Programmadirectie Hoogwaterbescherming Koningskade 40 2596

advertisement
Programmadirectie
Hoogwaterbescherming
Aanbevelingen voor conditioneringsonderzoek
Inleiding
In het najaar van 2013 heeft Marten Hoeksema zich vanuit de programmadirectie
HWBP verdiept in de verkennende onderzoeken conditionering voor aanleg van
natte projecten. Hiervoor is een casestudie ‘bodemonderzoek’ gedaan en hebben
een aantal interviews van ervaringsdeskundigen bij Ruimte voor de Rivier de
plaats gevonden. De belangrijkste inzichten uit deze case en gesprekken zijn in
onderstaand document vastgelegd.
Koningskade 40
2596 AA Den Haag
Postbus 93218
2509 AE Den Haag
(06) 35 11 94 09 /
(06) 35 11 94 13
Contactpersoon
Marten Hoeksema
Project begeleider
T 06 3103 9189
[email protected]
ming.nl
Datum
13 maart 2014
Onderscheid in conditioneringsthema’s
Kies bewust! Conditionering is de verzamelnaam voor een breed scala aan
voorbereidende thema’s/onderwerpen. Het meest optimale detailniveau voor een
onderzoek is sterk afhankelijk van het onderwerp en de fase van het project.
Een globale tweedeling kan gemaakt worden in ‘zachte’ en ‘harde’ onderwerpen.
Harde onderwerpen zijn de onderwerpen waarbij een situatie kan worden
voorspeld waarbij naderhand geen of zeer weinig discussie kan ontstaan over de
uitkomsten van het onderzoek. Denk hierbij aan Kabels en Leidingen en niet
gesprongen explosieven. Zachte onderwerpen zijn de onderwerpen waarbij de
voorspelbaarheid van een onderzoek lager is. Daarnaast is er bij deze
onderwerpen de kans dat een nieuw onderzoek andere uitkomsten geeft.
Voorbeelden hiervan zijn Natuur en bodem.


Voor de harde onderwerpen kan gesteld worden dat meer onderzoek in de
beginfase van een project loont: Het onderzoek geeft meer zicht op de
daadwerkelijke situatie buiten en de onderzoeksresultaten blijven ook
toepasbaar in een volgende fase van het project.
Voor de zachte onderwerpen geldt dat een zuiver doelgerichte aanpak zorgt
voor de meest effectieve besteding van middelen: Door in een onderzoek
enkel in te gaan op het gestelde doel (bijv. grondbalans) wordt de kans op
incongruentie tussen verschillende onderzoeken op hetzelfde onderwerp
gedurende een project zo veel mogelijk voorkomen.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een samenwerking van de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en
Milieu.
Pagina 1 van 2
Aanbevelingen






Begin iedere projectfase met een integrale risicosessie. Dit geeft dan ook
meteen de scope van de uit te vragen onderzoeken. Hierbij kunnen de
beschikbare handreikingen conditionering op de website
Hoogwaterbeschermingsprogramma.nl van dienst zijn.
Gebruik het risico en kansendossier bij verantwoordelijkheidsverdeling in een
uitvraag aan een externe partij.
Maak bewust keuzes in het uit te vragen detailniveau. Werk hierbij van grof
naar fijn. De benodigde gegevens kunnen hierdoor direct met het gewenste
detailniveau en niet eerder dan noodzakelijk worden uitgevraagd. Verjaring en
versnippering worden hiermee tegengegaan.
Betrek het bevoegd gezag bij de uit te voeren onderzoeken. Door op de
onderzoeksaanpak al (zwart op wit) instemming te krijgen wordt discussie
over de resultaten voorkomen.
Deel bij ‘zachte’ thema’s enkel de toetswaarnemingen, zonder de
bijbehorende interpretatie uit het onderzoeksrapport. Hierdoor worden bij
aanbesteding interpretatieverschillen te voorkomen.
Maak bij de verkenning- en planuitwerkingfase een overzicht van de
houdbaarheid van de onderzoeken. Hiermee kan het verlopen van een
onderzoek bij realisatie worden voorkomen.
Pagina 2 van 2
Download