raadszitting van 23 januari 2014

advertisement
VERSLAG RAADSZITTING VAN 23 JANUARI 2014
OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen
O 1 Verslag openbare zitting vorige vergadering - goedkeuring
Verslag zonder opmerkingen goedgekeurd. Algemene vraag om verslagen en documenten voor raadszitting
vanaf vrijdag op het extranet te plaatsen. Algemene vraag om de website OCMW te updaten en alle verslagen
op te nemen.
Algemeen
O 2 Mededelingen
- Remediëringsverslag inspectiebezoek Den Eendengaerd:
Inhoud remediëringsverslag: versterking opnamedienst (+0,5 VTE); afwijking aanvragen voor bewoner
– 65 jaar; aanpassing kwaliteitshandboek; update opnamedocumenten.
- Aanpassing Canon (indexering) SF Den Craenevliet en Den Eendengaerd: Den Craenevliet: van € 845,16
naar € 853,38/jaar; Den Eendegaerd: van € 685,20 naar € 664,60/jaar
- Mededeling faling Delicatesse Catering en overname dienstverlening door Delimeal:
Akteneming; 4 offertes werden ontvangen (Delimeal-Zwijnaarde - Ronny - Affligem, Culinor –
Destelbergen(enkel koud) , De Partychef Hamme) + machtiging aan de voorzitter om morgen vrijdag te
kiezen tussen Delimeal en Ronny op basis van bijkomende info over grammage porties en continuïteit
levering. Er wordt geen contract afgesloten.
- Dringende aankoop van 2 bijkomende tilliften (type Arjo) voor nieuw WZC zodat er op elke van de 8
afdelingen een tillift aanwezig is. Kostprijs : €9.306,6 incl. btw.
Akkoord met toevoeging aan agenda wegens hoogdringendheid en akkoord met voorstel tot gunning
aan Arjo.
O 3 Verslagen diverse vergaderingen
- Verslag vast bureau 12 december 2013
- Verslag raad van bestuur Woonaksent 16 september 2013
Aankoop
O 4 Aankoop informaticamateriaal – goedkeuring lastvoorwaarden en gunning
Lastvoorwaarden: levering van 2 Desktop PC en toebehoren; levering van 4 Notebooks en toebehoren; levering
van 5 breedbeeldschermen; levering van 1 grafische kaart. Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure
5 firma’s, alle actief in Hamme, werden aangeschreven; 2 firma’s hebben een offerte ingediend: PC Shop,
Pieter Vermeirelaan 9 en [email protected], Jules De Brouwerpark 28.
Voorstel: gunning aan de meest voordelige aanbieder, zijnde PC Shop Hamme, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van €6.072,68 + btw = €7.347,94
Of voorstel tot verdaging van dit punt naar de zitting van februari.
Beslissing: verdaagd naar zitting februari
O 5 Ramenwasser voor het patrimonium van het OCMW Hamme – gunning
8 firma’s werden aangeschreven een offerte in te dienen; 3 inschrijvingen kwamen binnen: Perfect
Windowcleaning Gent; Solar Cleaning Services Sint-Niklaas; ISS Industrial Cleaning NV, Vilvoorde.
Voorstel: gunning aan de economisch meest voordelige bieding: Perfect Windowcleaning , Gent, tegen de prijs
van €8.759,40 + btw = € 10.598,87 incl. btw; het contract vangt aan op 17 februari 2014.
Beslissing: verdaagd naar zitting februari
O 6 Raamovereenkomst levering 15 keukentjes SF De Durme – gunning
6 firma’s werden aangeschreven; 4 offertes werden ingediend: aQuizien, Heirbaan 256 Hamme; Van Moerzeke
Keukens, Dendermondse steenweg 9c, Hamme; EC-KEUKENS, Beveren-Waas, en Keukens D’Hondt, Moerheide
167 Hamme.
Voorstel: gunning van de opdracht aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder, zijnde
1
aQuizien, Heirbaan 256 Hamme tegen de prijs van €31.682,10 incl. btw.
of: voorstel tot verdaging naar volgende zitting
Beslissing: verdaagd naar zitting februari
Financiën
O 7 Betaalbaarstelling investeringsfacturen
-
-
Factuur van 23.12.2013 van de firma Iseco voor de leveringvan 5 regeneratiekarren voor een bedrag
van €70.500,36.
