Template financieel verslag BM

advertisement
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
[email protected]
www.vlaio.be
Contact:
T +32 (0)2 432 42 90
e-mail: [email protected]
TEMPLATE VOOR EEN FINANCIEEL VERSLAG BAEKELAND-PROJECT
versie: Januari 2016
Het bedrijf en de onderzoekpartners dienen een eigen financieel verslag op te stellen. Die financiële verslagen worden
bij voorkeur gebundeld door het bedrijf. Het financieel verslag is slechts volledig als het Agentschap Innoveren en
Ondernemen van alle betrokken partijen het verslag heeft ontvangen.
Let op: elk financieel verslag moet ondertekend worden door de rechtsgeldig vertegenwoordiger. Een financieel
verslag kan niet per e-mail worden ingestuurd.
ALGEMENE GEGEVENS
Projectnummer:
Uw naam en organisatie:
Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de persoon die gemachtigd is bijkomende informatie te verschaffen:
Datum van dit financieel verslag:
PERSONEELSKOSTEN
Alleen de personeelskosten van de mandataris komen voor steun in aanmerking en moeten in onderstaande tabel per
werkjaar (of indien u dit verkiest per boekjaar/kalenderjaar) opgenomen worden. Het betreft de reële
personeelsbezetting, met reële personeelskosten die gestaafd dienen te worden met loonfiches (mee te sturen met
het verslag).
Volg bij de bepaling van de kosten de regels opgenomen in het toelichtingsdocument “regeling voor de kosten van
O&O-bedrijfsprojecten”.
personeelskosten voor het jaar lopend van <datum> tot <datum>
naam mandataris
brutoloon op
jaarbasis (1)
extra legale
voordelen op
jaarbasis
aantal gepresteerde mm
aangerekende
kost (2)
1
totaal personeelskosten
(1)
brutoloonkost incl. vakantiegeld, eindejaarspremie en RSZ werkgever
(2)
brotoloonkost + extra legale voordelen, geproratiseerd voor de bezetting
OVERIGE KOSTEN
In alle gevallen dienen de werkingskosten te worden geregistreerd tijdens de uitvoering van het project. Tenzij
uitdrukkelijk vermeld moeten de bewijsstukken niet worden meegestuurd met het verslag, maar wel aan het
Agentschap worden overgemaakt als er naar gevraagd wordt.
De overige kosten worden begrensd op maximaal 40.000 euro/jaar (of maximaal 160.000 euro/project) VOOR
ALLE PARTNERS SAMEN (som van indirecte kosten, directe werkingskosten en afschrijving van uitrustingen).
Vul op basis van de registraties van de kosten een borderel in. Stuur geen bewijsstukken mee.
overige kosten voor het project
voorwerp
aankoopbedrag
jaarlijkse kost
aantal
jaar
aanrekeningspercentage
ingebrachte
kost
totaal directe kosten
totaal indirecte kosten (max. 20% van de personeelskost)
totaal overige kosten
GROTE ONDERAANNEMINGEN
Geef hier de kosten voor grote onderaannemingen, indien die voorzien waren in de begroting. Stuur de factuur en het
betalingsbewijs voor de grote onderaannemingen mee.
grote onderaannemingen voor het project
omschrijving
totaalbedrag
totaal
BETALING VAN ONDERZOEKSPARTNERS (enkel voor bedrijfspartners)
De onderzoekspartners moeten een eigen financieel verslag opstellen.
Geef hier de totale bedragen op die u aan de onderzoekspartners heeft betaald. Stuur de betalingsbewijzen van deze
kosten mee.
Als u slechts één van de begunstigden bent die een onderzoekspartner betalen, geef aan welk aandeel u in de kosten
opneemt.
2
betalingen aan onderzoekspartners voor het project
omschrijving
reeds betaald bedrag
aandeel in de
kosten
aandeel in de kosten van onderzoekspartner
...................................
aandeel in de kosten van onderzoekspartner
...................................
totaal
TOELICHTING (indien van toepassing)
Geef hier indien nodig bijkomende toelichting, in het bijzonder als er afwijkingen zijn tussen de gebudgetteerde en de
reële kosten. Houd hierbij rekening met de regels zoals beschreven in het toelichtingsdocument over de kosten.
Laat dit financieel verslag ondertekenen door de rechtsgeldig vertegenwoordiger van uw organisatie.
Echt en conform verklaard, afgesloten op de som van <bedrag in letters> euro.
Ik bevestig dat alle hierboven vermelde uitgaven werkelijk betaald zijn in functie van het betreffende onderzoek.
naam:
datum:
handtekening:
3
Download