RAADSZITTING 21 januari 2016

advertisement
RAADSZITTING VAN 21 JANUARI 2016
OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen
O 1 Verslag vorige vergadering - goedkeuring
Geen opmerkingen.
Extranet: niet alle documenten stonden tijdig op extranet; sommige bestanden konden niet worden geopend.
Algemeen
O 2 Mededelingen
 Brief Clement Van De Velde i.v.m. algemene vergadering Polder Schelde Durme Oost 2 maart 2016.
 Brief Staatssecretaris Asiel&Migratie – spreidingsplan.: bijkomend 9 plaatsen (nu 16)
 Activiteiten DVC Den Oever (promotie)februari- maart 2016.
Tijdelijk (!) worden ook opnames voor halve dagen toegelaten: aan dagprijs €10 + middagmaal(€7); 8.30u12u + middagmaal; 13u- 16.30 (vooraf evt. middagmaal).
O 3 Verslagen diverse vergaderingen
 Algemene vergadering AZ Waasland 14 december 2015 – verslag.
 Stuurgroep Interlokale vereniging Sociale Economie Scheldeland: verslag 23.11.2015.
 Verslag vast bureau 3 december 2015.
O 4 Aanduiding nieuwe afgevaardigden- raadsleden + plaatsvervangers in BCSD en Vast Bureau
Voorstel: actualisering afgevaardigden-raadsleden in bestuursorganen en hun vervangers n.a.v. wijziging
samenstelling raad.
Beslissing: principe is dat de vervanger van een raadslid ook de functies van het vroegere raadslid overneemt
in de bestuursorganen van het OCMW en in de organisaties waar het OCMW Hamme participeert. Indien de
fracties hiervan willen afwijken laten zij dit weten aan de secretaris. De nieuwe afgevaardigden worden dan
op de volgende zitting aangeduid.
Er wordt door het secretariaat een actueel overzicht gemaakt van de vertegenwoordiging van het OCMW in
bestuursorganen van diverse verenigingen en organisaties.
Financiën
O 5 Betaalbaarstelling investeringsfacturen
 Ereloonnota S3A Architecten dd.16.11.2015: €4.840. Akkoord.
O 6 Financieel rapport 2016-1
 De totale rentebasis (5.324.082)is licht gedaald t.o.v. einde 3e kwartaal 2015. De thesaurietoestand ligt
wat lager dan prognose wegens investeringsuitgaven De Durme en achterstal subsidies LOI, RMI en Wet
’65. Stabiel gunstige financiële situatie.
 Om de financiële risico’s van “responsabilisering AZW” (max. 14 mln euro in de periode 2019-2060) en
“leasingkost na wegvallen gebruikstoelage” (2,2 mln euro in periode 2032 -2035) niet uitsluitend bij de
toekomstige generaties te leggen, is het aan te raden om vanaf 2016 te straten met “bestemming
gelden” voor deze specifieke uitgaven, zoals dat bvb gebeurt voor eindeopstalvergoeding BEVAK flats.
 Liquiditeitenprognose: bestendiging van de exploitatiethesaurieën op ca. 5,6 mln euro einde april 2016
 Evolutie der budgetten 2015: zie standopgaven: geen overschrijding van budgetten per beleidsdomein.
 Beheerscontrole 2015:
Subsidierapport: te verwachten meerontvangst voor maribel, ADV-toelage, LOI en 3e luik; totaal ca.
€110.000
Cliëntenrapport: te verwachten lichte meerontvangst poetshulp DCB en ontvangst WZC: ca. €40.000
Minderontvangst voor kribbe en DVC: ca. €30.000
Akteneming.
OPENINGSUREN SECRETARIAAT
ELKE WERKDAG VAN 9 UUR TOT 12 UUR
Kinderopvang
O 7 Renovatie vloerbekleding IBO De Roefel – gunning van de opdracht
Voorstel tot verdaging naar volgende zitting.
Personeel
O 8 Brief Departement Werk & Sociale Economie in verband met afrekening + regularisatie contingent
gesco’s – mededeling
Brief 18.12.2015: afrekening gesco’s 1e kwartaal 2015: recht op een totaalbedrag van €55.150,41. RSZPPO
heeft hiervan al €61.353,66 betaald onder de vorm van voorschotten. Saldo van € – 6.203,25 zal worden
verrekend.
Akteneming.
O 9 Indexatie premiebijdragen polis Collectieve Verzekering “Gezondheidszorgen” – mededeling
AXA deelt op 16.12.2015 mee dat er een indexatie zal plaatsvinden voor 2016 van de premiebedragen
hospitalisatieverzekering. De geïndexeerde jaarlijkse premie, verhoogd met RIZIV bijdrage (10%) bedraagt
voor 2016:
Jonger dan 21 jaar:
€48,96
21 – 49 jaar:
€122,89
50 – 64 jaar:
€246,05
65 – 69 jaar:
€369,34
+ 70 jaar:
€491,96
Akteneming; vraag naar financiële impact van deze indexatie op budget 2016.
O 10 Vaststelling contingent jobstudenten 2016
Voorstel:
WZC Meulenbroek:
8 VTE
KDV Zonnebloem:
1 VTE
IBO De Roefel:
2 VTE
Beslissing: akkoord met het voorstel. Kandidaturen kunnen worden ingediend; aanstelling indien mogelijk in
raad april.
