Notulen 11-04-16 - Eerste Jan Ligthartschool

advertisement
Notulen: 11-04-2016 Status: vastgesteld
Aanwezig:
Pieter (Bestuurder), Carien (voorzitter), Marius
JL HB: Carien, Nathalie, Lauran (notulist)
1e JL: Wendy, Merijn
JL Dr: Margot, Karin, Noura
JLR:
Sabine, Hanneke, Wendy
1
Opening door de voorzitter
Carien opent de vergadering om 20: 30 en heet Marius welkom bij zijn eerste GMR
bijeenkomst. Marius stelt zich kort voor.
2
Wijzigingen op de agenda
Agendapunt 12, Planning GMR 2016/2017 wordt toegevoegd.
3
Notulen vorige vergadering
De notulen van 07-03-2016 zijn, met inachtneming van onderstaande correcties vastgesteld.
 Aanwezig namens 1e JL Paul in plaats van Lauran
 Aanwezig namens JL Dr Karin in plaats van Margot.
4
Binnengekomen post
- 08-03
2e Nieuwsbrief RTC
- 08-03
Financiële stukken t.b.v. GMR
- 08-03
1e Nieuwsbrief RTC
- 31-03
Begroting en toelichting
- 08-04
DO notulen
- 11-04
3e nieuwsbrief RTC
Taakbeleid
5
Carien
Helma
Pieter
Carien
Pieter
Carien
Mededelingen Pieter Jansen
Pieter zal per 1 juni 2016 in dienst treden bij T-primair als directeur, hij vervangt hier Judith
Root. Hierin zit qua tijd een overlap met zijn huidige functie als bestuurder van de Jan Ligthart
groep, voor de invulling hiervan vindt afstemming plaats met Marius.
Er wordt een onderzoek gedaan door een externe adviseur met het oog op het gewenste
profiel van de toekomstige directeur van Huibeven nu Hans Thonissen vertrekt. De adviseur
spreekt met diverse geledingen in de school en doet een onderzoek naar opbrengsten e.d. Zijn
rapportage is uiterlijk 1 juni gereed.
Voor samenvoeging 1e JL en Yore komt Yvonne “in the lead”. Hierin zal afstemming
plaatsvinden met medewerkers voor afstemming onderwijsaanpak
De onderhandelingen voor de cao zijn vastgelopen, belangrijkste breekpunten zijn de Wet
Werk en Zekerheid en de transitievergoeding.
6
Begroting 2016 Jan Ligthartgroep
De opgestelde begroting voor JLG is overzichtelijk en geeft een goed inzicht in de verdeling
tussen de diverse scholen en inzicht de ontwikkeling van de begroting over de jaren heen.
Nav de begroting zijn de volgende vragen gesteld door Margot:
- Vanuit de overheid is geld beschikbaar gesteld tbv de jonge leerkrachten. Waar staat dit in
de begroting en is dit ook daadwerkelijk gebruikt hiervoor?
- Voor duurzame inzetbaarheid is € 500 per medewerker gereserveerd. Waar staat dit in de
begroting?
Pieter komt hier in de volgende GMR vergadering op terug.
7
Traject Personele Unie
De nieuwsbrief betreffende de Personele Unie is gereed en wordt z.s.m. verzonden.
De afstemming met de gemeenten loopt, vanwege verschillen in procedures tussen
gemeenten verschillen ook de doorlooptijden.
In de eerste helft van juni zal er tussen de GMR-ren van Opmaat en JLG in klein comité overleg
plaatsvinden over de Personele Unie.
8
RTC
Er is veel onduidelijkheid/onzekerheid onder de tijdelijke medewerkers. Er zal voor 14 april in
beeld gebracht worden welke tijdelijke medewerkers een herbenoeming krijgen als ze na 1 juli
nog werkzaam zijn. De communicatie hierover vindt plaats via directeur van betreffende
school.
RTC gaat door, besluit hierover volgt in week 14. Hierna dient dit de RvT nog te passeren.
Verwachting is dat dit half mei definitief is.
4% van het personeelsbestand van JLG zal opgenomen worden in het RTC, dit betreft circa 3,5
fte. Deze medewerkers blijven in dienst van JLG, in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen
dat ze ingezet kunnen worden bij andere besturen.
9
CAO
De vragen betreffende de CAO vanuit JLR en JL HV zijn besproken in directieoverleg. Pieter
stelt een algemene reactie op nav. vragen betreffende CAO dienen door medewerkers met
directeur besproken te worden.
Het taakbeleid is niet afgestemd op de huidige cao en dient aan gepast te worden Tevens is de
systematiek niet eenduidig over de verschillende scholen. Per school dient door de MR het
taakbeleid geëvalueerd te worden. De GMR heeft instemmingsrecht op het taakbeleid.
Er dient in de toekomst een keuze gemaakt te worden tussen het basismodel of het
overlegmodel. Dit agenderen voor het volgende overleg.
10
Duurzame inzetbaarheid
De proeverij is voor alle medewerkers opengesteld.
Er worden op stichtingsniveau geen kaders gesteld voor de duurzame inzetbaarheid, mogelijk
wel op schoolniveau. Dit wordt bepaald door de directeur.
Er is onduidelijkheid of er aanvullend budget is voor duurzame inzetbaarheid, bovenop het
scholingsbudget. Pieter gaat dit na.
11
Formatie op stichtingsniveau
Op Stichtingsniveau is momenteel 6 fte vacatureruimte, als volgt verdeeld Rendierhof + 4,
Driecant + 3,3, 1e Jan Ligthart -0,7, Huibeven – 0,6. Na de meivakantie zullen de interne
vacatures aangeboden worden. Tijdelijke krachten kunnen hier ook op solliciteren.
12
Planning GMR Opmaat/JLG
Tav de vergaderingen voor de GMR voor schooljaar 2016/2017 wordt voorgesteld om de dag
van overleg variabel te maken. Tevens wordt voorgesteld om regelmatig overleg te hebben
met de GMR van Opmaat, waarbij een delegatie van de GMR aanwezig zal zijn.
Carien stelt een voorstel op voor de vergaderdata voor schooljaar 2016/2017.
13
Rondvraag
Geen vragen.
14
Sluiting van de vergadering
Om uur sloot de voorzitter de vergadering.
Actielijst
GMR Jan Ligthartgroep Tilburg
Nr.
Datum
Actie
Besluit
1
11-04
Besluit
2
11-04
Besluit
3
11-04
Actie
4
11-04
Actie
5
11-04
Actie
6
11-04
Actie
11-04
Wat
Antwoord geven op gestelde vragen
betreffende de begroting.
Overleg plannen tussen GMR JLG en
opmaat
betreffende
diverse
onderwerpen
(Personele
Unie,
taakbeleid,
cao,
vergaderdata
gezamenlijk overleg, etc.).
In beeld brengen welke medewerkers
een herbenoeming krijgen indien zij per
1 juli nog werkzaam zijn.
Evaluatie en keuze basis-/overlegmodel
agenderen voor volgende GMR.
Nagaan of er extra budget, bovenop
scholingsbudget is voor Duurzame
Inzetbaarheid.
Voorstel
opstellen
voor
GMR
2016/2017.
Wie
Datum
Pieter
06-06
15-06
Pieter
14-04
Carien
06-06
Pieter
06-06
Carien
06-06
Download