunning of inschrijving
tussenpersonen
- Financiële vorming
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
2. De wet van 2 juli 2010 - basis voor "Twin Peaks" Bevoegdheidsverdeling ratione personae (4)
13
Prudentieel toezicht
- Kredietinstellingen
- (Her)verzekeringsondernemingen
- Beursvennootschappen
- Vereffeningsinstellingen
- verrekeningsinstellingen
03/02/2011
Gedragstoezicht
- Kredietinstellingen
-Verzekeringsinstellingen
- Beleggingsondernemingen
- ICB beheervennootschappen
- pensioeninstellingen
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
3. De wet van 2 juli 2010 - Verhoging
beleggersbescherming (1)
14

Oprichting van een afzonderlijke dienst die instaat
voor de naleving van de gedragsregels (art. 54 van
de wet van 2 augustus 2002)

Verdere specialisatie van de ploegen

Gepaste verhoging van de effectieven

Aangepaste en evolutieve toezichtsmethodologie
03/02/2011
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
3. De wet van 2 juli 2010 - Verhoging
beleggersbescherming (2)
15

"Tracabiliteit" van financiële producten waarbij de "new CBFA" de
be-voegdheid krijgt om de nodige reglementen te nemen om:



De distributie van bepaalde producten met een hoog risico voor
retailcliënten te verbieden
Beperkingen of strikte voorwaarden op te leggen bij de commercialisering
ervan
Spiegelbevoegdheden voor ESMA
Mogelijkheid om MiFID uit te breiden tot de verzekeringsproducten
tak 21 en 23 met als doel



03/02/2011
Transparantie van vergoedingsstructuren
Regels inzake advies (zorgplicht)
Beroepsverenigingen zullen daarbij geconsulteerd worden
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
3. De wet van 2 juli 2010 - Verhoging
beleggersbescherming (3)
16

Toekenning aan de CBFA van nieuwe bevoegdheden voor een
a priori toezicht op de publiciteit met betrekking tot
rekeningen geopend bij financiële instellingen
Positieve ervaring van de CBFA voor wat ICB's betreft

Uitbreiding van de huidige regels inzake publiciteit bij
uitgiftes die op Belgisch grondgebied gebeuren en die niet
publiek zijn
03/02/2011
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
4.
Belangrijke
bepalingen
volmacht-KB (1)
voorzien
in
17




De verdeling van bevoegdheden tussen NBB en CBFA in de
diverse sectorale wetten en in de organieke wetten
Tussenpersonen blijven onder de bevoegdheid van de "new
CBFA" - verdere uitbouw van toezicht op andere
tussenpersonen in financiële sector
Registratie van Compliance officers van financiële instellingen
bij "new CBFA"
Regime van erkende revisoren die de "new CBFA" moeten
bijstaan in hun toezichtsopdracht op de naleving van
gedragsregels
03/02/2011
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
4.
Belangrijke
bepalingen
volmacht-KB (2)
voorzien
in
18

"New CBFA" bevoegd om bij te dragen tot de financiële
vorming van beleggers en spaarders

doel: informatie-assymetrie tussen de aanbieder van diensten en
producten en de cliënten te verkleinen

vormt ook onderdeel
toezichtsautoriteiten

new CBFA zal optreden als een katalysator

meerwaarde
economie
03/02/2011
voor
van
spaarder,
takenpakket
belegger,
van
Europese
maatschappij
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
en
C. Verdere verhoging van bescherming van
financiële consument (1)
19

Principeakkoord
over
de
versterking
van
de
consumentenbescherming bij het verstrekken van financiële
diensten





Coördinatie van klachtenbehandeling in de diverse sectoren
Nieuwe toezichtsinstrumenten zoals "mystery shopping"
CBFA bevoegd voor a priori toezicht op publiciteit inzake alle
financiële producten en diensten
Statuut van vermogensadviseur /financiële planner
Statuut van hypotheekmakelaar
03/02/2011
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
C. Verdere verhoging van bescherming van
financiële consument (2)
20
n
i
e
u
w
e
s
t
a
t
u
t
e
n
Vergunning/
inschrijving
a priori controle
publiciteit
Opvolging
wetgeving
Kredietmakelaars
CBFA
CBFA
FOD Economie
Kredietgevers
CBFA
CBFA
FOD Economie
Hypotheek-ondernemingen
CBFA
CBFA
FOD Economie
Hypotheekmakelaars
CBFA
CBFA
FOD Economie
Verzekeringstussenpersonen
CBFA
CBFA
CBFA
Tussenpersonen in bank- en
beleggingsdiensten
CBFA
CBFA
CBFA
"Financial Planners /
vermogensadviseurs"
CBFA
CBFA
CBFA
03/02/2011
BESLUIT
21
A. De hertekening van het toezicht in Europa
B. De hertekening van het toezicht in België
(wet van 11 juli 2010)





Algemeen kader
Het Comité voor Systeemrisico's en Systeemrelevante Financiële
instellingen (CSRSFI)
Naar een Twin-Peaks-model in België
Maatregelen
ter
verhoging
van
verhoging
van
beleggersbescherming
Belangrijke bepalingen opgenomen in ontwerp volmacht-KB
C. Verdere verhoging van de bescherming van de financiële
consument
03/02/2011
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIE WEZEN
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
Download