RAADSZITTING 27 augustus 2015

advertisement
RAADSZITTING VAN 27 AUGUSTUS 2015
OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen
O 1 Verslag openbare zitting van vorige vergaderingen (25 juni en 13 juli) - goedkeuring
Geen opmerkingen.
Algemeen
O 2 Beëindiging verhindering raadslid Saskia Boone
De RMW dient akte te nemen van het einde van de periode van “verhindering” van raadslid Boone op 6 juli 2015. Vanaf dan
nam zij haar mandaat weer op.
Akteneming.
O 3 Mededelingen
Jaarverslagen 2014:
- WIVO Human Resources
- Vlaamse Woninginspectie
- Provincie Oost-Vlaanderen: Jaarboek 2014
- VVSG: Jaarbericht 2014
- Vertrouwenscentrum kindermishandeling in Oost-Vlaanderen
O 4 Verslagen diverse vergaderingen
- LOGO: verslag overleg lokale besturen 24 juni 2015
- Spoor2: verslag RVB OTC en SWP : 30 juni 2015
- Vast bureau van 4 juni 2015
Aankopen
O 5 Het uitvoeren van begrafenissen en crematies voor de periode van 01/11/2015-31/10/2019 – goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Huidige opdracht (toegewezen aan Leemans) loopt af op 30.10.2015;
Voorstel: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking)
raamovereenkomst voor de periode 01.11.2015 – 31.10.2019 (48 maanden). Raming: €5.000 incl. btw
Beslissing: goedkeuring lastenboek; gunning: onderhandelingsprocedure.
O 6 Aankoop informaticamateriaal – principebeslissing – wijze van gunnen
De opdracht betreft de aankoop van 4 producten: 2 desktops, 3 laptops (DVC, opnameverantwoordelijke, Bart DB), 2 tablets
(Bart D, raadzaal), 5 monitors (breed scherm, 60cm). Raming: €9.401 incl. btw
Voorstel: goedkeuring lastvoorwaarden, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (Hamse leveranciers)
Beslissing: goedkeuring lastenboek; onderhandelingsprocedure.
Financiën
O 7 Betaalbaarstelling investeringsfacturen
Factuur van 30.06.2015 van firma Tele Signal (TV’s): €6.229,95 akkoord
Factuur van 30.06.2015 van firma aQuizien, totaal €6336,24 (3 keukentjes) niet akkoord: werken in 1 keuken niet
goed uitgevoerd. (opm.: blanco formulier voorl. opl. in dossier; formulier ook invullen indien niet OK aub)
Vorderingsstaat nr.3 ALPAS (renovatie SF De Durme) van 01.07.2015, €8074,79 akkoord
Factuur van 09.07.2015All Solutions Technics (kasregister): €3766,73 akkoord
Factuur van 13.07.2015 van Symo Parasols: €15.323,44 akkoord
Factuur van 15.07.2015 van Metec (fietsenstalling): €6594,50 akkoord
O 8 Budgetwijziging nr 2 boekjaar 2015 – goedkeuring
Aanpassingen budget 2015:
1. Invoeging rekeninggegevens 2014: gecumuleerd resultaat vorige jaren
2. Aanpassing investeringsbudgetten:
- verhoging en reclassificatie Hoogstraat 20
- verlaging LOI wegens saldering overschot in 2014
- reclassificatie VIPA –WZC en inschrijving BEVAK subsidies
- schrapping investeringsbudget 2015 Nieuwstraat, seniorenontmoetingscentrum en nieuw Kinderdagverblijf wegens uitstel
tot later.
- correctie “overig beleid” investeringsbudget krib wegens niet opgenomen in overdracht
- aanpassing budget 2e fase WZC wegens overraming
- ter saldering van de kasbasis dienden bijgevolg de bestemde gelden AR130-reserve gemeentedotatie eveneens aangepast.
Deze wijzigingen zullen in een eerstvolgende aanpassing meerjarenplan 2014-2019 worden bijgewerkt alvorens de opmaak
van het budget 2016 kan worden gestart.
De budgetwijziging wordt toegelicht door de financieel beheerder.
Beslissing: Budgetwijziging nr.2 wordt goedgekeurd met 5 ja – stemmen tegen 3 onthoudingen.
