1 NAH Behandelprogramma

advertisement
NAH
Behandelprogramma
“Door mijn ongeluk heb ik hersenletsel opgelopen. Daar kwam ik eigenlijk pas achter in het revalidatiecentrum. Mijn behandelaars lieten me zien hoe ik weer kon gaan lopen, hoe ik mezelf weer kon gaan wassen
en aankleden, maar ook hoe mijn geheugen te trainen en de dag weer te plannen. Samen met de andere
patiënten, waarvan sommige een beroerte hadden gehad, leerde ik weer maatschappelijk mee te komen.” Jenny de Jong, patiënt.
Wat is Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)?
NAH is schade aan de hersenen die iemand tijdens
zijn/haar leven oploopt. Oorzaken van NAH zijn
bijvoorbeeld een ongeluk, waardoor een hersenkneuzing (contusio) ontstaat, een val of klap tegen
het hoofd, een beroerte (CVA), een hersentumor
of een hersenontsteking (encephalitis).
Wat zijn de gevolgen?
Door NAH kunnen beperkingen optreden op
allerlei gebieden. Niet alle beperkingen zijn bij
iedereen aanwezig. Het kunnen zijn:
 verlammingsverschijnselen;
 evenwichtsstoornissen;
 gevoelsstoornissen;
 verminderd zien;
 problemen met de zelfverzorging;
 taal- en spraakproblemen;
 problemen met lezen;
 verlies van werk;
 veranderde rol in gezin en samenleving;
 karakterveranderingen;
 gedragsveranderingen;
 verminderd geheugen;
 concentratieproblemen.
Voor wie?
Het klinische behandelprogramma NAH is bedoeld
voor mensen die kort geleden schade aan hun
hersenen hebben opgelopen. U kunt niet zelfstandig thuis functioneren en u bent afhankelijk van
gespecialiseerde zorg en behandeling in het
revalidatiecentrum.
1004VT
I NF O@ S OP HI A R EV A LID A T I E. NL | WW W . S OP HIA R E V A LID A TI E. NL
Doel
Doel van het behandelprogramma is dat u zo
zelfstandig mogelijk thuis kunt functioneren,
eventueel met hulp van familie of (gespecialiseerde) thuiszorg.
Behandelteam
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis komt (op
verzoek van uw behandelend specialist) een
revalidatiearts bij u op bezoek. Hij beoordeelt of u
in aanmerking komt voor het klinische behandelprogramma NAH.
Het behandelteam bestaat uit de revalidatiearts,
de ergotherapeut, de fysiotherapeut, de logopedist, de maatschappelijk werker, de psycholoog,
de activiteitentherapeut en een team van verpleegkundigen en verzorgenden.
Ook kunnen andere behandelaars worden ingeschakeld, zoals de bewegingsagoog, de muziektherapeut of de seksuoloog.
Revalidatiedoelen
Het behandelprogramma start met een observatieperiode van twee tot drie weken. In die periode
brengen wij uw problemen in kaart en houden wij
een doelengesprek met u. Hierin geeft u aan wat u
tijdens de revalidatie wilt bereiken. Het behandelteam stelt hierna een behandelplan op. Tijdens de
revalidatieperiode bespreekt u met de revalidatiearts regelmatig wat u al hebt bereikt en wat u nog
moet doen om uw doelen te behalen.
Klinische Revalidatie | NAH – Behandelprogramma
Wat kunt u van het programma verwachten?
Het programma:
 informeert u over de gevolgen van uw hersenletsel;
 brengt de cognitieve gevolgen van uw hersenletsel in kaart door een neuropsychologisch
onderzoek;
 traint uw geheugen, aandacht, oriëntatie in
ruimte of tijd;
 traint het zitten, staan, lopen en traplopen;
 leert u zich te verplaatsen met een rolstoel;
 leert u zich buitenshuis te verplaatsen;
 adviseert u over uw zelfverzorging;
 biedt strategieën om taal beter te begrijpen en
te gebruiken;
 adviseert over het verkrijgen van hulpmiddelen
en voorzieningen;
 begeleidt u bij de verwerking en acceptatie van
het hersenletsel;
 helpt u uw huishoudelijke werkzaamheden en
dagbesteding beter aan te pakken.
Individuele behandeling en groepsbehandeling
Het behandelprogramma vindt zowel individueel
als in groepsverband plaats. De behandeling start
meestal individueel maar geleidelijk zult u ook
steeds meer aan groepen deelnemen. Het voordeel van groepsbehandelingen is, dat u uw ervaringen kunt uitwisselen met anderen, van elkaar
kunt leren, steun ontvangen en met elkaar kunt
oefenen. Voorbeelden zijn:
 woonkamergroep;
 handfunctiegroep;
 CVA gespreksgroep;
 afasiegroep;
 muziekluistergroep.
Zelf oefenen
Het revalidatieproces wordt versneld als u het
geleerde zelf oefent in de dagelijkse praktijk. U
kunt dit in het revalidatiecentrum doen en in de
proefweekenden thuis. Eventueel kunt u hiervoor
ook gebruikmaken van de proefwoning.
Partner/familie
Uw naaste omgeving speelt een belangrijke rol in
het revalidatieproces. Om die reden betrekken wij
uw partner, familie en/of vrienden bij enkele
onderdelen van het programma. Zij kunnen
deelnemen aan de partnergespreksgroep. Ook kan
het zijn, dat wij een beroep op hen doen voor het
regelen van praktische zaken, als u hiertoe niet
zelf in staat bent.
Duur revalidatie
De Klinische Revalidatie duurt gemiddeld drie tot
vier maanden. Afhankelijk van uw situatie kan
deze periode langer of korter zijn. Na ongeveer
drie weken wordt in de eerste teamvergadering
ingeschat hoe lang de behandeling gaat duren.
Tijdens de opname bereidt u zich voor, samen met
uw partner en/of familie en met uw behandelaars,
op terugkeer naar uw oude, aangepaste of nieuwe
woning. De definitieve ontslagdatum wordt in
overleg met u en uw partner en/of familie afgesproken.
Als het nodig is, komt u na ontslag in Poliklinische
Revalidatie. Daarin besteden we aandacht aan
vragen en problemen die u thuis of elders tegenkomt.
Nazorgpoli
Als u uit de regio Den Haag komt krijgt u na uw
revalidatiebehandeling een afspraak met de
nazorgconsulent in de nazorgpoli. De nazorgconsulent volgt u en uw partner (of mantelzorger)
voor de duur van een jaar. De praktijk heeft laten
zien dat patiënten na de revalidatie nog met veel
vragen kunnen zitten. Ook uw partner (of mantelzorger) is vaak zwaar belast. In de nazorgpoli is
nadrukkelijk aandacht voor juist deze problematiek. In het bijzonder is er aandacht voor de
onzichtbare gevolgen na het hersenletsel, zoals
cognitie, depressie, vermoeidheid, seksualiteit en
de zorglast van de mantelzorger.
Meer informatie
Hersenstichting Nederland
T 070 – 3608416
info @hersenstichting.nl
www.hersenstichting .nl
K R/ SR DH/ NAH/ 0 4. 2 01 4
Download