Slide 1 - GoedBericht

advertisement
verwachting binnen Islam
de komst van Al Mahdi (= de gids);
beschreven in (vooral Sjiïtische)
overleveringen (zgn. Hadith);
2
President Ahmadinejad
voor de VN (2005, 2008):
De wederkomst van Isa
(=Jezus) en de wereldwijde
triomf van de Islam, is nabij…
Binnenkort zal Al Mahdi
verschijnen en de wereld
onder de heerschappij van
Allah brengen…
3
de ruiter op het witte paard…
En ik zag, en zie, een wit paard, en
die erop zat, had een boog en hem
werd een kroon gegeven, en hij trok
uit, overwinnende en om te
overwinnen.
2
Openbaring 6
4
zal een enorme vrede en welvaart in de
wereld brengen…
Terwijl zij zeggen: het is alles
vrede en rust, overkomt hun, als
de weeen een zwangere vrouw,
een plotseling verderf…
3
1Thessalonika 5
5
zal door nieuwe ontdekkingen vele
joden en christenen overtuigen van ‘de
waarheid van de Islam’…
En Jezus antwoordde en zeide tot
hen: Ziet toe, dat niemand u
verleide!
4
Matteüs 24
6
zal een zevenjarig verbond sluiten met
iemand uit het priesterlijk geslacht…
En hij zal het verbond voor velen
versterken, een week lang (=7 jaar);
in de helft van de week zal hij
slachtoffer en spijsoffer doen
ophouden…
27
Daniël 9
7
8
9
zal de Joden overwinnen en hen
slachten…
… op ontstellende wijze zal hij
verderf brengen, en wat hij
onderneemt zal hem gelukken;
machtigen zal hij verderven, ook het
volk der heiligen.
24
Daniël 8
10
zal Jeruzalem bevrijden en de
wederkomst van Isa inluiden…
Dan zal Ik alle volken tegen
Jeruzalem ten strijde vergaderen; de
stad zal genomen worden…
(…)
2
123
Zacharia 14
11
zal Jeruzalem bevrijden en de
wederkomst van Isa inluiden…
Dan zal YAHWEH uittrekken om
tegen die volken te strijden, zoals
Hij vroeger streed, ten dage van de
krijg…
3
123
Zacharia 14
12
zal Jeruzalem bevrijden en de
wederkomst van Isa inluiden…
zijn voeten zullen te dien dage
staan op de Olijfberg, die voor
Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan
zal de Olijfberg middendoor
123
splijten…
4
Zacharia 14
13
Isa (=Jezus) volgens de Islam:
NIET gestorven
14
Isa (=Jezus) volgens de Islam:
NIET gestorven
NIET opgestaan uit de doden
15
Isa (=Jezus) volgens de Islam:
NIET gestorven
NIET opgestaan uit de doden
NIET de Zoon van God*
* niet verwekt/opgewekt door God
16
inscriptie in de Rotskoepel
Er is geen God dan God; Mohammed is
zijn profeet (…) God heeft geen zoon…
17
Kinderen, het is de laatste ure; en
gelijk gij gehoord hebt, dat er een
antichrist komt, zijn er nu ook vele
antichristen gekomen
(…)
18
1Johannes 2
18
Wie is de leugenaar dan wie
loochent, dat Jezus de Christus* is? …
22
1Johannes 2
* Jezus is door zijn opstanding
officiëel tot “de Christus” gemaakt
Handelingen 2:36
19
… Dit is de antichrist, die de Vader
en de Zoon loochent…
22
1Johannes 2
20
… Dit is de antichrist, die de Vader
en de Zoon loochent…
22
1Johannes 2
20
21
Maar ook al zouden wij, of een engel
uit de hemel*, u een evangelie
verkondigen, afwijkend van hetgeen
wij u verkondigd hebben, die zij
vervloekt!**
8
Galaten 1
* de claim van Islam!
** vloek = zonder zegen
22
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards