Capita selecta in de fysiologie

advertisement
Studiefiche
Academiejaar 2016-2017
Capita selecta in de fysiologie (D012247)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 175 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
hoorcollege
35.0 u
practicum
12.5 u
begeleide zelfstudie
12.5 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Wouters, Patrick
De Baerdemaeker, Luc
De Hert, Stefan
GE23
GE23
GE23
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Science in de logopedische en audiologische
wetenschappen (afstudeerrichting audiologie)
Bachelor of Science in de logopedische en audiologische
wetenschappen (afstudeerrichting logopedie)
Gemeenschappelijk gedeelte Bachelor of Science in de
logopedische en audiologische wetenschappen
Schakelprogramma tot Master of Science in de logopedische en
audiologische wetenschappen (afstudeerrichting audiologie)
Schakelprogramma tot Master of Science in de logopedische en
audiologische wetenschappen (afstudeerrichting logopedie)
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Medelesgever
stptn
6
aanbodsessie
A
6
A
6
A
6
A
6
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Algemene, menselijke fysiologie
Situering
De communicatie dient gezien als een geïntegreerd deel van de menselijke fysiologie,
via talrijke aspecten sterk verbonden met andere belangrijke vitale mechanismen. Een
voldoende voorkennis van de voornaamste fysiologische werkingsmechanismen
gerelateerd aan deze communicatie is dan ook onontbeerlijk. Dit opleidingsonderdeel is
bedoeld om de studenten een inzicht te geven in de werking van vitale functies en de
werking van de aan de communicatie gerelateerde organen en orgaanstelsels. Vermits
het organisme opgebouwd is uit levende cellen, die talrijke gemeenschappelijke
kenmerken vertonen, worden voorafgaandelijk de algemene fysiologische
eigenschappen van de levende cellen besproken. Er wordt bijzondere aandacht
besteed aan de specifieke eigenschappen van exciteerbare cellen.
Inhoud
Het opleidingsonderdeel bevat 6 delen, met verschillende hoofdstukken:
1 Algemene fysiologie
2 Fysiologische eigenschappen van spier- en zenuwcellen
3 Neurofysiologie
4 Fysiologie van het autonoom zenuwstelsel
5 Vegetatieve fysiologie: Het hart en de bloedsomloop
6 Vegetatieve fysiologie: de ademhaling
Begincompetenties
Basiskennis van natuurkunde, scheikunde en biologie is aangewezen.
(Goedgekeurd)
1
Eindcompetenties
1 De student begrijpt de werking van vitale functies en de aan de communicatie
1 gerelateerde organen en orgaanstelstels in het menselijk organisme.
2 De student kan reflecteren over de voornaamste fysiologische aspecten van organen
1 en orgaanstelsels en hun eventuele essentiële of ondersteunende rol in het tot stand
1 brengen van communicatieve vaardigheden
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, practicum
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Een deel van de hoorcolleges worden via e-learning op Minerva aangeboden. Er
worden ook responscolleges voorzien voor vragen.
--Practica : workshops waar thema's gedoceerd in hoorcollege aan de hand van
praktische toepassingen herhaald en geïllustreerd worden.
Vier thema's : longfunctie, reflexen, bloeddrukmeting, zuurstofverbruik
Leermateriaal
Algemene en Menselijke Fysiologie met inbegrip van Neurofysiologie. J. Weyne Academia Press, Gent. Nederlands 25 euro
Referenties
Lauralee Sherwood : Human Physiology , from cells to systems. last edition, Thomson
Brooks/Cole.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Af te spreken in overleg met de lesgever.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Geïntegreerd schriftelijk examen bestaande uit meerkeuzevragen.
De deelname aan de practica is echter vereist en aanwezigheden worden
geregistreerd.
Studenten die gewettigd afwezig zijn op bepaalde dagen van het practicum dienen de
betrokken oefeningen op een ander tijdstip in te halen. Ongewettigde afwezigheid in
het practicum geeft aanleiding tot een totaal cijfer van maximum 9/20, ongeacht de
punten voor het theoriegedeelte.
Eindscoreberekening
Het totaal wordt herleid tot een score op 20 en vervolgens afgerond.
Standard setting (hogere cesuur) wordt toegepast.
(Goedgekeurd)
2
Download