O 11 Samenwerking met “let us work” – tewerkstelling buitenlandse verpleegkundigen – goedkeuring
Omdat nog steeds onvoldoende verpleegkundigen in dienst zijn om de kwaliteit en de continuïteit van de
zorgverlening in het WZC te garanderen wordt voorgesteld om over te gaan tot de aanwerving van 2 (tot
max.3) buitenlandse verpleegkundigen.
De firma “Let’s Work” is nog bijna de enige die op dit terrein actief is. Zij rekruteren bachelorverpleegkundigen (weddenschaal BV1-BV3) in Portugal en HBO verpleegkundigen (weddenschaal C3-C4) in
Roemenië. De kandidaat verpleegkundigen krijgen in hun land een intensieve opleiding Nederlands zodat een
basiskennis aanwezig is bij hun tewerkstelling. De firma zorgt voor een screening en selectiegesprek (Skype of
ter plekke) tussen WZC en de kandidaten. Als zij naar België komen worden zij begeleid o.m. bij het zoeken van
een woning en bij hun verblijf gedurende de eerste maanden. Van het OCMW wordt verwacht dat de
geselecteerde kandidaten een contract onbepaalde duur krijgen.
Kostprijs werving en selectie (éénmalig):
Voor Roemeense VPK: €5.000/persoon
Voor Portugese VPK: €7.000/persoon
Wanneer meer dan 1 VPK aangevraagd wordt een korting toegekend.
Voorstel: samenwerking met “Let’s Work“ (Roeselare) voor de aanwerving van Roemeense HBO
verpleegkundigen.
Beslissing: unaniem akkoord dat een samenwerkingsakkoord wordt afgesloten met “Let’s Work” voor de
tewerkstelling van 1 tot 3 (gefaseerd) HBO verpleegkundigen in het WZC Meulenbroek(€5.000/persoon)
OPENINGSUREN SECRETARIAAT
ELKE WERKDAG VAN 9 UUR TOT 12 UUR
O 12 Samenwerking met Consulting firma – interim-management WZCM – goedkeuring
Teneinde de continuïteit van leidinggeven in het WZC Meulenbroek te verzekeren na het vertrek van de
huidige directeur en gedurende de aanwervingsprocedure wordt voorgesteld om met een “interim-directeur”
te werken gedurende ongeveer 6 maanden.
Voor deze dienstopdracht zijn 2 offertes ingekomen die ter zitting worden toegelicht door de
vertegenwoordiger(s) van de firma.
Probis doet een voorstel aan OCMW Hamme voor interim-management WZC Meulenbroek voor een periode
van 6 maanden a rato van 3 dagen per week. De facturatie gebeurt maandelijks en er wordt een regietarief
gerekend van €478,58 + btw per half dagdeel (4 uur) + een forfaitaire verplaatsingskost van €51/dag + btw.
Totaal per half dagdeel: €634,44 incl. btw.
Er werden nog 2 andere firma’s gecontacteerd: CC Consult (Sint-Agatha-Berchem) maar die hebben
momenteel niemand ter beschikking en Moore Stephens.
Moore Stephens: werkt aan een dagtarief van €840/dag of €420/dagdeel van 4 uur excl. btw (€508, incl.
btw).
Hoe deze firma’s het interim management concreet aanpakken wordt ter zitting toegelicht.
Na de voorstelling van het interim-management door beide firma’s, wordt de zitting even geschorst.
De zitting wordt hernomen en de voorzitter stelt voor de opdracht te gunnen aan PROBIS omwille van de
positieve ervaringen die OCMW Hamme in het verleden, voor de aanstelling van de huidige directeur, al had
met de aanpak van het interim-management van Probis.
Een raadslid vraagt de geheime stemming wat door de voorzitter wordt toegestaan.
Beslissing: 10 stemmen voor PROBIS en 1 stem voor Moore Stephens.
O 13 Openverklaring betrekking directeur ouderenvoorzieningen
Nadat de raad (in besloten zitting) het ontslag van de directeur WZC heeft aanvaard, is het de bedoeling de
procedure te starten voor de aanwerving van een nieuwe directeur. Hiervoor is een “openverklaring van de
betrekking” door de raad nodig. De verdere afhandeling van de procedure tot en met de uiteindelijke selectie
van 1 of meerdere kandidaten is een bevoegdheid van de voorzitter en het vast bureau. De aanstelling van een
nieuwe directeur, uit de geslaagde kandidaten, gebeurt door de raad.
Beslissing: unaniem akkoord voor de openverklaring van de betrekking van “directeur
verzorgingsinstellingen”.
Woonzorgcentrum
O 14 Meerwerken WZCM – goedkeuring
Nihil.
O 15 Afsprakennota SF en WZCM
Voorstel: verdaging tot na overleg met zorginspectie .
Op 17 februari is er zorginspectie in de SF De durme; aan de inspecteur zal de ontwerp-afsprakennota worden
voorgelegd met verzoek tot nazicht op de overeenstemming met de regelgeving.
Beslissing: unaniem akkoord met het voorstel.
OPENINGSUREN SECRETARIAAT
ELKE WERKDAG VAN 9 UUR TOT 12 UUR
Download