Poliklinische revalidatie bij Niet-Aangeboren Hersenletsel

advertisement
Poliklinische revalidatie bij
Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Revalidatiecentrum Breda
De doelgroep
Het behandelprogramma bij Revant Revalidatiecentrum Breda is bestemd voor
mensen met een Niet- Aangeboren Hersenletsel, die goed in staat zijn redelijk
zelfstandig te functioneren en thuis te verblijven. Onder Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH) verstaan we een hersenbloeding of een herseninfarct, maar
ook andere aandoeningen die vergelijkbare problemen veroorzaken en ook van
neurologische aard zijn.
Het doel
De revalidatie is gericht op het bevorderen van herstel en het leren omgaan met
de gevolgen van uw aandoening. Het doel hiervan is dat u maatschappelijk weer
zo optimaal mogelijk kunt functioneren.
Het behandelprogramma
Na een observatieperiode van twee tot vier weken wordt samen met u een
revalidatieplan opgesteld en een inschatting gemaakt van de duur van de
behandeling. In de periode erna worden behandeldoelen gerealiseerd die
bijvoorbeeld gericht zijn op het leren lopen, het gebruik van de aangedane zijde
en het herstel van de communicatie. Ook is er aandacht voor verwerking en
krijgen u en andere betrokkenen inzicht in veranderingen in emoties, denken,
doen en laten.
Behandelaars leren u allerlei vaardigheden voor dagelijkse activiteiten zoals uit
bed komen, wassen en aankleden, verplaatsen, communicatie en tijdsbesteding.
Alle behandelaars geven u op dezelfde wijze begeleiding waardoor het leren van
deze vaardigheden optimaal verloopt. De hulp wordt geleidelijk aan weer
afgebouwd.
In de eerste periode na het hersenletsel leiden behandelaars spontaan herstel in
goede banen. Zij werken bijvoorbeeld aan een goede beweeglijkheid van
gewrichten, correcte houdingen en bewegingen tijdens activiteiten en creëren een
gestructureerde omgeving. Daarnaast leren wij u te functioneren met de gevolgen
van de aandoening. Hiervoor kunnen (huis)aanpassingen en hulpmiddelen nodig
zijn. Onderwerpen als werk, sport, vervoersmiddel worden indien zinvol met u
doorgenomen.
Zonodig geven wij advies en verwijzen wij u naar de instanties die uiteindelijk
beslissen over aanpassingen en hulpmiddelen.
Gezien de aard van de veranderingen door het hersenletsel begeleiden wij u, de
revalidant, zo goed mogelijk en ook uw direct betrokkenen.
Het programma bestaat uit zowel individuele- als uit groepstherapieën, die
begeleid worden door verschillende teamleden. De behandeling in het
revalidatiecentrum wordt langzaam afgebouwd. Soms is het nodig de revalidatie
voort te zetten in de eerste lijn, bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut,
ergotherapeut of logopediste buiten het revalidatiecentrum.
Het behandelteam
Het revalidatieteam bestaat uit een revalidatiearts, een logopedist, een
neuropsycholoog, een maatschappelijk werker, een ergotherapeut, een
fysiotherapeut, een activiteitenbegeleider, een bewegingsagoog en een
revalidatietechnicus. Indien nodig wordt dit team nog aangevuld met andere
disciplines. Regelmatig bespreekt het team de voortgang van de revalidatie. De
doelen voor de komende behandelperiode worden dan op elkaar en op uw
hulpvraag afgestemd.
Overige informatie
Uw partner of andere naastbetrokkenen kunnen samen met u deelnemen aan een
algemeen voorlichtingsprogramma en is er voor hen gelegenheid met anderen in
groepsverband ervaringen uit te wisselen. Ook kunnen ze regelmatig de
verschillende therapieën volgen, waarbij informatie kan worden uitgewisseld met
de behandelaars en vragen kunnen worden gesteld.
Wilt u meer weten?
De compacte informatie in deze folder zal niet al uw vragen over de revalidatie bij
Niet Aangeboren Hersenletsel in de polikliniek beantwoord hebben. Uiteraard
kunt u met uw vragen altijd terecht bij de revalidatiearts of ieder ander lid van het
revalidatiebehandelteam.
Polikliniek
december 2011
Poliklinische revalidatie bij NAH versie 1.0
Download