raadszitting van 26 september 2013

advertisement
RAADSZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2013
OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen
O 1 Verslag openbare zitting vorige vergadering - goedkeuring
Algemeen
O 2 Omgevingsanalyse – ontwerp – vaststelling
In overleg met het gemeentebestuur werd een gemeenschappelijke omgevingsanalyse gemeente – OCMW
opgemaakt. Het voorliggende document betreft een ontwerp. Er kunnen nog opmerkingen worden
geformuleerd, weliswaar beperkt, om de opmaak niet volledig te hoeven herbeginnen. Het document vormt een
“bijlage” van het meerjarenplan en is in die zin niet bindend voor de besluitvorming in het kader van de BBC.
Aan alle raadsleden zal tegen uiterlijk maandagavond 30 september een exemplaar van de Omgevigsanalyse
worden bezorgd. Hun opmerkingen kunnen tot vrijdag 4 oktober bij de secretaris worden ingediend.
O 3 Akteneming eedaflegging nieuwe raadsleden
De gemeenteraad nam in zitting van 11 september akte van de eedaflegging, dezelfde dag, van 2 nieuwe
OCMW raadsleden: Ann Peelman (Open VLD) loco Jo Laureys, en Jurgen De Malsche (SP.a) loco Fatima Gökce.
Gegevens nieuwe raadsleden kunnen bekomen worden op secretariaat.
O 4 Akteneming vervanging lid BCSD
De SP.a fractie, bij monde van raadsleden Rosschaert Jan en De Malsche Jurgen, hebben aan de secretaris een
verklaring overhandigd waarbij raadslid Jan Rosschaert Fatima Gökce zal vervangen als lid in het BCSD.
Verklaring op secretariaat. Dus Jan Rosschaert uitnodigen voor BCSD.
O 5 Mededelingen
- “Durven met dienstverlening”, studiedag VVSG , Gent 10 oktober 2013 (€95).
- “Aanbevelingen voor een woonbeleid dat rekening houdt met maatschappelijk kwetsbare groepen”,
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.
- Vertrouwenscentrum kindermishandeling Oost-Vlaanderen, Jaarverslag 2012.
- Familiehulp, Jaarverslag 2012.
- “leeftijdsvriendelijke gemeenten: een hefboom voor actief ouder worden”, Vlaamse Ouderenraad.
O
-
6 Verslagen diverse vergaderingen
Vast bureau 22 augustus 2013.
Woonaksent vzw, raad van bestuur 16.09.2013.
Spoor2, verslag RVB 27.08.2013; verslag RVB 26.06.2013.
Aankopen
O 7 Uitbreiding telefooncentrale campus Damputstraat – goedkeuring eindafrekening
Zie verslag stand van zaken; werking wordt goed bevonden; gunstig advies voor betaling investeringsfacturen:
- Fact. 13014320 van 21.08.2013
€5.869,35
- Fact. 13013051 van 23.07.2013
€1.610,88
De eindafrekening wordt goedgekeurd.
O 8 Herstellingswerken oprit en personeelsparking ziekenhuis
Er zijn 2 voorstellen:
- Grondige herstelling met volledige vernieuwing van de asfaltlaag: €61.145,55 incl. btw.
- Vullen van de putten en vervanging afwateringsrooster: ca. €10.000, incl. btw.
Beslissing: herstelling van de parking ( putten,roosters) niet heraanleg.
Financiën
O 9 Budgetwijziging 2013/1
Zie vooraf toegestuurd document.
Verhoging investeringsbudgetten met netto €163.000 (+763.000 – 600.000); brutoverhoging te financieren met
eigen middelen.
Exploitatie: verlaging werkingsopbrengsten met €193.500 en verlaging werkingskosten met €128.500;
werkingsresultaat en resultaat boekjaar verlaagt met €65.000 ( - 2.586.472);
Gunstig advies CBS 16.09.2013.
Budgetwijziging wordt goedgekeurd: 9 ja stemmen tegen 2 onthoudingen (Rosschaert en De Malsche omdat
zij zich ook bij goedkeuring budget 2013 hebben onthouden
O 10 Betaalbaarstelling investeringsfacturen
Zie punt O.7
O 11 Beleggingen voor eindeopstalvergoeding Eendengaerd en Craenevliet
Bekrachtiging vroegere beslissing tot machtiging van de financieel beheerder inzake de beleggingen met het
oog op de samenstelling van de eindeopstalvergoedingen voor de verwerving van serviceflats gebouwd door
Serviceflats Invest (BEVAK), Den Eendengaerd (€72.000) en Den Craenevliet (€36.000):
Goedgekeurd; belegging Den Craenevliet lager dan vorige jaren?
