Verslag raadszittiing 20/10/2016

advertisement
PROVINCIE ANTWERPEN
OCMW SCHILDE
NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van 20 oktober 2016
Aanwezig: mevr. Scholiers L. Voorzitter,
mevr. Argüelles A., mevr. Braem N., dhr. Cautereels W., mevr. Vanhoutte M., dhr. Goemaere
F., dhr. Jacobs H., mevr. Struyf M., mevr. Tutelaars R., dhr. Hanssen H., mevr. Duchateau
N.,Raadsleden;
dhr. De Rycke E., Secretaris.
Openbare zitting:
01
Goedkeuring verslag van de raadszitting d.d. 15/09/2016.
Het verslag van de raadszitting d.d. 15.09.2016 wordt eenparig goedgekeurd mits correctie
van telkens 1 tikfout bij respectievelijk de agendapunten 5 en 10.
02
Aktename beslissingen van de OCMW-Secretaris gedurende de maand
september 2016.
De Raad neemt akte van de beslissingen van de OCMW-Secretaris gedurende de maand
september 2016. Mevr. Scholiers H., OCMW-Voorzitter, merkt op dat in het verslag een
tikfout dient te worden gecorrigeerd.
03
Opvolging openstaande punten vorige vergadering.
Mevr. Scholiers H. licht het agendapunt toe. Dhr. Verstraeten Josephus heeft aan het OCMW
€ 150 geschonken. Tijdens de vorige zitting werd beslist deze schenking te aanvaarden en aan
betrokkene te vragen voor welke doeleinden het centrum deze gelden bij voorkeur dient te
besteden. Hij heeft ons geïnformeerd dat hij er de voorkeur aangeeft dat het OCMW deze
bedragen zou gebruiken als een extra steun aan moeders met kinderen.
De Raad neemt akte van een mail d.d. 19.10.2016 van Alarm Wouters waarin hij
argumenteert waarom hij geen regelknoppen zou aanbrengen op de kachels van de
serviceflats “Hof van Picardiën”.
04
Bespreking budget 2017 en meerjarenplanning 2014-2020.
De Raad neemt kennis van de budgetvoorstellen 2017 van de diverse diensten van het
centrum. De OCMW-Secretaris informeert de Raad dat er nog 2 bijkomende vragen zijn, nl
de bevordering van een ongeschoolde arbeider tot geschoolde arbeider en het aanwerven van
een deeltijdse (1/5) arbeidstrajectbemiddelaar via Kina. Uiteraard dient er nog worden
nagegaan of alle budgetvoorstellen gerealiseerd kunnen worden met de voorziene
gemeentelijke toelage. Een verhoging van deze toelage is niet mogelijk. Mevr. Duchateau N.
informeert de Raad over een hitteprobleem in het kinderopvangcentrum het Appeltje. Er zou
slechts 1 ventilator beschikbaar zijn. Zij stelt voor om na te gaan of er eventueel een airco
geplaatst kan worden. Dhr. Hansen H. denkt hierbij aan een warmtepomp. Verder vraagt
mevr. Duchateau N. om een afsluiting te plaatsen tussen het terras en het gras in het Appeltje.
Beide voorstellen zullen besproken worden met het diensthoofd van de kinderopvangcentra.
05
Bespreking mail van de Kerkraad Sint Guibertus i.v.m. het uit onverdeeldheid
treden van gronden gelegen aan de Moerhoflaan/Dennenlaan te 2970 Schilde.
De Raad neemt kennis van een mail d.d. 08.10.2016 van de Kerkraad van de parochie St.
Guibertus betreffende een eerdere mail d.d. 10.07.2016 over de gezamenlijke gronden aan de
Moerhoflaan/Dennenlaan te Schilde. De Kerkraad heeft de beslissing genomen om de
opdeling van deze eigendom te realiseren en wenst met het OCMW uit onverdeeldheid te
treden. Concreet stellen zij voor dat het OCMW deze gronden zou overkopen voor de verdere
realisatie van sociale woningbouw. Mevr. Scholiers H., OCMW-Voorzitter informeert de
Raad dat de gronden aankopen geen optie is voor het centrum omdat er geen geld voor is. De
Raad neemt dan akte van de vraag van de Kerkraad en beslist eenparig dat er een vergadering
wordt georganiseerd tussen beide partijen betreffende deze materie.
06
Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met de erkende
vervoerder Handicar Zoersel.
De Raad neemt kennis van het voorstel van Handicar Zoersel om een addendum goed te
keuren bij de oorspronkelijke overeenkomst. Voor het OCMW zijn er twee nieuwe
verplichtingen:
- De aankoop van winterbanden: kostprijs: € 600.