O 9 Overeenkomst pensioenfinanciering AZW/AZN – principiële beslissing
Het betreft een overeenkomst tussen AZWaasland/AZ Nikolaas enerzijds en OCMW Sint-Niklaas en OCMW Hamme
anderzijds, over de financiering van de responsabiliseringsbijdrage op de pensioenen van de statutaire medewerkers het exFabiolaziekenhuis en ex-Stadskliniek die n.a.v. de ziekenhuisfusie in 1998 (AZ Waasland) en 2006 (AZ Nikolaas) werden
overgedragen. De responsabiliseringsbijdrage (RPB) is verschuldigd als de pensioenbijdragen (PBD) niet meer volstaan om
de pensioenlasten (PL) van de bedoelde werknemers (en hun rechthebbenden) te dekken. Voor de periode vanaf de fusie is
de RPB ten laste van de “overnemer”, voor de fusie is de RPB ten laste van het OCMW. De partijen kwamen overeen de
periode die door AZN (opvolger van AZW) moet worden gedekt te laten ingaan op 01.01.1998. De bestaansperiode van AZ
Waasland, juridisch werkgever van de statutaire medewerkers, zou worden verlengd zolang als nodig en nuttig (tot 2042).
Het AZN ontvangt vanwege de Federale overheid een subsidie voor deze RPB via het “Budget Financiële Middelen” (BFM) of
de vroegere “ligdagprijs”. Met het oog op de goedkeuring van het VIPA dossier (financieel plan) voor de bouw van het
nieuwe AZ Nikolaas, is het voor het ziekenhuis interessant dat er met de fusiepartners een onderling akkoord wordt gesloten
omtrent de financiering van deze bijkomende kosten voor het statutair personeel die in kunnen geraamd worden wat het
aandeel Hamme betreft op ca.10,6 miljoen). Wellicht moet, wat Hamme betreft, pas vanaf ten vroegste 2019 effectief een
RPB worden betaald. De tekst van het akkoord en de begeleidende tabellen met de simulaties voor elke partij, werden door
een technische werkgroep bestaande uit 2 vertegenwoordigers van AZN (algemeen directeur en juriste), en de financieel
beheerders van OCMW Sint-Niklaas en OCMW Hamme grondig voorbereid.
Het basisakkoord dat nu voorligt en waarvan de principes door de onderhandelende partijen werden aanvaard kan als volgt
worden samengevat:
De verschuldigde responsabiliseringsbijdrage wordt door de 3 partijen gedragen in den onderstaande volgorde:
1. de BFM vergoeding op RPB wordt integraal aangewend ter betaling ervan
2. de OCMW’s komen tussen in verhouding tot hun respectievelijk aandeel in de pensioenlasten voor 1998, beperkt tot
maximaal 100% van de RPB op hun “stand alone” situatie (voor Hamme max. 10,6 miljoen)
3. de OCMW ’s brengen een bonus in van een bedrag, jaarlijks in overleg te bepalen, berekend op de effectieve netto
responsabiliseringskost en de toegerekende pensioenlasten (punt 2).
4. Desgevallend wordt geput uit het “Noodfonds” aangelegd door AZN via reservering van het BFM.
5. indien dan nog een saldo rest wordt dit door AZN vereffend.
Voorstel: goedkeuring overeenkomst pensioenfinanciering AZN/AZW; voorafgaand advies CBS is gunstig.
Beslissing : unaniem akkoord met de overeenkomst.
O 10 Uitbetalingswijze VIPA-subsidie WZCM – jaarlijkse gebruikstoelage
VIPA vraagt het OCMW om tegen uiterlijk 30 september 2015 zijn definitieve keuze bekend te maken i.v.m. de uitbetaling
van de VIPA subsidie voor de bouw van het nieuwe WZC: ofwel de éénmalige uitbetaling van de nog verschuldigde subsidie
(9.931.073,55 euro) ofwel de verderzetting van de uitbetaling via de jaarlijkse “gebruikerstoelage”. Na onderzoek door de
financiële dienst blijkt het huidige systeem van de “gebruikerstoelage” het meest voordelige te zijn.
Voorstel: OCMW ziet definitief af van de éénmalige uitbetaling van de VIPA subsidie voor de bouw van het nieuwe WZC
Meulenbroek.
Beslissing : unaniem akkoord met voorstel om af te zien van éénmalige betaling subsidiebedrag. Behoud gebruikerstoelage.
O 11 Trimestrieel financieel rapport
Thesaurietoestand:
De totale rentebasis bleef op een hoog positief peil (4,6 miljoen). Einde 2e kwartaal 2015 komt de thesaurietoestand licht
beter dan de prognose (4,5). Stabiel gunstige financiële situatie.