Factuur van 18.12.2013 van de firma Tele Signal voor de levering en plaatsing van hotel Tv’s voor een
bedrag van €77.723,62.
Factuur van 31.12.2013 van de firma Salubris voor de levering van een opzit schrob-zuigmachine voor
een bedrag van €8.833,88.
Factuur van 31.12.2013 van de firma SDP voor de implementatie van het nieuwe
tijdsregistratiesysteem voor een bedrag van €26.722,25 wordt voor een bedrag van €25.616,18
(gunningsbedrag) goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
Factuur van 07.01.2014 van de firma De Witte-Lietaer voor de levering van 200 dekbedden voor een
bedrag van €6.422,68.
O 8 Financieel rapport
Het financieel rapport van het laatste trimester van 2013 (09-12) wordt meegedeeld. Stabiel gunstige financiële
situatie. Voorlopige stand exploitatiebudgetten 2013 (volledig jaar): - 1.816.142.
Personeel
O 9 Indexatie premiebijdragen polis Collectieve Verzekering “Gezondheidszorgen” - mededeling
AXA deelt mee dat er een indexatie is van de premiebijdragen voor 2014: +2%.
Woonzorgcentrum
O 10 Dagprijs nieuw WZC Meulenbroek
kennisgeving goedkeuring prijzendienst – vaststelling dagprijs overgekomen bewoners
Bij brief van 27 december 2013 deelt de Prijzendienst van de FOD Economie zijn beslissing mee omtrent de
prijsverhogingsaanvraag voor de dagprijs in het nieuwe WZC voor de huidige bewoners.
De volgende prijsverhogingen worden toegestaan:
1-persoonskamer voor bestaande bewoners die verhuizen: €45,68 (+2 euro)
Kortverblijfkamer voor bestaande bewoners die verhuizen: €45,68 (+2 euro)
Koppelkamers voor bestaande bewoners die verhuizen:
€63,28 (+4 euro)
Supplementen:
Voor niet-inwoners van Hamme: + 2,75 euro
Was persoonlijke kledij:
+ 2,20 euro
In de brief wordt geen melding gemaakt van de dagprijs voor nieuwe bewoners in de nieuwbouw (vastgesteld
op €48,80/dag). Na vraag tot verduidelijking bij de bevoegde ambtenaar blijkt dat de nieuwe prijs van €48,80
mag toegepast worden voor nieuwe bewoners.
Vraag:
- Welke prijs wordt toegepast voor de bestaande bewoners die verhuizen naar de nieuwbouw en vanaf
wanneer wordt die prijs toegepast?
Beslissing: €45,68/dag 1-persoonskamer en €63,28/dag koppelkamer toepassen vanaf 1 april 2014. (
stemming: 6 voor, 2 tegen en 2 onthoudingen)
- Welke prijs wordt toegepast voor de bestaande bewoners die verbleven op een meerpersoonskamer aan een
lagere prijs dan een 1-persoonskamer, en vanaf wanneer?
Beslissing: € 45,68/dag vanaf 1 april 2014
- Welke prijs wordt toegepast voor de bestaande bewoners op een appartement die verhuizen naar de
nieuwbouw in een “dubbelkamer”, en vanaf wanneer?
Beslissing: € 63,28/dag per koppelkamer vanaf 1 april 2014
2
Punt toegevoegd bij hoogdringendheid:
Aanvraag aanpassing voorafgaande vergunning WZC Meulenbroek 18.05.2008 – Goedkeuring
Akkoord met behandeling in hoogdringendheid
Akkoord met aanvraag tot aanpassing voorafgaande vergunning voor een vervangingsnieuwbouw van 159
(2008) naar 174 woongelegenheden.