- Er dient vorming te worden georganiseerd voor de bestuurders. Er is een basisopleiding van
35 uur en een permanente opleiding van 6 uur per jaar. Kostprijs is nog niet bekend. Tijdens
de bespreking blijkt dat er onduidelijkheden zijn over dit dossier. Wat betreft de opleiding
heeft de OCMW-Secretaris andere informatie vernomen van de dienstverantwoordelijke van
Handicar Zoersel dan het diensthoofd Thuiszorg tijdens een vergadering. Ook dient nog
nagegaan te worden of er geen sprake is van eventuele financiële overcompensatie door de
overheid. Mevr. Scholiers H. stelt dan voor om het agendapunt te verdagen naar de
eerstvolgende zitting. Dit voorstel wordt eenparig goedgekeurd.
07
Kennisname start vrijwilligersproject in de cafetaria van de
assistentiewoningen “ Molenerf “.
De Raad neemt kennis dat met ingang van half september 2016 de cafetaria van de
assistentiewoningen “Molenerf” opengesteld wordt voor de bewoners en hun familie dank zij
de inzet van vrijwilligers. Dit om de 14 dagen, telkens op een zaterdag, van 13.30 uur tot
16.30 uur. Het initiatief heeft succes. De bedoeling is nu om met meer vrijwilligers de
cafetaria elke zaterdag open te houden. Eén van de prioritaire beleidsdoelstellingen van het
OCMW wordt hiermee gerealiseerd.
08
Gunning geluidsisolatie van het plafond van het kinderopvangcentrum ‘t
Wezelke.
De Raad neemt kennis van een mail d.d. 20.10.2016 van de VBS Heilig Hart van Maria
waarbij de directeur het OCMW toestemming geeft om in het Wezelke werken te laten
uitvoeren aan het plafond om geluidsoverlast te beperken. De OCMW-Secretaris licht het
dossier toe. Op basis van een bestek, opgemaakt door architect Van Soens R. werd prijs
gevraagd aan 7 firma’s. Twee firma’s hebben een offerte ingediend, nl. de firma Herman NV,
Veldkant 4, 2550 Kontich, die werkt met een akoestische pleister- en gipskartonwerken,
gevraagde prijs € 8.658,53 excl. btw. En de firma Icoustic bvba, Liessel 1, 2440 Geel, die een
asona akoestisch pleister van 25 mm voorstellen. Kostprijs: € 3.184 excl. btw. Gelet op het
verschil in kostprijs en de superieure kwaliteit van een asona akoestische pleister, volgens de
architect, adviseert hij de Raad om de opdracht te gunnen aan de firma Icoustic. De Raad
komt dan tot volgende besluitvorming:
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 betreffende
de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, in het bijzonder op artikel 26, §1 1°, a);
Gelet op het K.B. van 15.07.2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in
de klassieke sectoren, in het bijzonder op artikel 105;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 16.06.2016 houdende de vraag aan architect Van Soens
R. om een bestek op te maken voor deze opdracht;
Overwegende dat prijs werd gevraagd aan 7 firma’s voor deze opdracht en dit op basis
van voornoemd bestek;
Overwegende dat 2 firma’s een offerte hebben ingediend;
Overwegende dat de laagste regelmatige prijs werd ingediend door de firma Icoustic
bvba, Liessel 1, 2440 Geel, voor het bedrag van € 3.184 excl. btw;
Overwegende dat er een toereikend krediet voorzien is in het investeringsbudget 2016;
Op voorstel van de Voorzitter;
Na erover beraadslaagd te hebben;
Besluit eenparig:
Art.1: De opdracht voor de levering en plaatsing van een asona akoestisch pleistering aan het
plafond van het kinderopvangcentrum ‘t Wezelke, wordt gegund aan de firma Icoustic bvba,
Liessel 1, 2440 Geel, voor het bedrag van € € 3.184 excl. btw.
Art.2: Dit besluit wordt opgenomen in de lijst voorzien bij artikel 254 van het decreet van
19.12.2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s.
09
Goedkeuring plan van aanpak voor de verhoging van het veiligheidsgevoel
van de medewerkers van het Sociaal Huis.
De OCMW-Voorzitter licht het agendapunt toe. De Raad heeft in zitting van 21.04.2016
kennis genomen van het advies van Igean i.v.m. het onveiligheidsgevoel bij verschillende
personeelsleden. In het kader van dit rapport werd de werking van de parlofoon nagekeken en
hersteld. Aan elk personeelslid werd uitgelegd hoe hij /zij de parlofoon dient te bedienen. De
buitenverlichting zal conform het advies van Igean voor het begin van het winteruur in orde
worden gebracht. Dit met eigen personeel.
Een betaalbare opleiding over het omgaan met agressieve klanten zal worden georganiseerd.
Dhr. Jacobs H. vraagt om na te gaan wat de aankoop van een kleine camera in de inkomhal /
voordeur kost. Wat betreft de aankoop van draadloze noodknoppen bij Tyco (kostprijs (1.492
excl. btw) stelt de Voorzitter voor om deze aan te kopen mits de personeelsleden, onder de
leiding van de OCMW-Secretaris, actief aan de slag gaan met de nota van dhr. G. Van de
Wiele, preventieadviseur psychosociale aspecten van Igean betreffende het ontwikkelen en
implementeren van een agressiebeleid. Dit voorstel wordt eenparig goedgekeurd.
Download