Evolutie der budgetten: bij beleidsdomein “algemene financiering” lopen ontvangsten voor op uitgaven (door vastlegging
voor een volledig jaar van gemeentefonds en gemeentedotatie) en voor BD “kinderopvang” door het systeem van
voorschotten Kind en Gezin. Bij BD socio-financiële dienstverlening is er, zoals gebruikelijk, een ruime marge tussen budget
en vastlegging voor zowel uitgaven als ontvangsten.
Beheerscontrole:
Subsidierapport: te verwachten meerontvangst voor Maribel, ADV toelage en 3e luik; te verwachten minderontvangst RIZIV
dagforfait wegens daling met ca. €0,75/dag t.o.v. 2014
Cliëntenrapport: te verwachten minderontvangst residenten WZC Meulenbroek. Te verwachten meerontvangst poetshulp
DCB.
Akteneming.
Personeel
O 12 Afrekening gesco’s – kalenderjaar 2014
Recht op totaalbedrag van €221.154,91; RSZPPO heeft hiervan al €254.414,64 betaald onder de vorm van voorschotten. Het
saldo ( - €24.259,73) zal worden verrekend in de 2e betalingsschijf van 2015.
Akteneming.
O 13 Arbeidsreglement OCMW Hamme – goedkeuring
Het ontwerp arbeidsreglement (art.104,§6 en art.104,§1 en 2) werd besproken in het BOC (syndicaal overleg) van 18 juni
2015. Vanuit de diensten van het WZC Meulenbroek werden nog enkele opmerkingen geformuleerd die evenwel meer van
organisatorische aard zijn en geen wezenlijke aanpassingen meer vereisen van het voorliggende arbeidsreglement.
Voorstel: goedkeuring van het arbeidsreglement voor het personeel van de instellingen van het OCMW (WZC, KDV,
dienstenchequebedrijf) en van het arbeidsreglement van het gemeenschappelijk en specifiek OCMW personeel.
Beslissing: beide arbeidsreglementen worden goedgekeurd met 7 ja-stemmen tegen 1 onthouding (er werd onvoldoende
rekening gehouden met de opmerkingen van het personeel en van de vakbonden).
Sociale dienst
O 14 Overeenkomst tussen OCMW-Hamme, het gemeentebestuur Hamme en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
met betrekking tot het project Woonclub Hamme-Zele-Dendermonde – goedkeuring.
Het OCMW Hamme neemt samen met het gemeentebestuur deel aan het project Woonclub Hamme- Zele-Dendermonde.
Het project beoogt de ondersteuning en begeleiding van zwakke huurders op de huurmarkt. Het OCMW Hamme heeft als
opdracht om zwakke huurders op het Hamse grondgebied door te sturen naar de Woonclub. De provincie Oost-Vlaanderen
subsidieert een halftijdse opbouwwerker die actief zal zijn op het grondgebied van Hamme, Zele en Dendermonde. Het
project start effectief in de loop van augustus 2015 en loopt 1 jaar, mogelijk verlengbaar met 1 jaar.
Beslissing: unanieme goedkeuring van de overeenkomst.
Woonzorgcentrum
O 15 Offerte Eco Solutions – goedkeuring aankoop
De opdracht betreft het plaatsen van 5 GSM modules op de pompen in de verschillende putten: septisch, regenwater,
afvalwater, vetput. Indien een pomp niet werkt zal hierdoor een sms worden verzonden naar maximaal 5 GSM nummers. Op
die manier kunnen toekomstige defecten sneller worden ondervangen en kan vermeden worden dat de kelder onderloopt
wat een 2-tal weken geleden is gebeurd.
Offerte firma “Eco Solutions” Holsbeek:
5 GSM modules
per stuk €220
totaal: €1100
Plaatsing modules
€750
Totaal
€1850 + btw
Interventie van 11/08
€934,50 + btw
Voorstel: goedkeuring aankoop en plaatsing 5 GSM modules voor een bedrag van €1850 + btw; goedkeuring
interventiekosten van 11/08.
Beslissing: unaniem akkoord met de aankoop en plaatsing van 5 GSM modules op de pompen en met de interventiekosten
op 11.08.
O 16 Meerwerken WZCM – goedkeuring
Perceel 1: ruwbouw en afwerking
Verrekening 17 voor een bedrag van €4035+ btw uit hoofde van: verplaatsen + afbreken scheidingswand tussen fase I en
fase II; verplaatsen Heras hekwerk voor ingebruikname fase II; deur rokerslokaal fase II.