O 12 Budgethouderschap – vernieuwing delegatie – goedkeuring
De regelingen voor het budgethouderschap binnen het OCMW Hamme en de delegatie aan de diensthoofden
moeten worden bekrachtigd door de nieuwe raad. Delegatie aan vast bureau voor exploitatieuitgaven hoger
dan €2.500 en delegatie aan de diensthoofden voor de andere exploitatieuitgaven (lager dan €2.500).
Goedgekeurd met 9 ja-stemmen, 1 neen stem (Rosschaert) en 1 onthouding (De Malsche)
Woonzorgcentrum
O 13 Perceel 9: Overgordijnen en verticale blindschermen – gunning
Voorstel: gunning aan de firma COTESE bvba, Hoogveld 98A, Dendermonde, die het hoogste puntenaantal
bekwam in de algemene offerteaanvraag, voor een bedrag van €47.667,38 excl. btw (ramingsbedrag:
€75.610,50 excl. btw)
Gunning aan Cotese wordt goedgekeurd.
O 14 Brandverzekering WZCM – gunning
Onderhandelingsprocedure; 7 firma’s werden aangeschreven; 7 regelmatige offertes werden ingediend;
facultatief kon prijs worden opgegeven voor een brandverzekering met een vrijstelling van €1.250 en voor een
verzekering all-risk elektronica. Zie verslag van nazicht van de offertes opgemaakt door de financiële dienst. Na
intern overleg wordt voorgesteld de “all-risk” elektronica voorlopig niet te gunnen aangezien in de nieuwbouw
quasi uitsluitend volledig nieuwe apparatuur wordt geïnstalleerd die onder garantieperiode valt en bij schade
door bv blikseminslag binnen de reguliere brandverzekering wordt gedekt (nieuwwaarde).
Voorstel: gunning van de basisopdracht aan de firma met de meest voordelige regelmatige offerte, zijnde Ethias
Verzekeringen, Slachthuisstraat 73 te 9100 Sint-Niklaas tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€4.291,07 (geen BTW verschuldigd). De nieuwe verzekeringspolis gaat in de dag dat de staat van bevinding
wordt opgemaakt van de 1e fase van de nieuwbouw (4 december 2013) en het gebouw wordt overgedragen
aan het OCMW. De looptijd wordt bepaald op 1 jaar(12 maanden).
Beslissing: Unaniem gunning aan Ethias. Vraagje: Quid met dekking tegen blikseminslag als
bliksemafleidingsinstallatie niet aan de nieuwste normen voldoet?
O 15 Aankoop van 5 regeneratiekarren voor de keuken van het WZC Meulenbroek – goedkeuring lastenboek
en gunning van de opdracht
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
2 offertes werden ontvangen (Electro Calorique België, Antwerpen en ISECO international, Breda. Zie verslag
van nazicht van 19.09.2013;
Voorstel: gunning aan de meest voordelige regelmatige offerte rekening houdende met de gunningscriteria,
zijnde ISECO gevestigd te Minervum 7137 te 4817 Breda (NL) tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€57.595,43 excl. btw (€69.690,47 incl. btw).
Beslissing: unaniem akkoord voor gunning aan ISECO
O 16 Perceel 1: Verrekening nr.9 (BWO) – goedkeuring
Verrekeningsvoorstellen 14,16,17,18 en 19 van firma Vanhaerents (perceel 1 ruwbouw) voor een totaal bedrag
van €24.107,66 excl. btw.
Bijkomend: verrekening (BWO) nr.1 van perceel 6 vast meubilair (zie vorige zitting), aangepast: minwerk van
€ - 9.366.
Goedgekeurd.
O 17 Erkenning WZC Meulenbroek – aanvraag – mededeling Agentschap Zorg & Gezondheid
Verlenging erkenning RVT vanaf 01/01/2014.
Voor de RVT afdeling ( 90 bedden) moet een verlenging van erkenning aangevraagd worden. Voor de ROB
Afdeling (174 – 90) geldt een erkenning van onbepaalde duur.
Akkoord.
O 18 Tv’s op de kamers nieuw WZCM – wijze van gunnen – vaststelling van de voorwaarden
Opdracht:
- levering en plaatsing van een distributiesysteem voor aansluiting aan digitale TV met de mogelijkheid om een
infokanaal en infoscherm aan te sturen (“Hospitality TV”).
- Gebruik van hospital TV’s met identieke instelling.
- elke kamer en leefruimte te voorzien van een flatscreen TV + ophanging (te beslissen: leasing of aankoop)
Voorstel: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij enkel Telenetpartners worden
aangeschreven (Belgacom had een te dure oplossing): 164 kamer Tv’s, 8 Tv’s in kleine zitruimten en 8 Tv’s in
grote zitruimten.
Gunning in raad van oktober.
Beslissing: akkoord met voorstel. In prijsvraag zowel leasing als aankoop TV-toestellen vragen.
Download