Sjabloon Financieel verslag

advertisement
FINANCIEEL VERSLAG <acroniem MIP-ICON project> <partner>
Elke begunstigde dient een financieel verslag op te stellen volgens dit sjabloon. Die financiële verslagen kunnen
gebundeld worden door de coördinator of individueel aan MIP worden toegezonden, maar het financieel verslag is
slechts volledig als MIP van alle begunstigden het verslag heeft ontvangen.
Let op : elk financieel verslag moet ondertekend worden door de rechtsgeldige vertegenwoordiger.
Een financieel verslag kan niet per e-mail worden ingestuurd.
ALGEMENE GEGEVENS
Projectnummer:
Uw naam en organisatie:
Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de persoon die gemachtigd is bijkomende informatie te
verschaffen:
Datum van dit financieel verslag:
PERSONEELSKOSTEN
Stel per werkjaar of indien u dit verkiest per boekjaar/kalenderjaar een kostenstaat van het personeel op volgens de
tabel. Het betreft de reële personeelsbezetting zoals gerapporteerd in de prestatiestaat, met reële personeelskosten
die gestaafd dienen te worden met loonfiches, die steeksproefsgewijs door MIP zullen opgevraagd worden, en dus
niet met het verslag moeten meegestuurd worden.
Volg bij de bepaling van de kosten de regels opgenomen in het toelichtingsdocument “regeling voor de kosten”.
Indien er specifieke afspraken zijn gemaakt met MIP m.b.t. de bepaling van de personeelskosten, kan daar
vanzelfsprekend naar verwezen worden.
personeelskosten voor het jaar lopend van <datum> tot <datum>
naam personeelslid
brutoloon op
jaarbasis (1)
extra legale
voordelen op
jaarbasis
aantal gepresteerde mm
aangerekende
kost (2)
totaal personeelskosten
(1)
brutoloonkost incl. vakantiegeld, eindejaarspremie en RSZ werkgever
(2)
brotoloonkost + extra legale voordelen, geproratiseerd voor de bezetting
1 |3
templates verslaggeving MIP-ICON projecten – juli 2011
OVERIGE KOSTEN
Geef aan welke van onderstaande opties van toepassing is. Raadpleeg het toelichtingsdocument “Regeling voor de
kosten”.
In alle gevallen dienen de werkingskosten te worden geregistreerd tijdens de uitvoering van het project. Tenzij
uitdrukkelijk vermeld moeten de bewijsstukken niet worden meegestuurd met het verslag, maar wel aan MIP worden
overgemaakt als er naar gevraagd wordt.

maximaal 50% van de personeelskosten
Bereken de kost. Stuur geen kostenstaat of bewijsstukken mee.
overige kosten voor het project
totaal van de
personeelskosten
percentage voor berekening
van de overige kosten (max.
50%)
ingebrachte kost
totaal indirecte kosten (max. 20% v. d.
personeelskosten)

maximaal 80% van de personeelskosten
Vul op basis van de registraties van de kosten een borderel in. Stuur geen bewijsstukken mee.
overige kosten voor het project
voorwerp
aankoopbedrag
jaarlijkse kost
aantal
jaar
aanrekeningspercentage
ingebrachte
kost
totaal directe kosten (max. 60% van de personeelskosten)
totaal indirecte kosten (max. 20% van de personeelskosten)
totaal overige kosten

combinatie van werkingskosten en een grote kost
Vul op basis van de registraties van de kosten een borderel in. Stuur de bewijsstukken voor de specifieke grote
kost mee met het verslag. Voor de andere kosten moeten de bewijsstukken niet worden meegestuurd.
overige kosten voor het project
voorwerp
aankoopbedrag
jaarlijkse kost
aantal
jaar
aanrekeningspercentage
ingebrachte
kost
totaal directe kosten (max. 30% van de personeelskosten)
totaal indirecte kosten (max. 20% van de personeelskosten)
specifieke grote kost (item opgenomen in de begroting)
totaal overige kosten
2 |3
templates verslaggeving MIP-ICON projecten – juli 2011
GROTE ONDERAANNEMINGEN
Geef hier de kosten voor grote onderaannemingen, indien die voorzien waren in de begroting.
Stuur de factuur en het betalingsbewijs voor de grote onderaannemingen mee.
grote onderaannemingen voor het project
omschrijving
totaalbedrag
totaal
TOELICHTING (indien van toepassing)
Geef hier indien nodig bijkomende toelichting, in het bijzonder als er afwijkingen zijn tussen de gebudgetteerde en de
reële kosten. Houd hierbij rekening met de regels zoals beschreven in het toelichtingsdocument over de kosten.
Laat dit financieel verslag ondertekenen door de rechtsgeldig vertegenwoordiger van uw organisatie.
Echt en conform verklaard, afgesloten op de som van <bedrag in letters> euro.
Ik bevestig dat alle hierboven vermelde uitgaven werkelijk betaald zijn in functie van het betreffende
onderzoek.
naam:
datum:
3 |3
handtekening:
templates verslaggeving MIP-ICON projecten – juli 2011
Download