3
AANVULLENDE AGENDA
OPENBARE ZITTING
Algemeen
O 1 Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - advies
Het gemeentebestuur wenst de rechtspositieregeling voor zijn personeel aan te passen. Deze
rechtspositieregeling is van toepassing op de medewerkers van het OCMW die in een gelijkaardige functie als
het gemeentepersoneel zijn tewerkgesteld (“gemeenschappelijke graden”). In toepassing van artikel 270 van
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 moet de raad voor maatschappelijk welzijn voorafgaand advies
uitbrengen over deze aanpassing. Het betreft aanpassingen inzake de specifieke aanwervingsvoorwaarden, van
de specifieke bepalingen voor de evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder van de
gemeente en van de ombudsman, meerekenbare diensten van andere “overheden”, de functionele loopbaan
en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen van een aantal graden,
anciënniteitsvoorwaarden voor bevordering naar A5a-A5b, de pensioenleeftijd voor gemeentelijke
ambtenaren, omzetting van “verstoringstoelage” in inhaalrust, sommige bepalingen inzake
ouderschapsverlof,…
Beslissing: gunstig advies 9 ja-stemmen , 1 onthouding ( RPR zat niet in dossier vrijdag)
AANVULLENDE AGENDA 2
OPENBARE ZITTING
Algemeen
O 1 Vaststelling nieuw huishoudelijk reglement OCMW Hamme – goedkeuring
Raadslid Pletinck heeft huishoudelijk reglement opgesteld op basis van recentste versie VVSG en
aangevuld met huidige situatie OCMW Hamme. Goedkeuring had eigenlijk al moetengebeuren
bij begin van de legislatuur, quod non. Hij vraagt de goedkeuring van dit reglement.
De voorzitter stelt dat de goedkeuring van het huishoudelijk reglement aan de agenda zal worden
geplaatst van de zitting van februari .
BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen
B 1 Verslag besloten zitting vorige vergadering - goedkeuring
Personeel
B 2 Dringende aanstellingen – bekrachtiging beslissing secretaris
Liessens Audrey (KDV),bijkomend HT (vervangingscontract) van 13.01.2014 t/m 23.01.2014
Verheyden Inga (dienstenchequebedrijf), 30,40/38 van 13.01.2014 t/m 23.01.2014
B 3 Interimaire aanstellingen
Liessens Audrey, kinderverzorgster KDV, bijkomend HT vanaf 24.01.2014 tot terugkeer titularis
(vervanging Laureys Marijke)
Verheyden Inga (dienstenchequebedrijf), 30,40/38 verlenging verv.contract Martine Vlassenroot
vanaf 24.01.2014
Hurckmans Carmen, kinderverzorgster KDV, 7,60/38, verv.contract Ruys Catherine
De Leenheer Cindy, schoonmaakster Gesco WZC, 11,40/38, van 01.02.2014 – 28.02.2014,
verv.contract LBO
De Leenheer Cindy, schoonmaakster Gesco WZC, 7,6/38, verlenging van 01.02.2014 – 28.02.2014
Smedts Marcia, schoonmaakster Gesco WZC, 19/38, van 01.02.2014 – 28.02.2014
B 4 Tewerkstellingen art. 60 §7
4
Verlenging tewerkstelling art.60§7: Krasnic Avnija, groendienst gemeente: verlenging van 27.02.2014
t/m 03.03.2014 wegens onvoldoende dagen gewerkt.
Einde tewerkstelling: Krämer Anastassiya, Spoor2 Kringloop: einde 03.02.2014
B 5 Aanvraag borstvoedingsverlof logistiek assistent WZC Meulenbroek
Ruys Annelies, logistiek assistent, FT contr. WZC Meulenbroek: van 04.04.2014 t/m 19.05.2014
B 6 Beëindiging van een arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming – onmiddellijke
verbreking
Van Hecke Viviane, aangesteld in zitting van 19.12.2013 VT contractueel schoonmaakster onbepaalde
duur. Omzetting huidig contract in onderling akkoord.
Sociale dienst
B 7 Bekrachtiging dringende beslissingen OCMW-Voorzitter
B 8 Kennisgeving verslag BCSD 06/01/2014
5
Download