Perceel 7: los meubilair
Verrekening 2 voor een, bedrag van €31.640,58 +btw uit hoofde van: diverse aanpassingen in min en meer, in het bijzonder
betreffende meubilair fase II.
Perceel 9: gordijnen
Verrekening nr.2 voor een bedrag van €2988 + btw uit hoofde van aanbrengen rolgordijn Verosol + 1 extra overgordijn in
polyvalente zaal.
Beslissing: Unanieme goedkeuring van de voorliggende verrekeningen.
O 17 Aankoop programma’s en licenties Corilus Geracc voor het nieuwe DVC – gunning van de opdracht
Naar aanleiding van de ingebruikneming van het nieuwe dagverzorgingscentrum moet het bestaande programma Corilus
worden uitgebreid; overigens wordt het programma zelf – dat al gebruikt wordt in het WZC – ook aangepast.
Totale kostprijs: Licenties €2266,45+ opleiding €1447,39 + services €183,14 = €3896,98 + btw; totaal incl.btw : €4715,35.
Jaarlijks terugkerende kosten (onderhoud): €653,29 + btw = €790,48
Voorstel: goedkeuring aankoop + onderhoud
Beslissing: unaniem akkoord met de aankoop van programma’s en licenties Corilus Geracc.
O 18 Aanvraag erkenning 10 verblijfseenheden Dagverzorgingscentrum – principebeslissing
De raad dient een principiële beslissing te nemen tot aanvraag van de erkenning van het dagzorgcentrum “Den Oever”,
Marktplein 23, 9220 Hamme voor 10 opvangplaatsen. Deze beslissing houdt in dat binnen 1 jaar na de datum van de
erkenningsbeslissing zal voldaan worden aan de bepalingen over de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.
De beslissing moet bij de aanvraag voor erkenning worden gevoegd.
Beslissing: unaniem akkoord met principebeslissing aanvraag erkenning.
Bijkomende beslissing: unaniem akkoord met de openverklaring van 2 betrekkingen voor HT zorgkundige ten behoeve van
het DVC, bij interne mobiliteit; indien geen interne kandidaten: bij aanwerving
O 19 Bepaling prijzen verblijf in Dagverzorgingscentrum “Den Oever”
Er werd een kostprijsberekening gemaakt voor de uitbating van het DVC Den Oever. Het verwachte verlies wordt geraamd
op €60.100, waarbij wordt uitgegaan van een bezetting van 80%.
Een enquête bij de omliggende dagverzorgingscentra wijst uit dat de gemiddelde dagprijs die aan de gebruikers wordt
aangerekend, 20,5 euro bedraagt (min. €17, Ter Sig Wieze en max. 26,87, Robijn Sint-Eligius Zeveneken).
Voorstel: dagprijs €20; het vervoer moet nog worden geregeld. De gebruikers kunnen genieten van een tussenkomst in de
vervoerskosten vanuit de mutualiteit.
Beslissing: akkoord met prijsvoorstel; €20/dag; geen opvang met halve dagen. Opmerking over de prijs voor een avondmaal
(supplement) ,€4,5: is hoog; wat omvat deze maaltijd?
Toegevoegd punt:
O.20 Opvang asielzoekers Hamme
Op dinsdag 25 augustus zijn vanuit Fedasil 3 Irakese vluchtelingen (mannen) aangekomen. Zij worden ondergebracht in de
LOI woning Roggemanstraat 6.
Volgende week zijn nog 2 vluchtelingen te verwachten die zullen worden ondergebracht in Kaaldries 115 (bufferwoning).
Raadslid Rosschaert, die dit punt heeft toegevoegd aan de agenda, verwijst naar de oproep van de bevoegde
Staatssecretaris dat elke gemeente 1 extra gezin zou opvangen (bovenop huidige quotum) en vraagt wat de intenties zijn
van het bestuur.
De bufferplaatsen (2) zijn op vraag van Fedasil vrij gegeven voor opvang vluchtelingen. Met inbegrip van deze 2 bijkomende
plaatsen vangt OCMW Hamme nu 13 vluchtelingen op in LOI. Er zal contact worden genomen met Zonnige Woonst of
eventueel nog woningen ter beschikking kunnen worden gesteld. Het opvangen van meer vluchtelingen brengt wel meer
werk mee voor de sociale dienst omdat deze mensen veel begeleiding nodig hebben.
Download